Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren Profiel C 5+635539/3033/2324/1/67
Studiegids

Werkplekleren Profiel C 5+6

35539/3033/2324/1/67
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 5-6 Profiel C
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Werkplekleren 5-6 Profiel C
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Werkplekleren Profiel C 5+6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Bisschops Patrick, Caluwaerts Dirk, Ceulemans Vanessa, Coertjens Evi, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Delarue Annelies, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Faes Eva, Francken Peter, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Hoet Hans, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Landuyt Tim, Le Maire Heidi, Luyckx Kato, Mahli Latifa, Martens Nele, Pycke Lies, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Smits Femke, Stas Wendy, Taets An, Timmermans Annie, Van Giel Elke, Verlinden Maya, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar) of 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
zet coachingsvaardigheden in om kinderen aan te zetten tot onderzoekend leren
zet coachingsvaardigheden in om oplossingsgericht denken/handelen bij kinderen te stimuleren
Interactie: constructief samenwerken
neemt verantwoordelijkheid op voor het welbevinden, de betrokkenheiden en het leerproces van elk kind
gaat efficiënt om met een digitale leeromgeving in functie van het leerproces van kinderen
neemt een standpunt in, handelt ernaar en neemt er verantwoordelijkheid voor op
voert formele gesprekken met partners in en rond de school over breed onderwijsgerelateerde materie
Interactie: de klas managen
geeft ten alle tijden duidelijke instructies
handelt consequent op een verbindende manier
creëert zelfstandig een krachtige leeromgeving ongeacht waar er geleerd wordt
Interactie: diversiteit hanteren
stimuleert democratisch overleg
Interactie: taal ontwikkelen
geeft taalontwikkelend les in alle leergebieden
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert de zelfstandigheid en autonomie van kinderen
vraagt aan kinderen feedback en gaat ermee aan de slag
Leerbevordering: de beginsituatie bepalen
hanteert de algemene en specifieke beginsituatie als dynamisch gegeven
Leerbevordering: doelgericht werken
evalueert in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
zorgt ervoor dat kinderen de aangeboden leerinhouden beheersen
brengt eenzelfde leerinhoud op verschillende manier helder en duidelijk over
stemt vanuit een brede observatie zijn pedagogische en didactisch handelen af op de noden van kinderen
werkt samen met collega's en partners om het lesgeven af te stemmen op de noden van kinderen
zet diverse digitale onderwijsleermiddelen functioneel in
stuurt eigen didactisch handelen bij in functie van talenten van kinderen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
maakt zichtbaar hoe (een stukje) schoolbeleid geoperationaliseerd wordt in het eigen handelen
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
kan de klasorganisatie afstemmen op wijzigende omstandigheden
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
voert het brede takenpakket van de leerkracht zelfstandig uit

Leerinhoud

Tijdens werkplekleren laten we de student heel snel kennis maken met de nieuwe context waarvoor hij/zij wordt opgeleid. Vanaf oktober gaat de student wekelijks 1dag per week naar de werkplek. Op een vastgelegd momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.

Studiematerialen (lijst)

WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)720,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00