Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vrijzinnig humanisme 510482/3034/2324/1/73
Studiegids

Vrijzinnig humanisme 5

10482/3034/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de bachelor : Niet-confessionele zedenleer
  Keuzepakket:
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Niet-confessionele zedenleer A
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Vrijzinnig humanisme 5
 • Postgraduaat leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs als Vrijzinnig humanisme
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beckers Kurt
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De eigenheid van de levensbeschouwing waarin men les volgt wordt geanalyseerd o.a. via de basistermen vrijzinnigheid en humanisme. Uitdieping van het vrijzinnig humanisme aan de hand van vier dimensies: 1. visie op de wereld; 2. kijk op de mens; 3. visie op de samenleving; 4. kijk op zingeving. Vrij denken, vrij onderzoek, zelfbeschikking, menswaardigheid, verantwoordelijkheid, maakbaarheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn kernbegrippen van het vrijzinnig humanisme.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties initiële lerarenopleiding(en) of competenties reeds behaald in eerste en tweede deeltrajecten van initiële lerarenopleiding kleuter- of lager onderwijs of eindcompetenties van een pedagogisch diploma (HOKT + GPB; pBa + GPB; SLO; Aggregatie; ILOAN). Via SLO moet de student reeds 30 studiepunten hebben verworven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerd
begrijpt de relevantie van het schoolpact
Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis inzetten
bespreekt de eigenheid van de levensbeschouwing waarin men les volgt
geeft de geschiedenis van het vrije denken weer
geeft de interne pluraliteit van het humanisme weer
geeft de oorsprong en invulling van de meest voorkomende levensbeschouwingen, en van de vrijzinnig humanistische in het bijzonder, weer
geeft weer wat humanisme kan betekenen
herkent afspraken en regels nodig voor de interlevensbeschouwelijke samenleving
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
bespreekt de rol van levensbeschouwing voor zichzelf en de samenleving
plaatst het eigen denken en handelen in de context van een levensbeschouwing

Leerinhoud

Theoretisch gedeelte:

De eigenheid van de levensbeschouwing waarin men les volgt wordt geanalyseerd o.a. via de basistermen vrijzinnigheid en humanisme. Uitdieping van het vrijzinnig humanisme aan de hand van vier dimensies: 1. visie op de wereld; 2. kijk op de mens; 3. visie op de samenleving; 4. kijk op zingeving. We vertalen die dimensies naar een levensbeschouwelijke lespraktijk in het kleuter- en basisonderwijs. Humanisme en bij uitbreiding vrijzinnig humanisme wordt algemeen gezien als een levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Humanisme vertrouwt op de kracht van mensen: ieder individu kan zelf nadenken, zelf oordelen en binnen de mogelijkheden die voorhanden zijn het eigen leven inhoud en betekenis geven. Vrij denken, vrij onderzoek, zelfbeschikking, menswaardigheid, verantwoordelijkheid, maakbaarheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn kernbegrippen van het vrijzinnig humanisme. De rechten van de mens, zoals vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Europees verdrag voor de rechten van de mens, zijn daarbij het morele referentiekader. Er worden aanknopingspunten gezocht in de geschiedenis van het vrije denken, en dat tot op de dag van vandaag. We werken met verschillende teksten die de vier dimensies van het vrijzinnig humanisme belichten.

Praktisch gedeelte:

Oefeningen op de didactische verwerking van de inhoudelijke aspecten van de cursus. Studenten formuleren discussievragen op basis van de teksten rond de 4 dimensies van het vrijzinnig humanisme.
Interactieve onderwijsleergesprekken over vrijzinnigheid en humanisme.
Extra-muros activiteit: bijwonen van een lezing van een vrijzinnig humanistische organisatie.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Vrijzinnig humanismeVerplicht€ 2,95
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Vrijzinnig Humanisme (digitale leeromgeving)
Presentaties (digitale leeromgeving)
Losse teksten (digitale leeromgeving)

Studiewijzer ( digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Mondeling examen van 20 min met 30 min voorbereidingstijd.
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Formuleren van een discussievraag per tekst/les. Bijwonen lezing van een vrijzinnige organisatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Mondeling examen van 20 min met 30 min voorbereidingstijd.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00Opdracht 'Mijn levensbeschouwing'. Het lezen van relevante bronnen ter verdieping/verheldering/onderzoek van de eigen
levensbeschouwing
- Het schrijven van een essay waarin de eigen levensbeschouwing wordt uiteengezet
- Het presenteren van dit essay in de vorm van een korte TED-talk van 5 min

Toetsing (tekst)

1ste examenperiode Schriftelijk examen: 120' 
2de examenperiode schriftelijk examen: 120'

Er is een verplichte aanwezigheid van 75% nodig tijdens de hoorcolleges om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en tweede examenperiode.
Vrijzinnig Humanisme is een olod dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming ook attitudevorming ect uiterst belangrijk zijn.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht.