Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Morele opvoeding 610483/3034/2324/1/10
Studiegids

Morele opvoeding 6

10483/3034/2324/1/10
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de bachelor : Niet-confessionele zedenleer
  Keuzepakket:
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Niet-confessionele zedenleer A
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Morele opvoeding 6
 • Postgraduaat leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs als Morele opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Beckers Kurt
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de cursus verbinden we inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatsen deze in een pedagogisch kader. We onderzoeken de mogelijkheid en de moeilijkheid van een autonome moraal bij kinderen.

Begincompetenties (tekst)

Bereidheid tot vrijzinnig engagement. Eindcompetenties van de voorafgaande opleidingen Studenten via SLO dienen minimum al 30 studiepunten te hebben verworven. Studenten via geïntegreerde lerarenopleiding dienen minimum al 60 studiepunten te hebben verworven. Niveau: gespecialiseerd

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
formuleert op waarden- en normen gebaseerde pro- en contra bij ethische stellingen
geeft voorbeelden van cross-culturele en intra-culturele waarde-en normverschuivingen
Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis inzetten
geeft opzet en resultaten van de in de cursus besproken experimenten in eigen woorden weer
lokaliseert het vrijzinnig humanistisch opvoedingsideaal in het onderwijsveld
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
analyseert een moreel dilemma en stelt een beperkt discussieplan hierover op
hanteert de methode van Simon en Raths in een lesontwerp
leidt de stadia en niveaus van morele ontwikkeling volgens Kohlberg af uit een morele argumentatie of overweging
onderscheidt begrippen en concepten van de descriptieve moraalfilosofie
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
ontwikkelt een argumentatie voor de inrichting van levensbeschouwelijke vakken
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analyseert drogredeneringen

Leerinhoud

Theoretisch gedeelte:

Centraal in de cursus staat het onderzoek naar de morele ontwikkeling bij kinderen. We analyseren de problemen rond moraal, opvoeding en levensbeschouwing. De verschillende theorieën in verband met waardenvorming komen aan bod. We verbinden de inzichten van een autonome ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatsen deze in een vrijzinnig pedagogisch kader. Sociaal-psychologische experimenten en hun consequenties op het didactisch handelen bij morele opvoeding komen aan bod. Analyse van de spanningsverhouding tussen autonomie (procesdoel 1) en de samenleving (de andere procesdoelen): de moeilijkheid en mogelijkheid van morele opvoeding tot autonoom kritische burgers die op een positieve manier gericht zijn op de diversiteit in de samenleving. Aan de hand van filosoferen met kinderen (FMK) oefenen de studenten zich in de rol van gespreksleider met als doel om kinderen de verschillende aspecten van dialoog en filosofische reflectie te laten ervaren. Luisteren naar elkaar, andere meningen respecteren, innemen van een ander perspectief vormen daarbij de doelstellingen die de gespreksleider door middel van FMK bij kinderen wil bereiken.
Praktisch gedeelte:

Didactische verwerking van de wetenschappelijk inzichten van de morele ontwikkeling bij kinderen.

Interactieve onderwijsleergesprekken rond moraal en opvoeding.

Oefenen in de rol van gespreksleider om te komen tot filosoferen met kinderen rond moraal.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Morele opvoeding (digitale leeromgeving)
Presentaties (digitale leeromgeving)
Losse teksten (digitale leeromgeving)
Studiewijzer ( digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Kennisinhoudelijke aspecten van het OLOD morele opvoeding. Schriftelijk examen van 60 min.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Kennisinhoudelijke aspecten van het OLOD morele opvoeding. Schriftelijk examen van 60 min.

Toetsing (tekst)

1ste examenperiode Schriftelijk examen: 60'
2de examenperiode Mondeling examen: 20'

Er is een verplichte aanwezigheid van 75% nodig tijdens de hoorcolleges om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en tweede examenperiode.
Morele opvoeding is een olod dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming ook attitudevorming uiterst belangrijk zijn.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht."