Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek mens en maatschappij 332499/3034/2324/1/05
Studiegids

Vakdidactiek mens en maatschappij 3

32499/3034/2324/1/05
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Craen Britt
Andere co-titularis(sen): Verlinden Maya, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Het ABC van leren 1.

Korte omschrijving

In dit olod bekijken we hoe je aan de slag gaat met mens&maatschappij (wereldoriëntatie). Aan de hand van concrete voorbeeldlessen en activiteiten bouwen studenten hun vakdidactische kennis, vaardigheden en methodieken uit. Het portfolio en de bijhorende projectopdracht wordt toegelicht tijdens de les. Info vind je in de studiewijzer van 'Vakdidactiek mens en maatschappij 3'.

We trachten zo concreet mogelijk te werken: een verkeersnamiddag i.s.m. Vlaamse stichting Verkeerskunde en kijken we grondig naar hoe je rond de ET politieke verschijnselen kan werken tijdens een bezoek aan het Vlaamse parlement i.s.m. de educatieve dienst (De Kracht van je stem) en De Aanstokerij. 

Van de student wordt verwacht dat hij de leerinhouden mens&maatschappij van de basisschool goed beheerst. De student kan zichzelf testen adhv zelf-toetsen op het digitale leerplatform. Van hem wordt verwacht dat hij zichzelf eventueel bijstuurt op dat vlak, indien nodig. Daarvoor worden suggesties gedaan op het digitale leerplatform. 

Over de leermaterialen:
 • Verplichte leermaterialen: ET Mens&maatschappij, leerplannen leergebied Mens&maatschappij / Wereldoriëntatie van OVSG en GO, Pedagogische cahiers Zicht op historische tijd en Zicht op dagelijkse tijd van GO.
 • Worden ook gebruikt: handboeken die aangekocht werden voor ABC van het leren (algemene didactiek en werkvormenboek).
 • Sterk aangeraden: een aardrijkskundige atlas (zie lijst leermaterialen).
 • Aangeraden: andere materialen uit lijst leermaterialen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied mens en maatschappij
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten mens en maatschappij als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied mens en maatschappij
selecteert doelen binnnen het leergebied mens en maatschappij afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied mens en maatschappij
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied mens en maatschappij
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied mens en maatschappij
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied mens en maatschappij
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied mens en maatschappij op maat van de leerlingen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied mens en maatschappij
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied mens en maatschappij dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

In dit olod ligt de nadruk op vakdidactiek, waarbij basiskennis M&M een vereist is. Die kan de student toetsen adhv self-assesment (zelf-toetsing). Indien nodig moet de student deze leerinhouden zelf bijsturen.

Deze inhouden komen aan bod:

 • Eindtermen en leerplannen M&M: visie OVSG op M&M, visie GO op M&M, gebruik van de leerplannen OVSG en GO, gebruik ET en LPD en relatie tussen ET en LPD bij M&M, gebruik didactische wenken en didactische toelichtingen
 • Werkvormen en methodieken bij M&M-lessen: hoe realiseer je uitdagende lessen M&M, hoe kan je dit aanpakken, hoe maak je krachtige lessen M&M in de basisschool? 
 • Wat is 'Onderzoekend en ontdekkend leren'?
 • Cursorisch versus thematisch werken en horizontale en verticale samenhang binnen dit leergebied (oa. adhv leerplannen);
 • Vakdidactische aanpak bij cursorisch en thematisch werken.
 • Welke materialen gebruik je?
 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Beeldmateriaal Mens&maatschappij 3: zie digitaal leerplatformVerplicht
Cursus Mens&maatschappij 3: zie digitaal leerplatformVerplicht
 • Auteur: B. Craen
Handboek Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00
Handboek Plantyn BasisatlasVerplicht€ 26,00
Kaartmateriaal ifv Mens&maatschappij 3 (lager onderwijs): zie digitaal leerplatformVerplicht
Kompas ifv Mens&maatschappij 3 (lager onderwijs): toestel kopen of kompas op smartphone gebruikenVerplicht€ 20,00
Leermaterialen Mens&maatschappij (lager onderwijs) uitleenbaar in de (campus)bib: zie digitaal leerplatformVerplicht
OVSG Leerplan wereldoriëntatie - versie mét didactische wenken: zie digitaal leerplatformVerplicht
 • Auteur: Pedagogische begeleidingsdienst OVSG
Pedagogisch cahier Zicht op dagelijkse tijdAanbevolen€ 8,50
 • Auteur: B. Jacobs (Pedagogische begeleidingsdienst GO)
Pedagogisch cahier Zicht op Historische tijdAanbevolen€ 8,50
 • Auteur: Y. Cohen, S. D'Hondt, A. Clits, H. Vandenbroucke (Pedagogische begeleidingsdienst GO)
Atlas van de algemene & Belgische geschiedenisVerplicht€ 46,19
Een geschiedenis van België. Voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders)Verplicht€ 20,00
 • Auteur: Geert Van Istendael, Benno Barnard
Een geschiedenis van Vlaanderen (jeugdboek)Verplicht€ 42,00
 • Auteur: Henri Van Daele
Leerplan OVSG te raadplegen op http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht€ 5,00
Leerplannen GO!: http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/leerplannen/leerplannen-baoVerplicht
Leerplanzoeker van OVSG - http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio60,00Opdracht.
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Mondeling examen - 20 min.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio60,00Opdracht.
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Mondeling examen - 20 min.