Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek wereldoriëntatie35435/3034/2324/1/16
Studiegids

Vakdidactiek wereldoriëntatie

35435/3034/2324/1/16
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Vakdidactiek wereldoriëntatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In ‘Vakdidactiek Wereldoriëntatie’ maakt de student kennis met de basisinhouden van de verschillende domeinen. De student leert inhouden selecteren en de meest gepaste werkvorm te gebruiken om de kinderen gericht de wereld te leren ontdekken.

Na het beëindigen van dit opleidingsonderdeel beheers je de basiskennis (inhouden) van Wetenschappen & Techniek, Mens & Maatschappij en de vakspecifieke didactiek. Je leert werken met de leerplannen en je kan op basis van de leerdoelen de gepaste inhoud selecteren. Je kent de belangrijkste didactische principes en je hebt zicht op de meest geschikte werkvormen voor het vak wereldoriëntatie in de lagere school.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
geeft op een coachende en constructieve manier feedback
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
interactie: taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering doelgericht werken
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Creëert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaring van leerlingen
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert kritische reflectie over actueel maatschappelijke thema's in zijn lespraktijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
stimuleert creativiteit op cognitief, sociaal, emotioneel en technisch vlak
toont vakinhoudelijke groei
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Project- en portfolio-opdracht: opdracht wordt toegelicht tijdens de eerste les. Info beschikbaar in de studiewijzer 'Vakdidactiek wereldoriëntatie'.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Vakdidactiek WereldoriëntatieVerplicht
Handboek Natuuronderwijs inzichtelijkAanbevolen€ 36,00
  • Auteur: Kersbergen C. en Haarhuis A.
Handboek Plantyn BasisatlasAanbevolen€ 26,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio60,00Opdracht.
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Mondeling examen - 120 min.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio60,00Opdracht.
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Mondeling examen - 120 min.