Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren Profiel C 1+237227/3034/2324/1/28
Studiegids

Werkplekleren Profiel C 1+2

37227/3034/2324/1/28
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren Profiel C 1+2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, De Feyter Patrice, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hegge Miet, Hoet Hans, Janssen Roel, Landuyt Tim, Smits Femke
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat efficiënt om met een digitale leeromgeving in functie van het eigen leerproces
neemt een standpunt in en verduidelijkt dit tegenover anderen
voert informele gesprekken met partners in en rond de school
stelt vragen aan mentor, werkplekbegeleider en collega's
neemt spontaan en actief pedagogisch-didactische taken op
handelt respectvol
Interactie: de klas managen
geeft tijdens het lesgeven duidelijke instructies
expliciteert verwachtingen naar kinderen
creëert een krachtige leeromgeving in de klas met ondersteuning van de mentor
gaat spontaan en evenredig in interactie met elk kind
Interactie: diversiteit hanteren
gaat spontaan en evenredig in interactie met elk kind
Interactie: inspirerend coachen
communiceert met een open geest
bekrachtigt kinderen expliciet in hun sterktes
interactie: taal ontwikkelen
zet meertaligheid zichtbaar in als sterkte
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
zet expressie functioneel in
stemt het handelen af op de leefwereld van de kinderen
Leerbevordering beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene beginsituatie in overleg met de mentor
rapporteert over een afgebakend moment met een aangeboden instrument
gaat discreet om met gegevens van kinderen, ouders en collega's
Leerbevordering doelgericht werken
bereidt met ondersteuning lessen/activiteiten voor de verschillende leergebieden voor
probeert verschillende werk- en groeperingsvormen uit
maakt operationele lesdoelen van de door de mentor opgegeven doelstellingen
Leerbevordering: beginsituatie bepalen
gaat discreet om met gegevens van kinderen, ouders en collega's
achterhaalt de algemene beginsituatie in overleg met de mentor
rapporteert over een afgebakend moment met een aangeboden instrument
Leerbevordering: doelgericht werken
bereidt met ondersteuning lessen/activiteiten voor de verschillende leergebieden voor
kiest functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen met ondersteuning van de mentor
probeert verschillende werk- en groeperingsvormen uit
voert met ondersteuning lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
maakt operationele lesdoelen van de door de mentor opgegeven doelstellingen
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van de gegeven lessen/activiteiten
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van de gegeven lessen/activiteiten
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert met ondersteuning lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
kiest functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen met ondersteuning van de mentor
probeert al dan niet met succes om individuele talenten van kinderen aan bod te laten komen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stelt het eigen functioneren in vraag
gaat onderbouwd om met feedback
hanteert voor het ontwerpen van lessen en activiteiten kwaliteitsvolle bronnen
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
past zich aan wijzigende omstandigheden aan
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
heeft inzicht in het brede takenpakket van de leerkracht
assisteert de mentor bij het uitvoeren van het brede takenpakket van de leerkracht
plant zijn werk op een doelgerichte wijze