Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren Profiel C 3+437228/3034/2324/1/62
Studiegids

Werkplekleren Profiel C 3+4

37228/3034/2324/1/62
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren Profiel C 3+4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies, Geeraerts Annelies, Smits Femke
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een standpunt in en handelt hiernaar
participeert aan formele gesprekken met partners in en rond de school over breed onderwijsgerelateerde materie
neemt verantwoordelijkheid op voor de totale ontwikkeling (welbevinden, de betrokkenheid en het leerproces) van kinderen in de klas
Interactie: de klas managen
geeft zowel tijdens het lesgeven als bij overgangsmomenten duidelijke instructies
handelt consequent
creëert zelfstandig een krachtige leeromgeving in de klas
Interactie: diversiteit hanteren
werkt aan een veilig, positief klasklimaat waarin elk kind zichzelf kan zijn en zichzelf herkent
Interactie: inspirerend coachen
hanteert een positieve pedagogische begeleiding
geeft op een coachende manier feedback
past het taalgebruik aan alle gesprekspartners aan
schrijft en spreekt correct
interactie: taal ontwikkelen
past het taalgebruik aan alle gesprekspartners aan
schrijft en spreekt correct
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
werkt in de zone van de naaste ontwikkeling
motiveert kinderen
Leerbevordering beginsituatie bepalen
stemt zijn didactische voorbereiding af op de noden van de kinderen
Leerbevordering doelgericht werken
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor in verschillende leergebieden
evalueert adhv de criteria van de mentor in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: beginsituatie bepalen
stemt zijn didactische voorbereiding af op de noden van de kinderen
Leerbevordering: doelgericht werken
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor in verschillende leergebieden
evalueert adhv de criteria van de mentor in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van de verschillende leergebieden
koppelt actuele, maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
beheerst de leerinhouden van de verschillende leergebieden
koppelt actuele, maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert zelfstandig lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
brengt de leerinhouden helder en duidelijk over
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kiest en ontwikkelt functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen
stuurt eigen didactisch handelen bij in functie van talenten van kinderen met ondersteuning van de mentor
stemt het pedagogisch handelen af op de noden van kinderen
creëert een rijke, gedifferentieerde leeromgeving met ondersteuning
experimenteert met diverse digitale onderwijsleermiddelen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
verbindt theorie en nieuwe informatie aan het eigen functioneren
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
voert het brede takenpakket van de leerkracht in samenspraak uit