Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren Profiel C 5+637229/3034/2324/1/96
Studiegids

Werkplekleren Profiel C 5+6

37229/3034/2324/1/96
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren Profiel C 5+6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat efficiënt om met een digitale leeromgeving in functie van het leerproces van kinderen
neemt een standpunt in, handelt ernaar en neemt er verantwoordelijkheid voor op
voert formele gesprekken met partners in en rond de school over breed onderwijsgerelateerde materie
neemt verantwoordelijkheid op voor het welbevinden, de betrokkenheiden en het leerproces van elk kind
Interactie: de klas managen
geeft te allen tijde duidelijke instructies
handelt consequent op een verbindende manier
creëert zelfstandig een krachtige leeromgeving ongeacht waar er geleerd wordt
Interactie: diversiteit hanteren
stimuleert democratisch overleg
Interactie: inspirerend coachen
zet coachingsvaardigheden in om kinderen aan te zetten tot onderzoekend leren
zet coachingsvaardigheden in om oplossingsgericht denken/handelen bij kinderen te stimuleren
interactie: taal ontwikkelen
geeft taalontwikkelend les in alle leergebieden
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert de zelfstandigheid en autonomie van kinderen
vraagt aan kinderen feedback en gaat ermee aan de slag
Leerbevordering beginsituatie bepalen
hanteert de algemene en specifieke beginsituatie als dynamisch gegeven
Leerbevordering doelgericht werken
evalueert in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: beginsituatie bepalen
hanteert de algemene en specifieke beginsituatie als dynamisch gegeven
Leerbevordering: doelgericht werken
evalueert in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
stuurt eigen didactisch handelen bij in functie van talenten van kinderen
zorgt ervoor dat kinderen de aangeboden leerinhouden beheersen
brengt eenzelfde leerinhoud op verschillende manieren helder en duidelijk over
stemt vanuit een brede observatie zijn pedagogische en didactisch handelen af op de noden van kinderen
werkt samen met collega's en partners om het lesgeven af te stemmen op de noden van kinderen
zet diverse digitale onderwijsleermiddelen functioneel in
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
maakt zichtbaar hoe (een stukje) schoolbeleid geoperationaliseerd wordt in het eigen handelen
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
kan de klasorganisatie afstemmen op wijzigende omstandigheden
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
voert het brede takenpakket van de leerkracht zelfstandig uit