Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Stage21039/3102/2324/1/23
Studiegids

Stage

21039/3102/2324/1/23
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aernouts Dennis, Brumm Ann-Christin, Coremans Roel, De Pauw Erik, De Weerd Arthur, Dieltiens Sien, Geerts Randy, Geubels Rudi, Lathouwers Jef, Linart Wouter, Pauwels Bert, Vanbrabant Bart, Vandenbosch Johan, Vanden Bulcke Carl, Van de Peer Filip, Van Goethem Wim, Van Grieken Geert, Vangrunderbeek Olivier, Van Mol Bart, Verboven Nick, Verelst Frank, Verhulst Marc, Verstrepen Jurgen, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

Als student zoek je zelf een gepast stagebedrijf dat volgens je eigen inzicht aansluit op je opleidingsbehoeften. De hogeschool beschikt over een uitgebreide bedrijvenlijst inclusief contactgegevens waarmee in het verleden succesvol samengewerkt werd. Deze lijst staat ter beschikking voor jou. Bedrijven vreemd aan deze lijst kunnen ook mits toelating van de hogeschool op basis van de realiseerbaarheid van de leerdoelen onder deskundig bedrijfsmentorschap. Uiteraard kan je voor advies ook steeds terugvallen op de stagecoördinator.
Ingeval je geen passend bedrijf kan vinden, kunnen er ook geen credits voor dit onderdeel verworven worden. 

Alvorens je met de stage kunt starten breng je zelf de contractuele verplichtingen in orde inclusief het gezondheidstoezicht. De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse (veiligheidskledij, gezondheidstoezicht,...).

Tijdens je stage krijg je de kans om in een technisch multidisciplinaire arbeidsomgeving je competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die je verworven hebt gedurende je opleiding, te borgen. Om dit te bereiken word je dagelijks betrokken bij de uitvoering van de technische werkzaamheden in het verlengde van je toekomstig beroep. Niet enkel kijken maar doen is de boodschap!

Als student neem je zelf initiatieven om te komen tot studieresultaat, zowel met je stagementor van het bedrijf als met je stagebegeleider van de hogeschool. M.a.w. in dit opleidingsonderdeel zijn de competenties 'zelfverantwoordelijkheid' en 'zelfsturing' geen loze begrippen. Op die manier is het de ultieme voorbereiding op de toekomstige professionele werkcontext waarin je als bachelor terechtkomt.

Tijdens de stageperiode besteed je eveneens extra aandacht aan veiligheid en aan de ontwikkeling van je sociale- en communicatievaardigheden. Het is niet uitgesloten dat daarbij ook deontologische probleemstellingen eigen aan technische beroepen aan bod komen. Gedurende deze periode rapporteer je zowel op regelmatige basis aan je stage- als aan je bedrijfsbegeleider.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
03. ONTWERP
De student is in staat om multidisciplinaire taken uit te voeren rekening houdend met de geldende voorschriften (veiligheid, opstart, exploitatie en onderhoud)
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
04. INSTALLATIE
De student is in staat om multidisciplinaire taken uit te voeren rekening houdend met de geldende voorschriften (veiligheid, opstart, exploitatie en onderhoud)
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om op basis van zijn ervaring specifieke taken uit te voeren aan een bestaande installatie
06. VERBETERING
De student is in staat om op basis van zijn ervaring specifieke verbeteringen uit te voeren
08. ENERGIEBEHEER
De student handelt conform (en op een deontologisch verantwoorde wijze) binnen het gevoerde energiebeleid
09. PROJECTMANAGEMENT
De student kan projectmatig en multidisciplinair werken (zelfs onder tijdsdruk of planmatig tegen opgelegde deadlines).
10. TEAMPLAYER
De student is in staat om optimaal te functioneren als lid van een team met zicht op de eigen rol en verantwoordelijkheden.
11. COMMUNICATIE
De student rapporteert efficiënt en doelgericht dmv correct taalgebruik (zowel schriftelijk in de rapporten, e-mailverkeer en technische verhandelingen als mondeling).
De student verzorgt de coördinatie en communicatie tussen de verschillende betrokken partijen (stagebedrijf - hogeschool - student).
12. LEVENSLANG LEREN
De student is in staat om een materie waarover hij weinig afweet zich eigen te maken op zelfstandige manier
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student is in staat om een materie waarover hij weinig afweet zich eigen te maken op zelfstandige manier
De student vertoont een verantwoord energiegedrag (voorbeeldfunctie voor en sensibilisering van anderen)

Leerinhoud

• Leerinhoud van de volledige opleiding Energiemanagement en de specifieke leerinhoud eigen aan de uit te oefenen taken tijdens de stageperiode.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal van de volledige opleiding Energiemanagement
 • AP-syllabus 'Stage & bachelorproef', AP departement IO - PBA opleiding Energiemanagement
 • Bibliotheekmateriaal vanuit de eigen hogeschool en buiten de hogeschool
 • Wetenschappelijke databases
 • Codex (ARAB - AREI)
 • EN-normering
 • ISO-normering

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage375,00 uren
Werktijd buiten de contacturen15,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio30,00Beoordeling van 4 stagerapporten door stagebegeleider van AP (zie stagesyllabus)
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Beoordeling door stagementor van het bedrijf

Toetsing (tekst)

Algemeen 

 • Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de procedures, de evaluatie en richtlijnen voor het praktische verloop de stage, raadpleeg je de syllabus ‘stage en bachelorproef’ en bijhorende tijdlijn. Enkel de syllabus en tijdlijn die bij de start van het desbetreffende academiejaar bekend wordt gemaakt via de digitale leeromgeving, is geldig.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende stageovereenkomst kan de stage niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer op basis van een risicoanalyse en werkpostanalyse, kan de stage niet aanvangen.
 • De stageperiode mag afgewisseld worden met dagen waar er voor de bachelorproef wordt gewerkt op voorwaarde dat je via de digitale leeromgeving een getekende en goedgekeurde ‘Opdracht Bachelorproef’ hebt ingediend bij de stagecoördinator.
 • De stage kan zowel in België als in een ander (Europees) land uitgevoerd worden. In dat laatste geval moet je zelfstandig een dossier samenstellen via de dienst ‘internationalisering’. Raadpleeg hiervoor de opleidingsverantwoordelijke internationalisering.

Verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de volledige stage omdat deze contactmomenten gericht zijn op het verwerven van een praktische beroepsvaardigheid.
 • Als je in totaal geen 50 gewerkte dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten, ongeacht gewettigde of ongewettigde afwezigheid, krijg je een 0-score op het deelexamen ‘praktijkbeoordeling in een professionele context’.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD.
 • Een gewettigde afwezigheid voor de stage kan je, indien organisatorisch mogelijk, inhalen in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP). Je neemt hiervoor zo snel mogelijk contact op met jouw mentor en jouw begeleider.
 • Een ongewettigde afwezigheid voor de stage kan je niet inhalen.