Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bachelorproef21023/3102/2324/1/61
Studiegids

Bachelorproef

21023/3102/2324/1/61
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aernouts Dennis, Brumm Ann-Christin, Coremans Roel, De Pauw Erik, De Weerd Arthur, Dieltiens Sien, Geerts Randy, Geubels Rudi, Lathouwers Jef, Linart Wouter, Pauwels Bert, Vanbrabant Bart, Vandenbosch Johan, Vanden Bulcke Carl, Van de Peer Filip, Van Goethem Wim, Van Grieken Geert, Vangrunderbeek Olivier, Van Mol Bart, Verboven Nick, Verelst Frank, Verhulst Marc, Verstrepen Jurgen, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving


 • De student moet voor de start van het vak een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse (veiligheidskledij, gezondheidstoezicht, ...)

 • De bachelorproef (BP) vormt het sluitstuk van je opleiding. Het is de laatste opdracht waarmee je bewijst klaar te zijn om in het werkveld te stappen op het niveau van Professionele Bachelor. Je toont ermee aan dat je in staat bent om een moeilijke taak of probleemstelling, met daarin duidelijke aspecten naar je afstudeerrichting, uit te werken tot een oplossing die voldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Je BP bevat voldoende praktische techniciteit en berust op minimum 70% aantoonbaar eigen werk. Dat eigen werk kan bestaan uit berekeningen, uitgewerkte programmalistings, mechanische- en elektrische ontwerptekeningen, eigen tekstmateriaal dat zorgvuldig is opgebouwd uit wetenschappelijke bronnen, enz... 

 • Je proefstuk is een vlot leesbaar document geschreven in correct Nederlands of Engels. Je hanteert daarin een terminologie op technisch-wetenschappelijk niveau. Naast het inhoudelijke moet je tonen dat je een mooie verzorgde bundel kan schrijven met de verplichte delen zoals: titel en titelblad, inhoudsopgave en paginering, dankwoord, opdrachtomschrijving en projectdefinitie, planning, plan van aanpak, theoretische uitwerking van de kern, besluit, bronverwijzing en bibliografie, tabellen en figurenlijst, bijlagen.

 • Uiteraard sta je daar niet alleen voor. Bij het schrijven en uitwerken van je bachelorproef kan je, indien je hier zelf initiatief voor neemt, rekenen op een lector die zorgt voor een procesmatige begeleiding (geen productbegeleiding).

 • Na het indienen van je bachelorproef moet je de uitwerking ervan technisch inhoudelijk verdedigen voor een jury van lectoren en werkveldvertegenwoordiger(s).

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
02. CONCEPTKEUZE
De student kan zelfstandig voor een technische probleem een conceptuele keuze onderbouwen.
03. ONTWERP
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
De student kan zelfstandig voor een technische probleem een conceptuele keuze onderbouwen.
De student kan een conceptuele keuze zelfstandig uitwerken
04. INSTALLATIE
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
05. EXPLOITATIE
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
06. VERBETERING
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
De student is in staat om op basis van zijn ervaring specifieke verbeteringen uit te voeren.
07. ENERGIEMANAGEMENT
De student is in staat om op basis van onderzoeksresultaten een energieplan op te stellen en de impact te evalueren.
08. ENERGIEBEHEER
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
De student is in staat om beslissingen te nemen rekening houdend met de maatschappelijke en juridische implicaties en de eisen van het bedrijf op gebied van energiebeheer.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student heeft zijn doelstellingen beschreven in BP omschrijving gerealiseerd (op basis van PvE/PvA)
11. COMMUNICATIE
De student kan duidelijke en gestructureerde teksten schrijven en daarin de gepaste technisch-wetenschappelijke terminologie gebruiken.
De student is in staat om een professionele presentatie te geven over technisch (energie gerelateerd) project.

Leerinhoud

 • De bachelorproef sluit de opleiding van professionele bachelor in het energiemanagement af.
 • De bachelorproef wordt uitgewerkt in samenwerking met een bedrijf. De student is verantwoordelijk voor het zoeken van een bedrijf met een geschikte opdracht (in het energiemanagement).
 • Het is een opdracht waarmee de student bewijst dat hij rond een opgegeven onderwerp uit het werkveld die in het verlengde ligt van zijn opleiding een studie kan opzetten, uitvoeren, weergeven en gemotiveerd verklaren.
 • De bachelorproef is tegelijk een oefening in het correct schriftelijk technisch taalgebruik en rapportering.
 • De bachelorproef is een mondelinge oefening op basis van een powerpoint voorstelling voor een jury van lectoren en vertegenwoordiger(s) van het werkveld.
 • De student leert om taalkundig en technisch correct te antwoorden op kritische vragen vanuit de jury.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal van de volledige opleiding Energiemanagement
 • AP-syllabus 'Stage & bachelorproef', AP departement IO - PBA opleiding Energiemanagement
 • Alle relevante handleidingen en technische data verworven tijdens de stage-& bachelorproefperiode op het bedrijf
 • Alle andere relevante technisch-wetenschappelijke bronnen
 • Bibliotheekmateriaal en wetenschappelijke databases raadpleegbaar via zelfstudieruimte;
 • Tijdschriftenbibliotheek, Codex (ARAB - AREI) en de EN-normeringen raadpleegbaar via volgende link: databanken.ap.be

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Cursussen, gebruikt tijdens de voorbije studiejaren.
 • Handboeken uit bibliotheken, elektronische databanken, internetsites.
 • Het gebruikte materiaal dient wel vermeld te worden in de bibliografie.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen388,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht70,00Mondelinge presentatie van bachelorproef voor jury (lectoren & werkveldvertegenwoordiger(s))
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00Beoordeling ingeleverde bachelorproefboek door stagebegeleider van AP (taal en inhoud)
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht20,00Beoordeling bachelorproef door stagementor van het bedrijf
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht90,00Mondelinge presentatie van bachelorproef voor jury (lectoren & werkveldvertegenwoordiger(s))
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00Beoordeling ingeleverde bachelorproefboek door stagebegeleider van AP (taal en inhoud)

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de richtlijnen en evaluatie, raadpleeg je de syllabus ‘stage en bachelorproef’. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar bekend wordt gemaakt via de digitale leeromgeving, is geldig.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst, risicoanalyse en eventueel gezondheidsattest kan de bachelorproef niet aanvangen.
 • Zonder ondertekende (door het bedrijf en de lector) en tijdig ingediende bachelorproefopdracht kan de bachelorproef niet aanvangen. De bachelorproefopdracht moet eerst goedgekeurd worden.
 • De bachelorproef kan zowel in België als in een ander (Europees) land uitgevoerd worden. In dat laatste geval moet je zelfstandig een dossier samenstellen via de dienst ‘internationalisering’. Raadpleeg hiervoor de opleidingsverantwoordelijke internationalisering.
 • De stageperiode mag afgewisseld worden met dagen waar er voor de bachelorproef wordt gewerkt op voorwaarde dat via de digitale leeromgeving een getekende en goedgekeurde ‘bachelorproefopdracht" ingediend bij de stagecoördinator