Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energieprojecten35059/3102/2324/1/45
Studiegids

Energieprojecten

35059/3102/2324/1/45
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Multiprojecten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Andere co-titularis(sen): Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit vak ga je jouw polyvalente competenties, verworven in de eerste twee jaren van je opleiding, inzetten rond praktische beroepsopdrachten, al dan niet aangeboden door industriële bedrijven of organisaties. Deze opdrachten weerspiegelen één-op-één de realiteit van het toekomstige werkveld zowel qua inhoud als aanpak.

De energieprojecten worden in eerste instantie toegelicht op school of in het bedrijf. De opdrachten worden zeer nauw begeleid door een lector. De organisatie en aanpak van deze projecten worden in samenspraak met de lector vastgelegd bij de aanvang van het project.

Tijdens het project krijgen jullie niet alleen feedback van lector en eventueel bedrijf, maar ook van jullie teamgenoten op basis van een peerassessment zodat je dit kan meenemen als leerpunten voor het vervolg van de opdracht en in een later stadium de stage.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
02. CONCEPTKEUZE
De student kan een complex probleem los van zijn technische functionaliteit aftoetsen aan gestelde KPI's op vlak van investeringsbudget, energetisch rendement, veiligheid voor mens, dier en omgeving, TCO en terugverdientijd.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
06. VERBETERING
De student is in staat om te reflecteren over de behaalde resultaten en verbeterdoelen te formuleren.
08. ENERGIEBEHEER
De student is in staat om relevante literatuur op te zoeken, te verwerken en toe te passen.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student kan in teamverband zijn kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen integreren en toepassen met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van de opdracht.
De student kan professionele vaardigheden zoals o.a. presentatietechnieken & time management toepassen in een leercontext die de beroepspraktijk evenaart.
10. TEAMPLAYER
De student bezit de nodige sociale vaardigheden om in teamverband te werken aan een gemeenschapelijk project. De student bezit de nodige sociale vaardigheden om in teamverband te werken aan een gemeenschapelijk project.
11. COMMUNICATIE
De student is in staat om een vlot leesbaar technisch rapport op te stellen in correct Nederlands en dit te documenteren met blokschema's, tekeningen, foto's, enz.
12. LEVENSLANG LEREN
De student kan kritisch en reflexief leerdoelen formuleren voor zichzelf en het team zodat ze later als verbetertraject alsnog geïmplementeerd kunnen worden.
De student werkt op een professionele manier aan groepsopdrachten.

Leerinhoud

Leerinhouden van de opleidingsonderdelen in het eerste, tweede en derde programmajaar, departement Industrie en omgeving - opleiding Energiemanagement.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Cursusmateriaal van de opleiding 'Energiemanagement'
- Gespecialiseerde info uit catalogi, websites, enz ...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren208,00 uren
Werktijd buiten de contacturen26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

  • Aanwezigheid is verplicht tijdens de groepswerken en bedrijfsbezoeken omdat 1) deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten; 2) medestudenten een belangrijke bron van leren zijn en 3) de onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.
  • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

  • Aangezien het een groepswerk is, is heel de groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht.