Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo Automatisatie ENE24229/3102/2324/1/37
Studiegids

Labo Automatisatie ENE

24229/3102/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit labo ga je de Industriële automatisering toepassen in de praktijk.  

 • Programmatie van de PLC volgens de gevraagde functionaliteit.
 • Hardware labopaneel: Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit.
 • Testen van de programmatie tegen een hardware PLC en tegen een software PLC simulator.
 • Toepassen van PLC programmatie op pneumatica en vacuumtechniek
 • Software:
  • Programmatie in FBD
  • Toepassen van datatypes en adressering
  • Werken met binaire instructies
  • Counters en Timers
  • Analoge signaalverwerking
  • Conversie, comparator en mathematische instructies

Na de cursus is de student in staat om een PLC-programma te lezen, schrijven en testen op basis van een functioneel omschreven opdracht. Hierbij kan hij de juiste vakterminologie gebruiken met betrekking tot automatiseringsopdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student kan oplossingsgericht automatisatieproblemen analyseren en omzetten naar een softwareprogramma door gebruik te maken van binaire logica, timers, counters, vergelijkingsinstructies en rekenkundige instructies.
03. ONTWERP
De student kan PLC vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters combineren tot een functioneel geheel.
04. INSTALLATIE
De student kan de aut. werking van machines of processen begrijpen. A.d.h.v. werkingswijze, een functiediagram opstellen en omzetten naar een overeenk. gestructureerd opgebouwd PLC-progr., dit programma documenteren, overdragen naar de PLC en testen.
De student kan de hardwareconfiguratie opbouwen in functie van de eisen.
De student kent de mogelijkheden en het gebruik van de programmeertaal (TIA) en kan ze toepassen.
De student kan aan de hand van een functionele beschrijving de juiste bekabeling aanbrengen op het didactisch paneel.
De student begrijpt de basisprincipes van een veiligheidsrelais en kan bekabeling toepassen om de vereiste veiligheidsfunctie te bekomen.
05. EXPLOITATIE
De student kan de basisinstructies en - principes voor het programmeren van een programmeerbare automaat uitvoeren en kan ze op een praktische wijze toepassen.
De student kan de communicatie tussen PLC en programmeertoestel instellen en testen.
De student kan de toepassingsoef., met een opgelegde werking, omzetten naar een gestructureerd progr., ingeven met het programmeertoestel en duidelijke programma documentatie toevoegen, vervolgens overdragen naar de PLC en testen op de correcte werking.
06. VERBETERING
De student kan bij automatisch bestuurde systemen, met de opgedane kennis van de programma-instructies, probleemoplossend handelen en de nodige aanpassingen in het stuurprogramma uitvoeren.
De student kan met behulp van het didactisch paneel en bijhorende software bestanden aanmaken, downloaden en uploaden naar de PLC.
12. LEVENSLANG LEREN
De student werkt op een professionele manier aan een industri├źle installatie.

Leerinhoud

 • Verklaring en gebruik van bouwstenen, operands & adressering, Tags, basis instructies (bit niveau) en systeemvariabelen
 • Toepassen van binaire instructies
 • Vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters + bijhorende opdrachten
 • Conversie, comparator en mathematische instructies
 • Analoge signaalverwerking
 • Introductie PLC’s, didactisch paneel en Software pakket. Aanmaken + downloaden/uploaden van programmabestanden
 • Schrijven en testen (op het labopaneel) van een PLC-programma op basis van de opgelegde functionaliteit
 • Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit
 • Debuggen van storingen + bijhorende opdrachten
 • Gebruik van de PLC simulator om geprogrammeerde functionaliteit virtueel te testen
 • Pneumatica
 • Vacuumtechniek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal (labo-opdrachten, opgaven...) wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitale evaluatie (labovaardigheden; open boek)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitale evaluatie (labovaardigheden; open boek)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Labovaardigheden, opdracht(en) en attitude

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.