Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo elektriciteit, machines en aandrijvingen32592/3102/2324/1/72
Studiegids

Labo elektriciteit, machines en aandrijvingen

32592/3102/2324/1/72
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Mol Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak volgt inhoudelijk op de overeenkomstige basistheorie Elektriciteit.

In dit vak wordt ook de theorie van de elektrische machines alsook van de elektrische aandrijvingen in de praktijk gebracht.

We bestuderen de verschillende AC- en DC motoren en besteden bijzondere aandacht aan de specifieke belastingscurves en nominale gegevens.

Wat de transformatoren betreft behandelen we zowel enkel- als driefasige schakelingen.

Voor de elektrische aandrijvingen verwerf je inzicht in de schakelingen die toegepast worden in de motorcontrole, waarbij de kenmerkende parameters onder de loep worden genomen. Verder raak je in dit labo vertrouwd met het gebruik van manuals en databoeken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student weet hoe weerstand, condensator en spoel zich elektrisch energetisch gedragen op gelijk- en wisselspanning.
03. ONTWERP
De student is in staat om de mogelijkheden en de beperkingen van de diverse sturingen na te gaan.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om plans en schema's te lezen en te begrijpen.
De student is in staat om verschillende types sturingen te herkennen.
De student kan door logisch denken eenvoudige elektrische schakelschema's zelfstandig opbouwen en de eventuele problemen (storingen) oplossen. 
De student kan elektronische motorsturingen (DC en AC) koppelen aan de juiste motoren.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om de samenstellende delen van een motor(sturing) te onderscheiden en te bemeten.
De student is in staat om de verschillende elektrische meettoestellen te integreren in de elektrische installaties.
De student is in staat om diverse types elektrische machines af te stellen, op te starten en in dienst te nemen.
De student is in staat om installaties/machines, of delen ervan, na onderhoudsactiviteiten af te regelen, te testen, op te starten en in dienst te nemen.
De student kan een machine in een bestaande of nieuwe installatie analyseren op basis van eenvoudige metingen en met behulp van eenvoudige meettoestellen.
06. VERBETERING
De student is in staat om de asymmetrie van een driefasige ster- en/of driehoeksbelasting te onderkennen en te verbeteren.
De student is in staat om de arbeidsfactor van een installatie te meten en te verbeteren.
De student is in staat om door gebruik te maken van de stand van de techniek een veelvoud aan data en parameters te verzamelen, te visualiseren, te bewaken en te bewaren, met de bedoeling ze bruikbaar te maken voor de proceseigenaars/procestechnologen.
De student kan de meetresultaten interpreteren en analyseren.
08. ENERGIEBEHEER
De student weet hoe weerstand, condensator en spoel zich elektrisch energetisch gedragen op gelijk- en wisselspanning.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

 • Elektrotechnische basismetingen & bronnen
  • Basismetingen V, A, P
  • Belaste spanningsdeler
  • Belaste bron
  • Verschillende bronnen
 • Transformator
  • Nullastproef
  • Kortsluitproef
  • Belastingsproef
  • Equivalent schema
  • Faseverschuivingen
 • Gelijkstroommachine: eigenschappen en karakteristieken
 • Wisselstroommachines: eigenschappen en karakteristieken

 • Frequentiedrive
  • Aansluiting van een frequentiedrive, STO, #00.005
  • Basis motorinstellingen
  • Sturing met PAD
  • Sturing met computerprogramma
  • Werken met analoge ingangen
  • Werking met digitale in en uitgangen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld. 
  • Bundels laboproeven
  • Beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen
 • Eigen laptop met software MultiSim (gratis te downloaden via de site van de fabrikant). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen117,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Mondelinge evaluatie van een praktische opdracht na schriftelijke voorbereiding
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Voorbereidingen, verslagen en professionele (samen)werking in het labo

Toetsing (tekst)

Toegang tot de praktijklessen

 •  Was je wettig of onwettig afwezig tijdens de les over de veiligheids- en werkafspraken? Dan kunnen we je omwille van veiligheidsredenen niet toelaten tot de daaropvolgende lessen. Je wordt pas opnieuw toegelaten als je de gemiste les over veiligheid zelfstandig via de online leeromgeving hebt ingehaald. Tot die tijd krijg je een 0-score voor alle gemiste onderdelen van de permanente evaluatie en heb je geen recht op een inhaalmoment.

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Groepswerk: De groep is verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van opdrachten resulteert in een 0-score voor die opdracht.
 • Individueel werk: Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.