Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energiemanagement en -balansen35056/3102/2324/1/40
Studiegids

Energiemanagement en -balansen

35056/3102/2324/1/40
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak wordt in het gedeelte energiemanagement aangeleerd hoe het energiebeleid in een onderneming beheerd of gemanaged wordt. Er zijn thans diverse energiemanagementsystemen ter beschikking, tijdens de inleiding worden deze kort toegelicht. De internationale norm ISO50001: energiemanagementsystemen, wordt algemeen aanzien als de referentie binnen het energiemanagementgebeuren. De ISO50001 is opgebouwd volgens het principe van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). We zullen deze 4 stappen systematisch uitdiepen en illustreren aan de hand van voorbeelden. Hierbij worden de belangrijkste aandachtspunten aangehaald.

In het gedeelte energiebalansen leert de student een energiebalans op te stellen van een component of proces aan de hand van praktische oefeningen. Allereerst worden de manieren aangeleerd hoe energiestromen binnen een bedrijf in kaart kunnen gebracht worden (Sankey-diagram).

In een laatste hoofdstuk gaan we na hoe we thermische processen, met meerdere processtromen, energetisch kunnen optimaliseren. We gebruiken hiervoor de pinch-methodologie. Deze methode laat toe om volledige netwerken met warmtewisselaars uit te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om een industrieel thermisch proces te optimaliseren op gebied van energieverbruik door het juiste netwerk van warmtewisselaars op te stellen (pinchanalyse).
De student is in staat om het optimale energieverbruik van een industrieel thermisch proces te bepalen (pinchanalyse).
03. ONTWERP
De student is in staat om een energiebalans op te stellen van een energieverbruikende industriële component.
07. ENERGIEMANAGEMENT
De student is in staat om in het algemene energiemanagement toe te zien op de naleving van de heersende wetgeving.
De student kan de ISO 50001 in een organisatie implementeren.
De student is in staat om in het kader van de ISO 50001, een energiebeleid & strategische en operationele energiedoelstellingen te definiëren.
De student is in staat om berekeningen uit te voeren in verband met primaire en secundaire energiebronnen.
De student is in staat om op basis van energetische verbruiksgegevens van een component het verbruik te visualiseren, te analyseren en te interpreteren in functie van de parameters of doorgevoerde besparingsmaatregelen.
De student is in staat om de energie-inhoud en CO2-uitstoot te bepalen van diverse types energiedragers op basis van de meest courante eenheden.

Leerinhoud

 • Energiemanagementsysteem - ISO 50001
 • PDCA-cycle
 • Implementatie ISO 50001
 • De verschillende industriële energiedragers
 • De omrekening naar primaire energie en bepaling van de CO2-uitstoot van de industriële energiedragers.   
 • Toepassingen (energieverbruik van industriële componenten)
 • Pinchmethodologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en extra materiaal worden via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Energiemanagement en -balansen', departement IO, PBA Energiemanagement
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Individuele opdracht

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.