Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Projectmanagement ENE24038/3102/2324/1/42
Studiegids

Projectmanagement ENE

24038/3102/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak worden alle aspecten van het projectmanagement, toegepast op energiegerelateerde projecten, behandeld.

De bedoeling is om de student aan te leren hoe een standaard project tot stand komt op basis van de eigenlijke roll-out van het project volgens de geëigende methodes. De belangrijkste onderdelen van de PMBOK - Project Management Body Of Knowledge worden behandeld en toegelicht.

De belangrijkste insteek van deze cursus is het aanreiken van praktische projectmanagementtechnieken welke eenvoudig in de praktijk gebruikt kunnen worden.

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte (met kennistoets) en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte bestaat uit diverse projectopdrachten. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

09. PROJECTMANAGEMENT
De student is in staat om van een praktisch probleem een planning op te stellen, te interpreteren of te analyseren.
De student is in staat om, op basis van de belangrijkste technieken, een risico-analyse uit te voeren of een beslissing te nemen in verband met een een praktisch probleem.
De student is in staat de belangrijkste financiële kengetallen van een praktisch probleem te berekenen, te interpreteren of te analyseren.
De student is in staat om van een praktisch probleem een lastenboek (Procurement) op te stellen.
De student is in staat om van een praktisch probleem een kostenraming op te stellen.
De student is in staat om de tools en technieken op gebied van tijd en scope te verklaren of toe te passen op een eenvoudig probleem.
De student is in staat om de tools en technieken op gebied van resources, aankoop, belanghebbenden, kwaliteit en risicobeheer te verklaren of toe te passen op een eenvoudig probleem.
De student is in staat het algemene projectmanagement jargon te begrijpen, te gebruiken en te verklaren in functie van de projectlevenscyclus.
De student is in staat een scope of PVE op te stellen van een praktisch probleem.

Leerinhoud

 • Inleiding
 • Scope
 • Planning
 • Budget
 • Risico
 • Resources
 • Communicatie
 • Aankoop
 • Belanghebbenden
 • Integraal beheer
 • Opdrachten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en extra materiaal wordt via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Projectmanagement ENE', departement IO, PBA Energiemanagement
 • Eigen laptop met software MS project (gratis versie van de software online te downloaden). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht80,00Meerdere opdrachten uit te werken tijdens de contacturen

Toetsing (tekst)

Eenmalige toets tijdens de lesweken

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dit deelexamen.
 • Je kan per opleidingsonderdeel maximum 1 gewettigde afwezigheid voor een tussentijdse evaluatie inhalen tijdens de ‘inhaaldag buiten examenreeks’. Hiervoor moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht). Bij ‘gevolgen’ kies je ‘inhaalexamen WEL aanvragen’. De datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ wordt later gecommuniceerd via WebUntis.

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens tijdens groepswerk omdat 1) deze contactmomenten gericht zijn op het verwerven van een praktische beroepsvaardigheid en 2) medestudenten een belangrijke bron van leren zijn
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van de vervangtaak of het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 •  Aangezien het een groepswerk is, is heel de groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht.