Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Projectmodule35055/3102/2324/1/06
Studiegids

Projectmodule

35055/3102/2324/1/06
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Duurzaamheidsproject Industrie & Omgeving:

 • Tijdens het project reiken we duurzaamheidsattitudes aan via oplossingsgericht denken ten voordele van een duurzame industrie. Je
  werkt interdisciplinair samen aan een real live casus vanuit bedrijven die bijdragen aan duurzame productieprocessen. Er wordt
  gewerkt over de opleidingen heen van Industrie en omgeving. Je wordt onderverdeeld in heterogene groepen.

Projectmodule:

 • Tijdens dit vak worden bedrijfsbezoeken gepland al dan niet gekoppeld aan een opdracht. Tijdens de bedrijfsbezoeken is het de bedoeling de student kennis te laten maken met concrete, bestaande grote installaties, om hen in aanraking te laten komen met de verschillende aspecten en de grootschaligheid van industriële activiteiten en het energiegebruik dat daarmee gepaard gaat.
 • Naast de bedrijfsbezoeken moeten de studenten ook in groep een antwoord bieden op een door de industrie of organisatie aangereikt energetisch probleem. Studenten moeten hun oplossing neerschrijven in een rapport en mondeling verdedigen of toelichten in aanwezigheid van het bedrijf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat een conceptuele analyse uit te werken van een eenvoudig industrieel probleem.
03. ONTWERP
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over de gebruikte ontwerpen te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over deze installaties te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over de exploitatie van deze installaties te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
06. VERBETERING
De student is in staat om een eenvoudig industrieel probleem te verbeteren op energetisch vlak.
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over mogelijke verbeteringen te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
08. ENERGIEBEHEER
De student is in staat om de reeds verworven vakkennis en vaardigheden op een doelgerichte wijze toe te passen in kleine lab-, studie- en praktijkopdrachten.
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over energiebeheer te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student is in staat om het eigen werk en dat van zijn team te organiseren rekening houdend met de beschikbare middelen en tijd, inclusief het opsporen van de nodige informatie mbt de vraagstelling.
10. TEAMPLAYER
De student kan een duurzaamheidsproject op een projectmatig gestructureerde wijze uitwerken.
11. COMMUNICATIE
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professionele presentatie voor een publiek brengen.
De student kan een professioneel rapport opstellen.
De student kan een professionele presentatie voor een publiek brengen.
De student kan nagenoeg foutloos verslagen, rapporten en teksten schrijven en weet welke hulpmiddelen hij/zij kan inzetten om dit doel te bereiken.
De student kan op een professionele wijze deelnemen aan een vergadering als voorzitter, secretaris en/of gewone deelnemer.
De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, schriftelijk correct communiceren inclusief het gebruik van Nederlandse technische vaktermen met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/medewerkers.
De student kan doeltreffend communiceren over elektromechanische producten en ontwerpen, in een internationale context, in het Nederlands en minstens één andere taal.
12. LEVENSLANG LEREN
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om zijn tijdsplanning efficient en effectief te beheren en getuigt van een grote mate van zelforganisatie.
De student begrijpt dat het levenslang leren een echte noodzaak is om zich verder te ontwikkelen in de wereld van het energiemanagement.
De student kan kritisch reflecteren over een duurzaamheidsvraagstuk en de mogelijke negatieve maatschappelijke impact ervan.
De student kan kritisch naar zijn/haar eigen duurzaamheidsgedrag kijken met als doel uit fouten te leren en zo als persoon te groeien.

Leerinhoud

Duurzaamheidsproject Industrie & Omgeving:: De leerinhoud hangt samen met de aard van de bedrijfsopdracht maar kan onderverdeeld worden in:

 • Kennismaking en analyse van de aanreikte bedrijfsopdracht
 • Verwerking van de aangereikte informatie
 • Oplossingen en aanbevelingen formuleren
 • Reflectiemomenten tijdens het procesverloop
 • Presentatie

Projectmodule:

 • Bedrijfsbezoeken
 • Het in groep oplossen van energie gerelateerde probleemstellingen aangereikt door bedrijven en organisaties
 • Ondernemerschap binnen een aangereikte probleemstelling uitwerken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en opdrachten worden via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, beurs...) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren53,00 uren
Werkplekleren en/of stage12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen91,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Duurzaamheidsproject Industrie & Omgeving; zie Digitap voor concrete puntenverdeling
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Zie Digitap voor concrete puntenverdeling

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie duurzaamheidsproject Industrie & Omgeving: invulling, verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Berekening van het totaalpunt: eindscore = groepsscore x individuele score x w1+ kennisscore x w2
 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten omdat 1) je gedurende het hele project intensief in groep samenwerkt, waardoor medestudenten een belangrijke bron van leren zijn, 2) deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten en 3) een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.
 • Als je tijdens de verplichte contactmomenten meer dan 2 keer ongewettigd afwezig bent, krijg je een 0-score voor het project.
 • De individuele score wordt toegekend via Peer Assessment.
 • Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de
  individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment
  resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele
  score aangepast worden naar 0.5.
 • Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Bijkomende Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de op voorhand gecommuniceerde contactmomenten zoals o.a. bedrijfsbezoeken en groepswerk omdat 1) deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten, 2) de onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en een inhaalmoment of evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is en 3) medestudenten een belangrijke bron van leren zijn.
 • Bij onwettige afwezigheid krijg je een 0-score voor de projectopdracht.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je krijgt dan, indien organisatorisch mogelijk, een vervangopdracht. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van de vervangopdracht vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Groepswerk: De groep is verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van opdrachten resulteert in een 0-score voor die opdracht.
 • Individueel werk: Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.