Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Processen21063/3105/2324/1/42
Studiegids

Processen

21063/3105/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Spanoghe Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In “Processen” wordt de fysico-chemische achtergrond van industriële eenheidsoperaties beschreven. Eenheidsoperaties zijn de verschillende basisproductieprocessen die in de industrie gebruikt worden. Zowel fysische als mechanische processen komen hierbij aan bod. Kennis van de achtergrond van de processen gebruikt in een industriële omgeving laat de Professionele Bachelor Industriële Veiligheid toe om efficiënt te communiceren met alle werknemers die aan de procesvoering deelnemen.
Om inzicht te krijgen in scheidingsprocessen is het nodig om elementaire begrippen rond de verschillende aggregatietoestanden en de overgangsvormen van mengsels te begrijpen. De student wordt aan de hand van voorbeelden geleerd hoe hij fasediagrammen kan aflezen om er relevante informatie uit te halen.
Naast fasenleer is het voor de toekomstige Professionele Bachelor Integrale Veiligheid ook noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de werking van de processen op zich. Hiervoor worden, naast de fysico-chemische achtergrond van de meest courante eenheidsoperaties, ook de typische instrumentatie besproken.
Aan de hand van oefeningen rond de massabalansen van enkele eenheidsoperaties leert de student verbanden te leggen tussen de fysico-chemische achtergrond, de reële werking en de mogelijke problemen van industriële eenheidsoperaties. De student wordt hierbij gestimuleerd om zelf het heft in handen te nemen en de nodige extra gegevens op te zoeken. Zelfstandigheid en initiatief zijn voor de toekomstige Professionele Bachelor Integrale Veiligheid belangrijke vaardigheden. Het feit dat hij gestimuleerd wordt om zelf op zoek te gaan naar informatie en kennis zal hem helpen beter te functioneren in een bedrijfstak waar "levenslang leren" een must is.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student analyseert technische schema's in functie van de veiligheidsrisico's.
De student evalueert de opbouw van technische schema's van processen.
De student verklaart het effect van de parameters die gebruikt worden op de sturing van een proces.
De student past elementaire kennis van enkele thermische (warmtetransport en verdampen) eenheidsbewerkingen toe in eenvoudige systemen.
De student legt verbanden tussen de elementaire kennis over de eigenschappen, stabiliteit en vernietiging (coagulatie, flocculatie) van colloïdale systemen.
De student past elementaire kennis van massabalansen toe op eenvoudige produktieschema's.
operationaliseren
De student beschrijft de technische uitrusting en fysico-chemische achtergrond nodig voor de meest courante eenheidsoperaties.
De student verklaart de mogelijkheden tot bijsturen tijdens het procesverloop.
veiligheidsmanagement
De student beoordeelt aanpassingen aan bestaande installaties op gebied van veiligheid.
voorbeeldfunctie
De student promoot actief en veilig werken in een experimentele omgeving.

Leerinhoud

¦ Procestechnieken
• Eenheden
1. Omzetten van basiseenheden
 
• Massabalansen
1. Over 1 unit
2. Over meerdere units
3. Begrippen spui, by-pass, recycle
4. Fysische balansen
5. Rendementberekening

• Fasenleer
1. basis lezen en gebruik van fasendiagrammen

• Fysische eenheidsoperaties
1. Drogen
2. Extractie
3. Destillatie
4. Bezinken, filtratie

• Mechanische scheidingstechnieken
1. Emulsies
2. Vast-gas scheiding
3. Vast-vast scheiding
4. Vloeistof-vloeistof scheidng

¦ Procesveiligheid,

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus "Processen"

PowerPoint presentaties over de verschillende hoofdstukken

digitale notities indien beschikbaar

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: kennistoets voor 100% van het totaalpunt
toetsmethode: open en gesloten vragen
bron: gesloten boek
toetsmedium: schriftelijke toets
toetsmoment: momentopname op examen

Tijdens perioden van verplicht  afstandonderwijs is het opleidingsonderdeel opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een oefensessie te komen.