Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bijzondere risico's21047/3105/2324/1/80
Studiegids

Bijzondere risico's

21047/3105/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Hermans Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel word je ondergedompeld in de bijzondere risico’s en bijhorende bijzondere bepalingen of specifieke regelgeving. Niet alleen zeer risicovolle werkomgevingen zoals werken met gevaarlijke stoffen of werken in de omgeving van ioniserende straling of in ruimtes onder druk (hyperbare omgeving) komen aan bod. Ook meer voor de hand liggende werkplaatsen zoals werken op hoogte of het manueel hanteren van lasten worden toegelicht als op het eerste zicht banale risico’s als struikelen en vallen.
Niet alleen de werkomgeving is bepalend voor de bijzondere risico’s ook de arbeidscategorie legt specifieke arbeidsvoorwaarden op.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student verklaart de specifieke risico's met betrekking tot de verschillende agentia (chemische, biologische, kankerverwekkende en mutagene) en formuleert aanbevelingen.
communicatie
De student rapporteert efficiënt over de risico's, stelt hiervoor de correcte documenten op en communiceert over de genomen beslissing.
operationaliseren
De student stelt een werkinstructie op voor bijzondere risico's (werken op hoogte, manueel hanteren van lasten, werken in risicovolle omgeving).
De student interpreteert een veiligheidsinformatieblad (VIB) en kan hieruit een veiligheidsinstructiekaart opmaken voor het werken met gevaarlijke stoffen.
veiligheidsmanagement
De student verklaart en implementeert de richtlijnen voor diverse werkplaatsen en voor diverse werknemerscategorieën (studenten, werken met derden en uitzendarbeid).
De student interpreteert en implementeert de voorschriften voor diverse werkomgevingen en arbeidscategorieën.

Leerinhoud

Gevaarlijke stoffen
Giftige stoffen
Gevaarlijke concentraties
Ergonomie en manueel hanteren van lasten (hef- en tiltechnieken)
Wettelijk kader
Rugbelasting, overbelastingsletsels RSI en MSA 
Evaluatie van tilsituaties
Risicoanalyse- en evaluatietechnieken
Werken op hoogte
Werken op de begane grond
Gevaarlijke straling en agentia :
Niet-ioniserende straling
Ioniserende straling
Chemische agentia
Kankerverwekkende en mutagene agentia
Biologische agentia en Legionella

Asbest

Werken in risicovolle of gevaarlijke omgevingen
Werken in besloten ruimte
Werken in hyperbare omgevingen
Bijzondere werknemerscategorieën
Zwangere vrouwen
Jongeren
Stagiairs
Nacht- en ploegenarbeid
Uitzendarbeid en werken met derden
Wettelijk kader en verplichtingen
Coördinatie en informatie
Bijzondere werkplaatsen en sectoren


Voedingsmiddelenhygiëne (HACCP)

Ladingzekerheid

Consumentenveiligheid

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus Bijzondere risico's
  • De in de les gebruikte powerpoints worden op digitaal platform ter beschikking gesteld en eventueel opgenomen lessen in Teams.
  • Wet en codex over welzijn op het werk
  • videofragmenten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen91,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het behaalde cijfer op dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat Preventieadviseur niveau II en Coördinator tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen niveau B.

De certificaten Preventieadviseur niveau II en Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niveau B, zitten verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.