Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Stage21065/3105/2324/1/13
Studiegids

Stage

21065/3105/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Stevens Wendy
Andere co-titularis(sen): Froidmont Inge, Hermans Geert, Ponnet Katrien, Van der Sypt Gert, Vermaete Christophe, Wens Inge, Wera Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 468,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Calamiteiten & crisisbeheer EN simultaan te volgen met Projectcluster Integrale Veiligheid.

Korte omschrijving

• Tijdens de stage krijgt de student de kans om de domeinspecifieke leerresultaten (DLR's) verworven gedurende de opleiding toe te passen op de werkvloer. Om dit te bereiken wordt de student dagelijks betrokken bij de uitvoering van de dagdagelijkse werkzaamheden zodat al doende de wereld van Veiligheid, Milieu en Preventie onder begeleiding van een (ervaren) bedrijfsbegeleider wordt ontdekt.
• Tijdens de stageperiode besteedt de student eveneens aandacht aan duurzaamheid en aan de ontwikkeling van de sociale en communicatieve vaardigheden (onder meer door op regelmatige basis gesprekken te voeren met of rapporten te maken aan de toegewezen stagebegeleider en bedrijfsbegeleider.
• Alvorens met de stage te kunnen starten brengt de student (zelfstandig) de contractuele verplichtingen in orde met inbegrip van het gezondheidstoezicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student onderzoekt de verschillende stage- en bedrijfsopdrachten, analyseert deze op een kritische manier en voert deze op professionele wijze uit.
communicatie
De student rapporteert efficiënt en doelgericht d.m.v. correct taalgebruik (zowel schriftelijk in de rapporten, e-mailverkeer en technische verhandelingen als mondeling).
conceptueel denken
De student werkt de geschikte veiligheidsmaatregelen uit en past ze consequent toe, in verschillende (industriële) omgevingen.
kwaliteitszorg
De student reflecteert over de behaalde resultaten en formuleert uitdagende verbeterdoelen.
levenslang leren
De student gebruikt de evoluerende wetgeving kritisch tijdens de uitvoering van de stage. gebruiken, gericht opzoekingen doen en deze kritisch benaderen.
De student neemt (onder meer via zelfsturing) verantwoordelijkheid op voor het eigen leerproces.
netwerking
De student bouwt aan een ondersteunend netwerk in de werkomgeving door passende sociale vaardigheden aan te wenden.
operationaliseren
De student kan op basis van zijn ervaring en onder begeleiding van zijn bedrijfsbegeleider specifieke taken correct uitvoeren (eventueel mits zelfstudie of mits opleiding tijdens zijn stage).
projectmanagement
De student communiceert op passende en professionele wijze met alle betrokken partners bij de uitvoering van zijn stage en coördineert dit naar behoren.
stressbestendigheid
De student werkt projectmatig en multidisciplinair (zelfs onder tijdsdruk of planmatig tegen opgelegde deadlines).
teamplayer
De student integreert in teamverband zijn kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen en past ze toe met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van de opdracht.
veiligheidsmanagement
De student werkt oplossingsgericht een veiligheidsgerelateerd probleem uit met oog voor ethische en deontologische principes.

Leerinhoud

Leerinhoud van de volledige opleiding Integrale Veiligheid en de specifieke leerinhoud eigen aan de uit te oefenen taken tijdens de stageperiode.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Stage en Bachelorproef syllabus Integrale Veiligheid.

- Bibliotheekmateriaal vanuit de eigen Hogeschool(EMI) en buiten de Hogeschool


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Bibliotheekmateriaal vanuit de eigen Hogeschool (EMI) en buiten de Hogeschool.
Wetenschappelijke databases raadpleegbaar via EMI
Tijdschriftenbibliotheek EMI
Codex Welzijn op het werk
Boek Welzijn op het werk (PVI)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage468,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00De procesevaluatie geschiedt door de bedrijfsbegeleider volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit examen of deelexamen
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context30,00De productevaluatie gebeurt door de stagebegeleider volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit examen of deelexamen

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid verplicht. Een student die geen 60 werkende dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten, ongeacht wettige of onwettige afwezigheid, krijgt de code 'F' van 'Fail voor het desbetreffende deelexamen. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be )

Raadpleeg de syllabus Stage- en Bachelorproef voor meer gedetailleerde informatie ivm evaluatie en richtlijnen van uw stage.

De Stage- en Bachelorproefsyllabus maakt integraal deel uit bij de departementale aanvullingen van het onderwijs- en examenreglement. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar wordt bekend gemaakt, is geldig.(terug te vinden op Digitap)

De stageperiode mag afgewisseld worden met dagen waar er voor de bachelorproef wordt gewerkt en dit enkel INDIEN er een getekende en goedgekeurde "'opdracht bachelorproef' ingediend werd bij de stagecoördinator.

Zonder het correct ingevulde en ondertekende AP contract kan de stage niet aanvangen.

Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer op basis van werkpostanalyse (risicoanalyse) kan de stage niet aanvangen.

Er bestaat geen 2e examenkans voor dit opleidingsonderdeel.