Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Stage en Eindwerk Milieucoördinator B30968/3105/2324/1/28
Studiegids

Stage en Eindwerk Milieucoördinator B

30968/3105/2324/1/28
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de integrale veiligheid als Stage en Eindwerk Milieucoördinator B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): Stevens Wendy, Wens Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 200,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Beheersystemen EN simultaan te volgen met Milieu 4: Water - Geluid - Gevaarlijke stoffen EN simultaan te volgen met Milieu 3: Afval - Bodem - Mest EN simultaan te volgen met Mileu 1: Coördinatie EN simultaan te volgen met Milieu 2: Lucht - Ecologie - Mobiliteit EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Milieuwetgeving.

Korte omschrijving

Het OLOD Stage en eindwerk milieucoördinator B vormt het sluitstuk van het onderdeel milieu en bezorgt je bij gunstige evaluatie het attest milieucoördinator niveau B.

Het omvat de opmaak van het eindwerk milieucoördinator B, vervullen van stagedagen met rapportage en het bijwonen van bedrijfsbezoeken met rapportage. 
Het is de laatste opdracht waarmee je bewijst klaar te zijn om in het beroepenveld te stappen als milieucoördinator B. Je toont ermee aan dat je in staat bent om een moeilijke milieuprobleemstelling of milieuaspect binnen een organisatie uit te werken tot een oplossing die voldoende juridisch, technisch, economisch en wetenschappelijk onderbouwd is. Je eindwerk milieucoördinator B berust op minimum 70% aantoonbaar eigen werk binnen het thema milieu. Dat eigen werk kan bestaan uit berekeningen, toetsingen, interpretaties, oplossingen, uitgewerkte analyses, eigen tekstmateriaal dat zorgvuldig is opgebouwd met vermelding van de geraadpleegde bronnen, enz...
Na indiening van je werkstuk zul je de uitwerking ervan technisch inhoudelijk moeten verdedigen voor een gemengde jury van lectoren en bedrijfsmensen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student onderzoekt specifieke milieusituaties, analyseert ze op een kritische manier.
communicatie
De student rapporteert kritisch over de verworven informatie.
conceptueel denken
De student analyseert en evalueert de meest relevante milieuproblemen in functie van het eindwerk in een organisatie/bedrijf.
kwaliteitszorg
De student analyseert en evalueert de bestaande lokale en internationale milieuwetgeving kritisch m.b.t. het eigen eindwerk.
levenslang leren
De student analyseert en evalueert de evoluerende lokale en internationale milieuwetgeving kritisch m.b.t. het eigen eindwerk.
netwerking
De student verzamelt via het bedrijf de geschikte informatie en contacteert de juiste personen om hem verder op weg te helpen.
operationaliseren
De student integreert de belangrijkste praktische en concrete taken v/d milieucoördinator en past deze toe.
projectmanagement
De student gebruikt de lokale en internationale milieuwetgeving praktisch.
stressbestendigheid
De student presenteert op een adequate manier het eindwerk.
De student voert zelfstandig, planmatig en volgens een strikt tijdschema de opgelegde taken uit.
voorbeeldfunctie
De student promoot een actief milieubeleid

Leerinhoud

Het OLOD stage- en eindwerk milieucoördinator B sluit het 2e jaar af (modeltraject).

Het omvat de opmaak van het eindwerk milieucoördinator B, vervullen van stagedagen met rapportage, het bijwonen van bedrijfsbezoeken met rapportage en het oplossen van casussen (groepswerk).

Het eindwerk milieucoördinator B is een multidisciplinaire opdracht waarmee de student bewijst rond een opgegeven onderwerp uit het werkveld een studie te kunnen opzetten, uitvoeren, weergeven en gemotiveerd verklaren.
Dit eindwerk milieucoördinator B is tegelijk een oefening in het correct schriftelijk technisch taalgebruik en rapportering.
Dit eindwerk milieucoördinator B is tevens een mondelinge oefening op basis van een powerpoint voorstelling voor een jury van lectoren en vertegenwoordiger(s) van het werkveld.
De student(e) leert om taalkundig en technisch correct te antwoorden op kritische vragen vanuit de jury.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus: Stage en Eindwerk Milieucoördinator niv B

Informatieve documenten op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
  • Omschrijving: Het in groep oplossen van casussen gerelateerd aan het werkveld.
Werkplekleren en/of stage89,00 uren
Werktijd buiten de contacturen102,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht15,00Procesevaluatie geschiedt door de lectorbegeleider volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus (AP)
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00De productevaluatie geschiedt door de bedrijfsbegeleider volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus (Bedrijf)
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht65,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus (Verdediging)
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00De productevaluatie geschiedt door de lectorbegeleider volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus (Lezer)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00De productevaluatie geschiedt door de lectorbegeleider volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus (Lezer)
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht90,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus .

Toetsing (tekst)

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van de erkenning Milieucoördinator niveau B.

Het certificaat Milieucoördinator niveau B zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.

Verplichte uitvoering 10 stagedagen met rapportage binnen deze OLOD. Een student die geen 10 stagedagen kan bewijzen op basis van dagrapporten, ongeacht wettige of onwettige afwezigheid, krijgt de code 'F' van 'Fail voor het desbetreffende deelexamen. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be )

Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen, oefensessies, opleidingen en bedrijfsbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen. Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2) indien organisatorisch mogelijk.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”