Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Elektriciteit IV24250/3105/2324/1/51
Studiegids

Elektriciteit IV

24250/3105/2324/1/51
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Peer Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om de veiligheid van een werkomgeving goed te kunnen inschatten is ook technische kennis van de omgeving noodzakelijk.
De aanwezigheid van elektriciteit in onze maatschappij is daar een belangrijk onderdeel van. Het is dan ook nodig om de aard van dit fenomeen te begrijpen, om oorzaak en mogelijke gevolgen van verkeerd gebruik of foute beveiliging of onachtzaamheden juist te kunnen inschatten.

De veiligheid of onveiligheid van elektrische installaties -zowel huishoudelijk als industrieel- kan echter niet begrepen worden zonder het fenomeen elektriciteit in al zijn aspecten te leren kennen.

We moeten daarvoor van nul beginnen, want wat er gebeurt als je de stekker in het stopcontact steekt, begint bij de lading van 1 electron.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft de basis van elektriciteit en elektrische machines en kan in complexe omgevingen de relatie leggen tot veiligheid.
kwaliteitszorg
De student lost vraagstukken op in verband met algemene elektriciteit.
operationaliseren
De student schat de gevaren en risico's van elektrische installaties in en rapporteert hierover.

Leerinhoud

De student leert in dit vak: 

 • Algemene elektriciteit: wat is elektriciteit, door welke grootheden wordt elektriciteit gekenmerkt. De student leert termen als spanning, stroom, vermogen, arbeid, elektrisch rendement, lading etc kennen en toepassen, en dit vanaf het begin, met name het elektron.
 • Naast het 'stromen' van elektronen door een draad, is ook magnetisme en het aanleunende elektromagnetisme een belangrijk onderdeel van het elektrisch gebeuren. Zonder dit kan de werking van de meeste elektrische toestellen en componenten niet begrepen worden. 
 • Verder leert de student deze algemene kennis van elektriciteit herkennen en toepassen in de elektrische machines van vandaag, zoals transformatoren, motoren, en andere elektrische vermogenverbruikers.
 • Ook leert de student de hoofdcomponenten kennen die in een elektrische installatie gebruikt worden om deze vermogenverbruikers in- en uit te schakelen, en hun goede werking te bewaken.
 • Daarbij komen we automatisch uit bij de componenten die de veilige werking van elektrische onderdelen garanderen. We leren de verschillende componenten, hun doelen en werking kennen.
 • Om een juiste interpretatie hiervan te kunnen maken dient de student ook een beter begrip te krijgen van de gevaren van elektriciteit voor het menselijk lichaam, en de reglementeringen hieromtrent.
 • Tenslotte leert de student ook in detail de AREI vereisten voor een huishoudelijke installatie kennen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Naast een afgedrukte versie, wordt het cursusmateriaal ook via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Powerpoint presentaties ter ondersteuning en begeleiding van de cursus. Deze powerpoint presentaties worden eveneens ter beschikking gesteld van de student via Digitap.
 • Combinatie van on-campus lessen en kennisclips.
 • Eventueel ad hoc bijkomend materiaal ter aanvulling van de lessen, ten gepasten tijde via Digitap aangereikt aan de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt digitaal afgenomen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt digitaal afgenomen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.