Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Arbeidsplaatsen en persoonlijke bescherming26590/3105/2324/1/71
Studiegids

Arbeidsplaatsen en persoonlijke bescherming

26590/3105/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Machiels Matthieu
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij het toepassen van de preventiebeginselen wordt gesteld dat het risico moet worden vermeden, de gevaren dienen te worden uitgeschakeld, collectieve en pas nadien persoonlijk bescherming dient te worden ingevoerd. Als dit alles nog onvoldoende is, dient bijkomende signalisatie te worden doorgevoerd op de arbeidsplaats.

In het deel ergonomie komen de verschillende vormen van belasting op het menselijk lichaam aan bod. Zowel de fysieke belasting van het lichaam als de mentale belasting (cognitieve ergonomie) en de interactie van beide worden toegelicht.

We willen de basis meegeven van de humane en sociale aspecten van de werkomgeving en employability. Ondanks mogelijke beperkingen heeft iedereen het recht op arbeid.In onze huidige maatschappij is het werken met beeldschermen niet meer weg te denken. Hiervoor werd zowel op Europees als nationaal vlak dan ook een wettelijk kader gecreëerd.

De verschillende vormen van persoonlijke bescherming komen uitgebreid aan bod, zowel op gebied van geluid, trillingen, ... Uiteraard kan dit niet zonder het ontstaan van geluid en trillingen te begrijpen. Dit wordt in deze cursus ook aangereikt.

Een (industriële) arbeidsplaats zonder intern verkeer is haast ondenkbaar. Een heftruck, kraan of transportband brengen nieuwe risico’s in de werkomgeving en vragen opnieuw aangepaste veiligheidsvoorschriften en signalisatie.Voor details per hoofdstuk wordt verwezen naar het betrokken opleidingsonderdeel op het digitaal platform.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft de verschillende vormen van intern verkeer en stelt verbeteracties voor.
communicatie
De student schat gevaren op de arbeidsplaats correct in en stelt preventiemaatregelen voor.
conceptueel denken
De student herkent diverse werkomgevingen en identificeert en rapporteert de eraan verbonden risico’s.
levenslang leren
De student stelt verbeteracties voor op de werkplaatsen rekening houdend met de veranderende wetgeving van toepassing op arbeidsplaatsen (basiseisen, optische straling, thermische omgevingsfactoren, trillingen, lawaai...).
operationaliseren
De student stelt voor een gegeven casus de geschikte beschermingsmiddelen voor.
projectmanagement
De student werkt de geschikte veiligheidsmaatregelen, in diverse (industriële) omgevingen, uit en en past deze toe.
voorbeeldfunctie
De student herkent gevaarlijke situaties in een werkomgeving, formuleert verbeterpunten en zet aan tot veilig handelen.

Leerinhoud

1) Arbeidsplaatsen 

• Signalisatie
• Sociale voorzieningen (kleedkamers, wasgelegenheden,refters,…)

2) Risico’s van de werkomgeving en arbeidsklimaat (tabaksrook, verlichting, verluchting, thermische omgeving...)


3) Beeldschermwerk
• Wettelijk kader
• Preventiemaatregelen (apparatuur, omgeving, organisatie werktijd)
• Opleiding

4) Geluid en trillingen
• Wetgeving
• Eigenschappen van geluid en trillingen
• Meten van geluid en trillingen
• Berekenen van blootstelling en acties ifv de actiewaarden
• Verschillende vormen van trillingen (hand-armtrillingen en lichaamstrillingen)
• Preventiemaatregelen

5) Optische straling
• Wetgeving
• Lichtmeting
• Visuele waarnemingen
• Verlichtingssystemen

6) Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Wetgeving
• Verplichting van werkgever – werknemer
• Verschillende vormen van PBM
• Toepassingsgebied

7) Werkkledij
• Wetgeving
• Verplichting van werkgever – werknemer


8) "50 Arbeidsongevallen"

 • praktijkcases

Studiematerialen (lijst)

50 ArbeidsongevallenVerplicht€ 39,95
 • Auteur: Ehsan Kermani

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor het examen dient de cursist te kennen:

 • De cursus arbeidsplaatsen en persoonlijke bescherming
 • De powerpointpresentaties
 • Materiaal aangereikt door gastdocenten
 • Andere documenten & aanvullingen die tijdens de (gast)lessen (digitaal) ter beschikking gesteld worden.


Indien een gastspreker een les doceert, behoort dit tot de te kennen leerstof.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Raadplegen van andere bronnen, zoals:

 • Handboek Welzijn op het werk (PVI)
 • Codex over welzijn op het werk
 • ARAB
 • andere wetsbronnen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

 • Het behaalde cijfer op dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat preventieadviseur niveau II.
 • Het certificaat Preventieadviseur niveau II zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor Integrale veiligheid.