Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Milieuwetgeving39022/3105/2324/1/33
Studiegids

Milieuwetgeving

39022/3105/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Ponnet Katrien, Wens Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als inleiding worden de belangrijkste thema's betreffende milieuverontreiniging toegelicht. 
Het kader van de Europese milieuwetgeving wordt geschetst.

De belangrijkste milieuwetgeving voor Vlaanderen wordt bestudeerd (o.a. VLAREM VLaams REglement voor Milieuvergunningen, Omgevingsvergunningsdecreet, Vlarel, DBIMZ, DABM, ...)
Normstelling komt aan bod.

Ruimtelijk Ordeningsrecht wordt toegelicht.

De vergunde situatie van een bedrijf (site) wordt geïnterpreteerd, geanalyseerd en kritisch benaderd.
Omgevingsvergunningsaanvragen kan men zelf opstellen en kritisch benaderen.

Oefeningen (o.a. casussen) worden opgelost.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft het Ruimtelijk Ordeningsrecht.
De student zoekt de geschikte lokale en internationale milieuwetgeving op en analyseert deze.
communicatie
De student rapporteert over het gevoerde milieubeleid.
conceptueel denken
De student analyseert de belangrijkste milieuproblemen op mondiaal en regionaal gebied.
kwaliteitszorg
De student verklaart diverse methodes en strategieƫn voor milieu-auditing.
levenslang leren
De student beschrijft de evoluerende lokale en internationale wetgeving betreffende het milieu en het milieurecht.
netwerking
De student analyseert en evalueert de wetgeving omtrent milieuhandhaving.
operationaliseren
De student organiseert de administratieve opvolging en verwerking van milieu- en omgevingsvergunningsaanvragen.
projectmanagement
De student interpreteert en stelt een milieuvergunningsaanvraag (en/of omgevingsvergunningsaanvraag) op.
De student past de correcte lokale en internationale milieuwetgeving toe op verschillende casussen.
voorbeeldfunctie
De student hanteert de taken en verantwoordelijkheden van de milieucoƶrdinator in specifieke casussen.

Leerinhoud

Milieuwetgeving

Milieuproblematiek
Milieuthema's

Milieurecht - Milieubeleid
Begrippen milieurecht en Milieubeleid
Milieurecht
Milieubeleid

Milieuwetgeving Vlaanderen
Decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid DABM
Decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg DBIMZ 
De milieucoördinator 
Milieuvergunningsdecreet en VLAREM I 
Omgevingsvergunning - algemeen 
Omgevingsvergunning Ingedeelde inrichting/activiteit en/of stedenbouwkundige handeling en/of verkavelen van gronden
Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten 
Omgevingsvergunning wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties 
Decreet complexe projecten

Het uitvoeringsbesluit VLAREM II

Vlarem III

Milieueffectrapport en veiligheidsrapport
VLAREL

Handhaving milieu-stedenbouw
Milieuschade

Brusselse wetgeving milieuvergunningen

Algemeen overzicht

Milieucoördinator

Waalse milieuwetgeving vergunningen 
Inleiding
Vergunningenstelsel Wallonië in een notendop

Ruimtelijke Ordening


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Presentaties lessen milieuwetgeving
Digitaal aangereikt lesmateriaal
Internet


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges38,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Permanente evaluatie tijdens de lessen (hoor en/of werkcolleges + practicum en/of oefeningen)

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een oefensessie te komen.

Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen omdat deze contactmomenten en bedrijfsbezoeken uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen. Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2) indien organisatorisch mogelijk.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van de erkenning Milieucoördinator niveau B.

Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.