Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Onderzoeksmethoden26620/3105/2324/1/24
Studiegids

Onderzoeksmethoden

26620/3105/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Onderzoeksmethoden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Breugelmans Joris, Stevens Wendy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De wereld om ons heen verandert continu. Charles Darwin zei 150 jaar geleden al dat het "aanpassingsvermogen" de sleutel is om te overleven. Hij doelde op diersoorten, maar het geldt net zo goed voor organisaties vandaag.De noodzaak om "continu aanpassen" is voor organisaties gelijk aan de noodzaak om continu te verbeteren. Je behaald binnen dit vak een attest van "Lean Six Sigma Yellow Belt". Als Yellow Belt ben je in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan Lean Six Sigma-verbeterinitiatieven en je leert een aantal praktische verbetertechnieken om ook jouw persoonlijke productiviteit te verhogen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student kan bij de diverse stappen van een onderzoek gegevens en data analyseren.
De student analyseert in Excel statistische data, kan variantie in een proces meten en stelt een meetsysteemanalyse (gage R & R) op.
conceptueel denken
De student stelt vanuit een casus een onderzoeksplan op waarbij vanuit een probleemstelling verschillende onderzoeksmethoden worden afgetoetst.
De student hanteert de basisbegrippen van Lean Six Sigma en begrijpt de verschillende fase (DMAIC) in verbeterprojecten.
De student hanteert de basisbegrippen uit statistiek ter ondersteuning van Lean Six Sigma verbeterprojecten.
kwaliteitszorg
De studenten kan de verzamelde onderzoeksdata analyseren, rapporteren en de juiste conclusies trekken. Hij past hievoor de juiste statistische methoden toe.
operationaliseren
De student past de diverse fasen en stappen van een onderzoeksstrategie toe en is in staat om verzamelde data te analyseren en te rapporteren.
De student verklaart de tools (brainstorm, fishbone model, poka yoka, …) uit Lean Six Sigma en implementeert deze correct.

Leerinhoud

  1. Yellow Belt Lean Six Sigma (inclusief extern examen voor behalen attest Lean Six Sigma Yellow Belt)
  2. Onderzoeksmethoden in functie van Bachelor Proef en Multiproject.
  3. Diverse cases en opdrachten om vaardigheden met betrekking tot verbeterprojecten en onderzoeksmethoden eigen te maken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Lesnota's/powerpoints en andere relevante informatie, ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving digitap
  • Verplicht: gebruik laptop tijdens de hoor- en werkcolleges
  • Verplicht: deelname aan extern examen Lean Six Sigma Yellow Belt

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Het examen bestaat uit kennis- en inzichtsvragen. Dit examen wordt digitaal afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Deze evaluatie gebeurt op basis van de deelname aan het externe examen Lean Six Sigma Yellow Belt.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Er worden verschillende opdrachten gemaakt waarbij de Lean Six Sigma tools uit de theorie in praktijk worden gebracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit kennis- en inzichtsvragen. Dit examen wordt digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

et attest Lean Six Sigma Yellow Belt kan enkel behaald worden tijdens de lessenreeks (permanentie evaluatie). Om het attest te behalen dient de student de minimaal voorgeschreven punten te behalen op het externe examen. Deelname aan dit deelexamen is echter enkel mogelijk als de kostprijs voor het afleggen van het examen is voldaan.

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfsbezoeken, opdrachten en het Lean Six Sigma Yellow Belt Examen omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen (bedrijfsbezoek/opdrachten/L6S yellow belt). Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2) indien organisatorisch mogelijk.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”