Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Eindwerk coördinator TMB26621/3105/2324/1/58
Studiegids

Eindwerk coördinator TMB

26621/3105/2324/1/58
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Veiligheidscoördinatie TMB
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Stevens Wendy
Andere co-titularis(sen): Baele Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN eerder ingeschreven voor Bijzondere risico's EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Veiligheidscoördinatie bouwplaatsen.

Korte omschrijving

Het eindwerk TMB vormt het sluitstuk van het onderdeel veiligheidscoördinatie en bezorgt je bij gunstige evaluatie het attest veiligheidscoördinatie niveau B.
Het is de laatste opdracht waarmee je bewijst klaar te zijn om in het beroepenveld te stappen als veiligheidscoördinator. Je toont ermee aan dat je in staat bent om een praktijkvoorbeeld van een bouwproject uit te werken tot een oplossing die conform is met de onderhavige wetgeving. Je eindwerk veiligheidscoördinator is een bundeling van de coördinatie-instrumenten welke projectspecifiek dienen opgemaakt ten worden. Dit betekent 100% eigen werk.
Na indiening van je werkstuk zul je de uitwerking ervan technisch inhoudelijk moeten verdedigen voor een gemengde jury van lectoren en mensen uit het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student onderzoekt specifieke veiligheidssituaties op de bouwplaatsen en analyseert ze op een kritische manier.
communicatie
De student rapporteert kritisch over de verworven informatie.
conceptueel denken
De student analyseert en evalueert de meest relevante veiligheidsproblemen op de bouwplaatsen.
kwaliteitszorg
De student voert gericht opzoekingen uit in de bestaande wetgeving en benadert deze kritisch.
levenslang leren
De student analyseert en evalueert de evoluerende veiligheidswetgeving kritisch m.b.t. het eigen eindwerk.
netwerking
De student contacteert de juiste personen om hem verder op weg te helpen.
operationaliseren
De student analyseert specifieke bouwrisico's en stelt de nodige preventiemaatregelen voor.
projectmanagement
De student maakt zelfstandig een bouwplaatsreglement, coördinatiedagboek, veiligheids- en gezondheidsplan en post interventiedossier op.
stressbestendigheid
De student presenteert op een adequate manier het eindwerk.
veiligheidsmanagement
De student beschrijft de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren (in de bouw) i.f.v. het eindwerk en gebruikt de vakgerelateerde terminologie.
voorbeeldfunctie
De student gaat correct om met verantwoordelijkheden van de veiligheidscoördinator.

Leerinhoud

Het eindwerk Coördinator Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen (CTMB) sluit het gedeelte van Veiligheidscoördinatie af.
Het is een opdracht waarmee de student bewijst rond een opgegeven onderwerp uit het werkveld een studie kan opzetten, uitvoeren, weergeven en gemotiveerd verklaren.
Dit eindwerk is tegelijk een oefening in het correct schriftelijk technisch taalgebruik en rapportering.
Dit eindwerk is tevens een mondelinge oefening op basis van een powerpoint voorstelling voor een jury van lectoren en vertegenwoordiger(s) van het werkveld.
De student(e) leert om taalkundig en technisch correct te antwoorden op kritische vragen vanuit de jury.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Veiligheidscoördinatie (Baele P.)

Reglement en instructies eindwerkopdracht CTMB 

De info nodig om de opdracht tot een goed einde te brengen is beschikbaar in de opdracht of is gezien in de opleidingsonderdelen van het vorige jaar

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen100,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen volgens het sjabloon uit het reglement "Eindwerk Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niv B"
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen volgens het sjabloon uit het reglement "Eindwerk Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niv B"

Toetsing (tekst)

De opdracht zal ter beschikking gesteld worden van de student (papier of digitaal).

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van certificaat Coördinator Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen niveau B.

Het certificaat Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niveau B zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid (binnen het keuzetraject Veiligheidscoördinatie TMB) en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.