Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bachelorproef - eindwerk Preventieadviseur niveau II39021/3105/2324/1/96
Studiegids

Bachelorproef - eindwerk Preventieadviseur niveau II

39021/3105/2324/1/96
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Stevens Wendy
Andere co-titularis(sen): Froidmont Inge, Hermans Geert, Ponnet Katrien, Van der Sypt Gert, Vermaete Christophe, Wens Inge, Wera Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Stage EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben OF eerder ingeschreven voor Stage.

Korte omschrijving

• De bachelorproef (BP) vormt het sluitstuk van je opleiding. Het is de laatste opdracht waarmee je bewijst klaar te zijn om in het beroepenveld te stappen op het niveau van Bachelor. Je toont ermee aan dat je in staat bent om een moeilijke taak of probleemstelling, met daarin duidelijke aspecten naar je afstudeerrichting, uit te werken tot een oplossing die voldoende onderbouwd is. Je BP bevat voldoende praktische moeilijkheden en vraagstukken en berust op minimum 70% aantoonbaar eigen werk. Dat eigen werk kan bestaan uit uitgewerkte risicoanalyses, voorstellen en ontwerpen, eigen tekstmateriaal dat zorgvuldig is opgebouwd uit wetenschappelijke bronnen, enz...

• Je proefstuk is vlot leesbaar document geschreven in correct Nederlands of Engels. Je hanteert daarin een terminologie op bachelor niveau. Naast het inhoudelijke moet je tonen dat je voor wat vorm en vormgeving betreft een mooie verzorgde bundel kunt schrijven met de onvermijdelijke verplichte delen als daar zijn: titel en titelblad, inhoudstafel en bladverwijzing, dankwoord, opdrachtomschrijving en projectdefinitie, planning, plan van aanpak, theoretische uitwerking van de kern, besluit, bronverwijzing en bibliografie, tabellen en figurenlijst, bijlagen.

• Uiteraard sta je daar niet alleen voor. Bij het schrijven en uitwerken van je BP zul je kunnen rekenen op een ervaren coach die zorgt voor een procesmatige begeleiding.

• Uiteindelijk na indiening van je werkstuk zul je de uitwerking ervan inhoudelijk moeten verdedigen voor een gemengde jury van lectoren en bedrijfsmensen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student onderzoekt de specifieke bedrijfsopdracht, analyseert ze op een kritische manier en voert deze uit conform de verwachtingen.
communicatie
De student rapporteert kritisch over verworven informatie.
De student schrijft duidelijke en gestructureerde teksten en gebruikt daarin de gepaste terminologie.
conceptueel denken
De student onderbouwt een probleem conceptueel door het te staven en af te toetsen aan internationale wetenschappelijke theorieën.
levenslang leren
De student gebruikt in zijn bachelorpoef op kritische wijze de evoluerende lokale en internationale welzijnsreglementering en milieuwetgeving.
netwerking
De student verzamelt de geschikte informatie nodig voor het uitwerken van zijn bachelorproef.
operationaliseren
De student past consequent en op professioneel niveau die praktische en concrete taken v/d preventieadviseur toe die relevant zijn voor de uitvoering van zijn bachelorproef.
projectmanagement
De student brengt de eigen teksten via bronvermeldingen en bibliografische verwijzingen tot op het niveau van een wetenschappelijk studie.
De student gebruikt de welzijnswetgeving praktisch bij het uitvoeren van zijn bachelorproef.
stressbestendigheid
De student presenteert op een adequate en professionele manier het eindwerk.
De student voert zelfstandig, planmatig en volgens een strikt tijdschema de bachelorproef uit.
voorbeeldfunctie
De student promoot een actief milieu- en preventiebeleid.

Leerinhoud

• De bachelorproef sluit de opleiding van professionele bachelor in de Integrale Veiligheid.
• Het is een opdracht waarmee de student bewijst dat hij rond een opgegeven onderwerp uit het werkveld die in het
verlengde ligt van zijn opleiding een studie kan opzetten, uitvoeren, weergeven en gemotiveerd verklaren.
• De bachelorproef is tegelijk een oefening in het correct schriftelijk taalgebruik en rapportering.
• De bachelorproef is een mondelinge oefening op basis van een powerpoint voorstelling voor een jury van lectoren en
vertegenwoordiger(s) van het werkveld.
• De student leert om taalkundig en technisch correct te antwoorden op kritische vragen vanuit de jury.

• De bachelorproef is tevens het eindwerk tot het behalen van het attest Preventieadviseur niveau II.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Stage- en bachelorproefsyllabus Integrale Veiligheid
  • AP Cursussen van de volledige opleiding bachelor Integrale Veiligheid
  • Alle relevante handleidingen en data verworven tijdens de stage- & eindwerkperiode op het bedrijf.
  • Alle andere relevante bronnen raadpleegbaar via bibliotheken op de school of daar buiten, zowel in hardkopie vorm als in softkopie.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• Cursussen, gebruikt tijdens de voorbije studiejaren.
• Handboeken, codex, tabellenboek, etc... gebruikt tijdens de voorbije studiejaren.
• Handboeken uit bibliotheken, elektronische databanken, internetsites.
• Het gebruikte materiaal dient wel vermeld te worden in de bibliografie.• Cursussen, gebruikt tijdens de voorbije studiejaren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage160,00 uren
Werktijd buiten de contacturen152,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00Productevaluatie geschiedt door de bedrijfsbegeleider volgens het sjabloon
uit de stage- en BPsyllabus. (Bedrijf)
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00Procesevaluatie geschiedt door de Bachelorproefbegeleider volgens het sjabloon uit de stage- en BPsyllabus. (AP)
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht70,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen volgens het sjabloon uit de stage- en
BP-syllabus. (verdediging)
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00Productevaluatie geschiedt door een intern lid van de jury volgens het sjabloon uit de stage- en BPsyllabus. (Lezer)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00Productevaluatie geschiedt door een intern lid van de jury volgens het sjabloon uit de stage- en BPsyllabus. (Lezer)
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht90,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen volgens het sjabloon uit de stage- en BP-syllabus.

Toetsing (tekst)

  • Het behaalde cijfer voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat Preventieadviseur niveau II.
  • Het certificaat Preventieadviseur niveau II zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.


Raadpleeg de digitale stage- en bachelorproefsyllabus voor een meer gedetailleerde informatie i.v.m. evaluatie van de bachelorproef.

Bachelorproef wordt uitgesloten van de automatische compensatieregels zoals bepaald in de departementale aanvulling van het onderwijs-en examenreglement van het dep. Industrie en Omgeving.
Een bachelorproef is een authentiek werk. Indien citaten of tekeningen of schema's, foto's, enz ... niet eigenhandig opgesteld en ontworpen zijn dan moeten ze correct met de vermelding van de bron opgenomen zijn. Is dat niet het geval of is er vermoeden van fraude of plagiaat dan kan de jury verwijzen naar het Onderwijs- en examenreglement inclusief de departementale aanvullingen..
De Stage- en Bachelorproefsyllabus maakt integraal deel uit van de departementale aanvullingen van het onderwijs- en examenreglement. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar wordt bekend gemaakt, is geldig.


Zonder geldig contract, risicoanalyse en eventueel gezondheidsattest kan dit opleidingsonderdeel niet aanvangen.
De student werkt zijn bachelorproef uit aan de hand van de goedgekeurde bachelorproefopdracht. De bachelorproefopdracht vormt de basis voor de quotering. Zonder ondertekende bachelorproefopdracht (door het bedrijf én de lector) kan de student geen bachelorproef indienen.
De bachelorproef kan zowel in België als in een ander Europees land uitgevoerd worden. In dat laatste geval moet de student zelfstandig een dossier samenstellen via de dienst 'internationalisering'. Raadpleeg hiervoor de opleidingsverantwoordelijke internationalisering.