Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Mileu 1: Coördinatie28182/3105/2324/1/73
Studiegids

Mileu 1: Coördinatie

28182/3105/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Froidmont Inge, Van de Water Eric, Wens Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De taken en verantwoordelijkheden van de milieucoördinator worden toegelicht (Vlarel, Vlarem, ...). Alsook de rol van de milieucoördinator binnen het duurzaamheidsbeleid van een onderneming.
De vergunde situatie van een bedrijf (site) wordt geïnterpreteerd, geanalyseerd en kritisch benaderd.  
Omgevingsvergunningsaanvragen kan men zelf opstellen en kritisch benaderen. 
De voorwaarden gesteld in milieuwetgeving (b.v. Vlarem II wetgeving) en ook bijzondere milieuvoorwaarden van de milieu- en/of omgevingsvergunning kan de student interpreteren, toepassen, analyseren en toetsen voor een exploitatiesite.  
De student leert voor de meest voorkomende activiteiten (koelinstallaties, stookinstallaties, ...) de belangrijkste concreet toe te passen wetgeving kennen, alsook de  bronnen van de verontreinging.
De verplichtingen inzake keuringen en metingen kan de student interpreteren.
De verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes kan de student a.d.h.v. formulieren opstellen. 

Casusssen worden opgelost.

 
OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen en formuleert passende reacties.
De student zoekt eventueel technische informatie op, interpreteert deze en organiseert de administratieve opvolging en verwerking van milieuvergunnings en/of omgevingsvergunningsaanvragen.
communicatie
De student interpreteert een milieu effecten rapport (MER) en rapporteert relevante gegevens aan de medewerkers van het MER.
conceptueel denken
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen en formuleert passende reacties.
kwaliteitszorg
De student beschrijft diverse methodes en strategieën voor milieu-auditing.
De student stelt formulieren op aan de hand van gegevens en doet de nodige verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes voor vaak voorkomende activiteiten (koelinstallaties, stookinstallaties, ...) op een site.
levenslang leren
De student onderzoekt kritisch de evoluerende milieuwetgeving bij het uitvoeren van gerichte opzoekingen.
operationaliseren
De student verklaart de taken en verantwoordelijkheden van de milieucoördinator en beschrijft passende handelingen.
projectmanagement
De student interpreteert en stelt een milieuvergunnings- of omgevingsvergunningaanvraag op.
veiligheidsmanagement
De student verklaart de aansprakelijkheid m.b.t. milieucoördinatie en verzekeringsaspecten.
De student zoekt, interpreteert en analyseert al de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor vaak voorkomende activiteiten (koelinstallaties, stookinstallaties, ...) op een site.

Leerinhoud

Basisbegrippen

Milieucoördinatie - bedrijfsinterne milieuzorg

Vergunningen

Milieuvoorwaarden

GPBV – inrichtingen

Bedrijfsinterne milieuzorg

Milieubeheer

Aansprakelijkheid

Milieu-effectrapportering

Veiligheidsrapportering

Milieubeleidsovereenkomsten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus Milieu 1: Coördinatie (Digitap of Universitas)

digitaal aangereikt lesmateriaal,

informatie via internet.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Behaalde deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van de erkenning Milieucoördinator niveau B.

Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen omdat deze contactmomenten en bedrijfsbezoeken uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen. Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2) indien organisatorisch mogelijk.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”