Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Milieu 2: Lucht - Ecologie - Mobiliteit28183/3105/2324/1/10
Studiegids

Milieu 2: Lucht - Ecologie - Mobiliteit

28183/3105/2324/1/10
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Froidmont Inge, Wens Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Er wordt een inleiding gegeven in luchtverontreiniging, ecologie, ecotoxicologie en mobiliteit.
De taken en verantwoordelijkheden van de milieucoördinator mbt aspecten lucht, ecologie en mobiliteit worden toegelicht (Vlarel, Vlarem, ...).
De student leert de belangrijkste concrete toe te passen wetgeving kennen alsook de  bronnen van de verontreinging. Ook de belangrijkste zuiveringstechnieken en preventietechnieken komen aan bod.
De verplichtingen inzake keuringen en metingen kan de student interpreteren.
De verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes kan de student a.d.h.v. formulieren opstellen. 

Oefeningen (o.a. casussen) worden opgelost.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen en formuleert passende reacties.
De student stelt de verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes mbt het aspect lucht op a.d.h.v. formulieren.
De student stelt formulieren op aan de hand van gegevens en doet de nodige verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes voor het aspect lucht.
De student verklaart de basis van het beheer van ecosystemen en de basisbegrippen van ecotoxicologie in een evoluerend kader.
communicatie
De student evalueert de belangrijkste praktische en concrete taken v/d milieucoördinator m.b.t. aspect lucht, geur, ecologie en mobiliteit.
conceptueel denken
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen en formuleert passende reacties.
levenslang leren
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen m.b.t. het aspect lucht en formuleert gepaste reacties.
operationaliseren
De student interpreteert en gebruikt de belangrijkste van toepassing zijnde milieuvoorwaarden van het milieuaspect lucht, geur, ecologie en mobiliteit.
De student interpreteert, analyseert en rapporteert over de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden op een bedrijfssite.
De student past de lokale en internationale milieuwetgeving toe.
veiligheidsmanagement
De student formuleert in functie van de luchtverontreiniging de geschikte zuiverings- en preventietechnieken.
De student analyseert en verklaart de meest relevante lokale en gewestoverschrijdende milieuproblemen mbt de aspecten lucht, geur en ecologie.
De student onderzoekt kritisch de bestaande lokale en internationale milieuwetgeving bij het uitvoeren van gerichte opzoekingen.
voorbeeldfunctie
De student beschrijft de belangrijkste monitoringstechnieken m.b.t. het aspect lucht en geur.

Leerinhoud

Lucht

Inleiding tot luchtverontreiniging
Soorten luchtverontreiniging
Begrippen m.b.t. luchtverontreiniging
Veranderende samenstelling van de atmosfeer
Belangrijkste verontreinigende stoffen en hun bronnen
Gevolgen luchtverontreiniging
Milieuproblemen als gevolg van luchtverontreiniging

Overzicht wetgeving Lucht (uitz. Geur)
Europa

Nationaal

  Vlaanderen

Luchtkwaliteit in Vlaanderen

 Meten luchtkwaliteit

 Algemene bespreking resultaten metingen

 Belangrijkste praktische en concrete taken v/d milieucoördinator m.b.t. aspect lucht

Belangrijkste definities en begrippen
Emissie- en immissiemetingen
Vlarem II: algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen (deel 4 Vlarem II)
Vlarem II: sectorale milieuvoorwaarden (deel 5 Vlarem II)
Vlarem II: milieuvoorwaarden voor niet ingedeelde inrichtingen (deel 6 Vlarem II)

Vlarem II: bijlagen mbt lucht

Vlarem III
MER
Monitoring van luchtemissies
Beheersing van luchtverontreiniging
Saneringstechnieken

Geur
Belangrijkste begrippen
Eenheden
Overzicht geurstudies
Wetgeving bestaand (niet limitatief)
Geurbeleid Vlaanderen - algemeen
Aanpak geurhinder
Communicatie bij geurhinder

Ecologie

Inleiding

Ecosysteem als onderdeel van biosfeer
Het ecosysteem

Wetgeving Soortenbescherming internationaal
Internationale verdragen

        Doelstellingen duurzame ontwikkelingen
Europese richtlijnen

Vlaams beleid

  Huidig Vlaams Beleid

Vlaamse wetgeving
Natuurdecreet
Bosdecreet
Decreet duurzaam pesticidengebruik
Vegetatiewijzigingsbesluit
Erfgoed
Vlarem II en Bijlagen Vlarem II

Bescherming van ecosystemen
Kwaliteitsvolle indicatoren
Soort beschermingsplannen
Milieuproblemen oorzaken en aanpak

Omgevingsvergunning
Toepassingsgebied
Overzicht decreten en besluiten
Omgevingsvergunningsaanvraag Ingedeelde inrichting of activiteit
Omgevingsvergunning wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties
Welke vergunning in welke situatie
Opmaak omgevingsvergunningsaanvraag en bijlagen mbt ecologie

Inleiding tot ecotoxicologie
Toxische stoffen
Factoren die de toxiciteit beïnvloeden
Milieutoxicologisch onderzoek
Normering
Risicobeheersing


Mobiliteit

Inleiding

Mobiliteit - leefmilieu
Inleiding
Broeikaseffect
Fijn stof en gezondheid
Ozonvorming en verzuring
Milieuthema’s m.b.t. het aspect mobiliteit

Bevoegde instanties

Beleid
Beleidsplannen
Lokale overheden
Overheden en administraties

Wetgeving en omzendbrieven
Overzicht

        Algemeen mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsstudies ikv vergunningen
RICHTLIJNENBOEK Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER (2018)
MER discipline mens-mobiliteit cfr. richtlijnenboek

Actieplannen bedrijven

Gegevens en bijlagen m.b.t. mobiliteit bij de omgevingsvergunningsaanvraagStudiematerialen (tekst): Verplicht

  • Presentaties Milieu 2: Lucht - Ecologie - Mobiliteit en digitaal aangereikt lesmateriaal.
  • Informatie via internet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen27,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Permanente evaluatie tijdens de lessen (hoor en/of werkcolleges + practicum en/of oefeningen)

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een oefensessie te komen.

Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen en bedrijfsbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen. Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2) indien organisatorisch mogelijk.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”

Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.