Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Milieu 3: Afval - Bodem - Mest28188/3105/2324/1/83
Studiegids

Milieu 3: Afval - Bodem - Mest

28188/3105/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Froidmont Inge, Stevens Wendy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Door de toenemende verontreiniging tijdens de laatste decennia is de aandacht voor het leefmilieu sterk toegenomen. De belangrijkste oorzaken voor de toenemende verontreiniging zijn de technologische en industriële ontwikkeling en de uitbreiding van de steden. Daar het leefmilieu niet oneindig groot is, is ook de opvangcapaciteit voor verontreinigingen niet oneindig. 

In deze cursus bekijken we welke stoffen de bodem verontreinigen, hoe we deze kunnen verwijderen en hoe we deze in de toekomst kunnen vermijden/verminderen. Tevens stellen we ons de vraag hoe wij omgaan met ons afval. Hoe kunnen we afval vermijden en hoe zitten de afvalverwerkingsystemen in elkaar?  Aangezien onze voorraden aan grondstoffen eindig zijn, wordt steeds meer de nadruk gelegd op recyclage en hergebruik om te komen tot een circulaire economie.  Bijzondere nadruk wordt gelegd op de nutriëntencycli die onmisbaar zijn voor onze voedselproductie (mestbeleid) en voor veel productiecycli.

Per milieuaspect (afval, bodem en mest) bekijken we tevens de belangrijkste wetgeving, verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes.OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
De student formuleert de opbouw, samenstelling, functies en verstoringen van de bodem.
De student herkent in een gegeven voorbeeld de toegepaste preventiemaatregel(en) en licht deze toe.
De student legt de belangrijkste beleidsmaatregelen omtrent afval, bodem en mest uit.
kwaliteitszorg
De student voert gericht opzoekingen uit in de bestaande milieuwetgeving rond afval, bodem en mest en benadert deze kritisch.
levenslang leren
De student analyseert de evoluerende verplichtingen inzake keuringen, rapporteringen en metingen omtrent afval, bodem en mest.
operationaliseren
De student beschrijft de parameters die een afvalstof kenmerken en stelt verwerkingsmaatregelen voor.
De student beschrijft in functie van de verontreiniging de geschikte zuiverings- en preventietechnieken.
projectmanagement
De student zoekt de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden op en interpreteert deze voorwaarden voor de gegeven opdrachten.

Leerinhoud

 • Grondstoffen en afvalstoffen
 • Grondstofcycli
 • Afval- en materialenbeleid
 • Verwerking en beheer van afvalstoffen
 • Afval- en emissiepreventie
 • Opbouw, werking en samenstelling van de bodem
 • Bodemfuncties en -verstoringen
 • Bodembeleid in Vlaanderen
 • Voornaamste bodemverontreinigingen met de belangrijkste preventie- en zuiveringstechnieken.
 • Toetsing aan wetgeving
 • Milieurapporteringen
 • Milieuheffingen
 • Subsidiemogelijkheden
 • Mestbeleid en -mestverwerking
 • Interacties afval-bodem-mest en overgangen tussen deze drie compartimenten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • PPT Milieu: Afval-Bodem-Mest
 • Digitaal aangereikt lesmateriaal
 • Informatie via internet en websites

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Deels gesloten- en openboekexamen (mogelijk met gebruik van PC) : kennis- en inzichtvragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Deels gesloten- en openboekexamen (mogelijk met gebruik van PC) : kennis- en inzichtvragen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van deeerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. Destudent kan niet verzaken aan deze overdracht. Deelname aan workshop is verplicht.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfsbezoeken, opdrachten omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen (bedrijfsbezoek/opdrachten/L6S yellow belt). Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2).

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van de erkenning Milieucoördinator niveau B.

Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.