Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Engelstalige communicatie29968/3105/2324/1/75
Studiegids

Engelstalige communicatie

29968/3105/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Yperzeele Saskia
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vlot kunnen communiceren in het Engels is een must in het bedrijfsleven. Geschreven teksten en gesproken boodschappen moeten correct begrepen, geïnterpreteerd en weergegeven worden.

Voor een toekomstige milieucoördinator, veiligheidscoördinator of preventieadviseur is het noodzakelijk om het Engels te beheersen (ERK-niveau B2).

Het opleidingsonderdeel Engelstalige communicatie besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van zowel mondelinge als schriftelijke communicatie, o.a. begrijpend lezen, rapporteren, Engelse vakterminologie en Engelse basisgrammatica.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
De student gebruikt de correcte Engelse zakelijke woordenschat.
De student schrijft correct Engels
De student schrijft een brief / e-mail, vat een tekst samen en stelt een verslag / rapport op in het Engels.

Leerinhoud

In de cursus Engelstalige communicatie wordt intensief getraind op

  • basisgrammatica;
  • vakterminologie via professionele teksten en reportages;
  • receptieve vaardigheden;
  • productieve vaardigheden (mailen, solliciteren en rapporteren).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht

  • Studiemateriaal en oefeningen, ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving

Aanbevolen

  • Online vertalend woordenboek van Dale E-N / N-E (e-campus)
  • Ondersteunende cursussen VDAB online leren via www.vdab.be/onlineleren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen, tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen, tenzij het technisch niet mogelijk is. De 30% permanente evaluatie tijdens het academiejaar blijven behouden voor de tweede examenkans.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen, tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

In het schriftelijk digitaal examen (toets.ap.be) wordt de Engelse taalvaardigheid geëvalueerd op basis van de leerinhoud. Hier wordt gefocust op woordenschat en grammatica, maar ook vaardigheden komen op dit examen aan bod.

Voor het gedeelte permanente evaluatie worden een aantal opdrachten uitgevoerd:

- oefeningen op grammatica en woordenschat via Digitap;

- lees-, luister- en schrijfopdrachten via Digitap;

- mondelinge opdrachten tijdens contacturen of als thuiswerk.


Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen en bedrijfsbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen. Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2) indien organisatorisch mogelijk.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”