Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Excel en Statistiek26591/3105/2324/1/08
Studiegids

Excel en Statistiek

26591/3105/2324/1/08
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Breugelmans Joris, Stevens Wendy, Wens Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student leert eenvoudige zaken uitvoeren in Excel. Hiertoe wordt een deel theorie gegeven, gevolgd door (een) praktijkoefening(en) die de student zelf uitvoert.


De basiskennis Excel zal de student toelaten om nadien onder andere statistische oefeningen te kunnen oplossen, in zijn/haar eindwerken basisdocumenten te kunnen verwerken, de leerstof dient als basis voor het labo toegepaste meettechnieken. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student leest en interpreteert statistieken.
kwaliteitszorg
De student voert de basisbewerkingen in Excel uit.
projectmanagement
De student verzamelt, analyseert en presenteert zelfstandig en op een statistisch verantwoorde manier relevante gegevens m.b.t. (integrale) veiligheid en milieu.
teamplayer
De student functioneert zelfstandig en in groep.

Leerinhoud

De student leert basishandelingen en -berekeningen uitvoeren met Excel.

Hierbij wordt o.a. aangeraakt:

Hoe een document openen, bewerken, opslaan, afdrukken, lay-outen, ...
Celgegevens wijzigen, bewerken, opzoeken,opmaken, ...
Validatie van cellen
Formules en functies gebruiken
Tabellen aanmaken, indelen,
Gebruik van draaitabellen
Grafieken aanmaken, aanpassen, ...
Werken met objecten, datum & tijd, ...
Eenvoudige macro's maken

De student leert de basisbegrippen van de statistiek en deze uitvoeren met Excel.

Statistische analyses in Excel

Statistische kengetallen en begrippen (modus, mediaan, gemiddelde, standaarddeviatie,....)

Getallen in beeld (histogram, boxplot, tijdgrafieken)
Regressie en correlatie
Kansrekenen (variaties, permutaties, combinaties)
Verdelingen (normaal, standaard normale, binomiale, ....)
De betrouwbaarheid van steekproeven (grootte steekproef, betrouwbaarheidsinterval)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en oefeningen beschikbaar via Digitap.

Laptop is verplicht tijdens de lessen.
Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie op basis van opdrachten en testen uitgevoerd tijdens het academiejaar
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Indien de situatie vereist (bv. corona maatregelen) kan dit opleidingsonderdeel worden opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.
Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Aanwezigheid is verplicht tijdens de on campus lessen en opdrachten omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.

Studenten die ongewettigde afwezig zijn, hebben geen recht op een inhaalkans. Zij behalen een 0-score voor (dat specifieke onderdeel van) het (deel)examen. Studenten die gewettigd afwezig zijn nemen contact op met de lector voor een inhaalmoment of vervangopdracht (max.2) indien organisatorisch mogelijk.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van werkstuk resulteert in een 0-score voor dat werkstuk. Kan je omwille van medische redenen of overmacht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline werkstuk’. Je dient het werkstuk binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.”