Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Onderzoeksmethodiek 334476/3027/2324/1/51
Studiegids

Onderzoeksmethodiek 3

34476/3027/2324/1/51
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
  • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Theys Hans
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Onderzoeksmethodiek 2.

Korte omschrijving

In enkele inleidende lessen bespreken we academisch en niet-academisch artistiek onderzoek aan de hand van vele voorbeelden, met aandacht voor de manier waarop onderzoeksmodellen en -methodes worden gebruikt en kunnen evolueren. Daarna worden de studenten in groepen van ongeveer 20 personen verdeeld. We bespreken hun huidige onderzoek en hoe ze dit aan bestaande theorieën, modellen of methodes kunnen koppelen. We proberen manieren te vinden om deze koppeling niet als beperkend te ervaren, maar als een drijvende motor, als een stimulerend kader dat zelf in ontwikkeling kan zijn.

Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan bibliografische gegeven correct verwerken.
De student kan een lezing samenvatten.
De student kan een paper schrijven.
De student kan een persoonlijk standpunt schriftelijk verwoorden.
De student kan een referentiesysteem op een consequente manier inzetten.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft inzicht verworven in het brede spectrum van mogelijke benaderingen en invullingen van het onderzoek in de kunsten en is in staat daarover verslag uit te brengen.
De student kan de verworven inzichten terugkoppelen naar de eigen artistieke praktijk (het eigen artistieke onderzoeksproces) en aldus onderzoek- op verschillende niveaus- binnen zijn/haar eigen praktijk herkennen en omschrijven.

Leerinhoud

Het onderzoek in de kunsten wordt gesitueerd als een recent onderzoeksterrein in ontwikkeling. Er wordt inzicht gegeven in het recente debat over artistiek onderzoek. Ook krijgen studenten voorbeelden van basale onderzoeksmethodieken aangereikt.

De studenten schrijven een paper waarin ze een onderbouwd onderzoeksproject uitwerken voor hun masterjaar.

Studiematerialen (lijst)

Knockando! Kunstenaars aan het woordVerplicht€ 15,00
  • Auteur: Hans THEYS

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De studenten lezen door de docent opgegeven hoofdstukken uit het boek 'Knockando. Kunstenaars aan het woord', Tornado Editions, 2019.

Ze lezen het boek 'Hans Theys, 'Walter Swennen. Hic Haec Hoc', Zonder titel, 2016.

Ze lezen deze teksten voorafgaand aan de lessen, waarin ze worden besproken, kritisch belicht, aangevuld enzovoort.

Ook kan het dat Masterstudenten of gevestigde kunstenaars een lezing geven over de ontwikkeling van hun oeuvre, doctoraat en/of masterproject. De Masterstudenten worden daarbij omkaderd door de docent.

De studenten moeten alle lessen bijwonen. Er worden geen alternatieve opdrachten geformuleerd.Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De studenten schrijven een paper waarin ze een onderbouwd onderzoeksproject (marterproject/scriptie) uitwerken voor hun masterjaar.

De student moet de lessen en voordrachten bijwonen om deze paper te kunnen schrijven.