Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Specifieke kunstgeschiedenis beeld en ruimte 227470/3027/2324/1/79
Studiegids

Specifieke kunstgeschiedenis beeld en ruimte 2

27470/3027/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • In Situ³ binnen vrije kunsten
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze (MO + GO)
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen Fine Arts
  • Sculpture binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
  • Elective courses (MO + GO)
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Arkesteijn Roel
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Specifieke kunstgeschiedenis beeld en ruimte 2 speelt in op de actualiteit van beeldhouwkunst en in situkunst, wil de student gerelateerde theoretische achtergrondkennis meegeven en is bovendien gerelateerd met de atelierpraktijk van de student. De vereisten voor de opdrachten gaan verder dan het gelijknamige opleidingsonderdeel 1 en bouwen voort op de behaalde resultaten hiervan.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studenten moeten actief participeren in de lessen en deelnemen aan bezoeken ter plaatse. Het jaarlijks variërend programma wordt bij het begin van het semester bekend gemaakt. De studentengroep krijgt de kans om suggesties te doen voor themata die in de lessen aan bod kunnen komen.

Begincompetenties (tekst)

Diepgaande interesse in de kunstgeschiedenis van driedimensionale objecten en hun omgeving. De cursussen algemene kunstgeschiedenis verlenen de nodige achtergrond.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student begrijpt de aangereikte (inhoudelijke) probleemstellingen m.b.t. sculptuur en context.
De student kan individueel en in groep reflecteren over een concrete casus (sculptuur in relatie tot haar omgeving).
De student weet hoe een concrete casus (een sculptuur in relatie tot haar omgeving) benaderd kan worden.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan zich uitdrukken in de taal van het driedimensionale en zowel schriftelijk als mondeling communiceren met zijn/haar peer group.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student is in staat om binnen een beperkt tijdsbestek een opdracht te plannen, voor te bereiden, uit te voeren, en hierover schriftelijk (e-mail) en mondeling te communiceren met de opdrachtgever (docent).

Leerinhoud

Het opleidingsdeel wil een brugfunctie vervullen tussen de kunsthistorische, esthetische en museologische theorie en de dagelijkse atelierpraktijk van de student. De hedendaagse beeldhouwkunst- en in situ3-praktijk krijgen een specifiek historisch referentiekader waarbinnen de student zijn eigen werk en de ontwikkeling ervan leert situeren. Actuele gebeurtenissen zoals een interessante collectie of tentoonstelling, een nieuwsgebeuren of een studiereis met het atelier of in het kader van deze cursus worden rechtstreeks betrokken en van een theoretisch kader voorzien aangereikt door de docent. Van elke student wordt actieve participatie verwacht. Studenten kunnen suggesties doen om een specifiek onderwerp te behandelen in de les. Al naargelang wat elk onderwerp vereist, bestaat een les uit een gedeelte hoorcollege, activerende momenten zoals discussie, werkcollegemomenten en studiebezoeken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Bij het begin van de cursus wordt het programma bekend gemaakt, aangezien het elk jaar varieert naargelang de actualiteit en de noodzaak zoals themata die deel uitmaken van atelieractiviteiten van de studenten. PowerPoint Presentaties met beeldmateriaal, tekst en bibliografie met vakliteratuur van elke les worden beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform. Elke student krijgt een gedetailleerde beschrijving van de opdrachten op papier, inclusief een basisbibliografie en andere hulpmiddelen aangereikt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

De student krijgt een duidelijk omschreven opdracht tot het samenstellen van een theoretisch artistiek dossier (5 examenpunten) en het schrijven van een paper (10 examenpunten) volgens bekendgemaakte criteria en tegen een afgesproken deadline. Hij/zij moet daarnaast tijdens de laatste les een geïmproviseerde mondelinge presentatie geven op een locatie in situ (5 examenpunten).
Semester 2: mondelinge presentatie, schriftelijke opdracht en mondeling examen (= feedback)
2de examenperiode: mondelinge presentatie, schriftelijke opdracht en mondeling examen (= feedback)