Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Diepdruk 26304/3027/2324/1/78
Studiegids

Diepdruk 2

6304/3027/2324/1/78
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 2
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 2
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanbrabant Stijn
Andere co-titularis(sen): Bosteels Peter, Gils Lou
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Hoogdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Diepdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Vlakdruk 1 EN eerder ingeschreven voor Zeefdruk 1) OF eerder ingeschreven voor Atelier Vrije Grafiek 1.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor het atelier Grafiek BA1 of vergelijkbaar.
Passed the printmaking BA1 studio or equivalent.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student slaagt erin tot een grafische expressie te komen en kan in zijn/haar werk op een artistieke manier textuur, structuur, tonaliteit en kleur verwerken.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst op beginnersniveau de technieken van aquatint, touché, suikerets, zoutets, mezzotint, roulette, wiegijzer, droge naald.
De student bezit een gevorderde kennis van papiersoorten en kan deze kennis integreren in zijn/haar praktijk.
De student onderhoudt de materialen.
De student heeft noties van het gebruik en mogelijkheden van een stuifkast, roulette, chine collé, kleurinkten.
De student beheerst de compositietechnieken en andere creatieve processen die tijdens de lessen aan bod zijn gekomen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student getuigt van persoonlijkheid en artistieke maturiteit.

Leerinhoud

De student verdiept zich in de meer complexe technieken van het etsen. Daarnaast zal ook hier het artistieke gedeelte aan belang winnen. Een persoonlijke invalshoek wordt verder gestimuleerd.

Het schetsboek blijft een belangrijk element ook in Ba2. De student gaat op een actieve en creatieve manier aan de slag met het registreren van zijn gedachten, ontwerpen, schetsen. De student begint een eigen beeldtaal te ontwikkelen door met een open blik te kijken en te proberen begrijpen. Tekenen blijft essentieel.
Alle opdrachten vertrekken vanuit een eigen beeldenbank. Burijngravure blijft bestaan omwille van de specifieke beeldtaal van een gravure. De toepassing in diepdruk is omwille van het benadrukken van deze specifieke lijn, in combinatie met de overige etstechnieken.
Indien ambitie bestaat voor een uitsluitend specifieke gravure dan is dit uiteraard nog steeds mogelijk.

Bij aanvang van het academiejaar ontvangt de student alle opdracht omschrijvingen.
Indien de student deze niet naar behoren uitvoert kan de studievoortgang in het gedrang komen.

1. Lijnets; arcering en meerdere zuurtijden leren toepassen in functie van diepte en volumeweergave. Schraapstaal leren inzetten om planwerking en volumes mee vorm te geven. Verder verdiepen in het toepassen van meerdere zuurtijden in functie van het beeld.
Line etching; learning to apply shading and multiple etching times in function of depth and volume. Learn to use a scraper to shape plan effects and volumes. Further study of the application of multiple etching times in function of the image.

2. Aquatint en zout aquatint in combinatie met het gebruiken van lithokrijt als afdekmiddel.Deze technieken leren inzetten om zowel fijne als groffe structuren te bekomen op de plaat. Volumevullende technieken leren toepassen en het kunnen bekomen van een gelijdelijke tonaliteit. Dit in combinatie met lijnets.
Op een adequatie manier leren omgaan met volgorde van technieken en zuurtijden.
Licht/donker, voorgrond/achtergrond.
Aquatint and salt aquatint in combination with the use of lithocrayon as a covering medium.Learn to use these techniques to obtain both fine and coarse structures on the plate. Learning to use volume filling techniques and the ability to obtain a gradual tonality. This in combination with line etching.
Learning to deal with the sequence of techniques and etching times in an adequate way.
Light/dark, foreground/background.

3. Plaattoon leren herkennen en kunnen toepassen zoals gewenst binnen een beeld. Manueel drukklaar maken van een plaat, zonder krantenpapier of telefoonboek.
A la poupee leren ininkten van een plaat en drukklaar maken.
Learn to recognize plate tone and be able to apply it as desired within an image.
Manually preparing a plate for printing without newsprint or a phone book.
Learning to ink a plate a la poupee and to make it ready for printing.

4. Lithotouche als tekenmateriaal bij diepdruk.
Lithotouche as a drawing material in intaglio printing.

5. Correct leren drukken, rekening houdende met atelierwerking, juist bevochtigen van Papier, moedervel correct weten gebruiken, bewaren van drukken en correct kunnen omgaan met gedeelde materialen.
Learning to print correctly, taking into account studio operation, proper moistening of
Paper, know how to use master sheets correctly, save prints and be able to handle shared materials correctly.

6. Droge technieken: Roulettes en wiegijzers leren hanteren in functie van fijnere tonalitieten. Schraapstaal en polierstaal gericht weten inzetten binnen deze technieken.
Dry techniques: Learn to handle roulettes and cradle irons in function of finer tonalities. Know how to use scrapers and polishing irons in a targeted manner within these techniques.

7. Meerkleurendruk: twee platen exact over elkaar leren drukken, waarbij het beeld als één geheel gelezen kan worden. De twee platen dienen elkaar aan te vullen ( geen losstaande beeldelementen)
Multi-color printing: learn to print two plates exactly on top of each other, where the image can be read as one. The two plates should complement each other (no separate image elements).

8. Twee werken waarbij alle technieken gecombineert worden waarbij volume, gradatie, textuurverschillen worden weergegeven op een manier die aanvullend is voor het beeld.
Two works combining all techniques where volume, gradation, texture differences are used in a way that is complementary to the image.

9. Alle opdrachten worden gedrukt op hetzelfde formaat papier, centraal, in oplage van 3 tegen de eindjury.
All assignments will be printed on the same size paper, centrally, in edition of 3 against the final jury.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basismateriaal van BA1, Schetsboeken en tekenmaterieel. Kunstdrukpapieren (in atelier te verkrijgen) Aangevuld met specifieke materialen voor complexere technieken (zie opdrachtomschrijving)
Indien de student het nodige materiaal niet voorziet kan de studievoortgang in het gedrang komen.

Basic materials BA1, Sketchbooks and drawing materials. Art printing papers (available in studio) Supplemented with specific materials for more complex techniques (see assignments) If the student does not provide the necessary materials, study progress may be compromised.

(lithocrayon no 0 , etching needle, covering varnish, scrape tool, plastic tape, sandpaper, steel wool, varnish, shear knife, lighter, brush, pencils, file, wide soft brush, hard plastic sheet (0,5mm), copper (available in school), rubber gloves!, safety glasses! kitchen salt, lithotuche, roulettes, rocking iron, color inks, sugar sirup, ink)

Kopergravure/ Copper engraving
Voorbeelden uit het archief van de groepen van vorig jaar.
Uitgebreid met boeken uit persoonlijke bibliotheek.
Bezoek aan bibliotheek academie en andere bibliotheken.
Ander lesmateriaal zoals persoonlijk werk.

Examples from the archive of last year's groups.
Expanded with books from personal library.
Visit to library academy and other libraries.
Other teaching materials such as personal work.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk135,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en werkmomenten, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar. Aanwezigheid tijdens de contacturen is aangeraden. Afwezigheid kan de studievoortgang in het gedrang brengen.