Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Autonome praktijk 337398/3027/2324/1/71
Studiegids

Autonome praktijk 3

37398/3027/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Colson Vaast
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 504,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Autonome praktijk 2 OF eerder ingeschreven voor Atelier Beeldhouwkunst 2.

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat om concepten ruimtelijk te verbeelden in diverse materialen en technieken en dit op een persoonlijke wijze. Hij/zij is ermee vertrouwd om stapsgewijs een ontwerpproces te doorlopen. Ontwerpschetsen, maquettes, en studies allerhande maken deel uit van dit proces. Hij/zij is gevoelig voor elementen uit de hem omringende werkelijkheid die voor hem/haar een artistieke bruikbaarheid hebben. De student is in staat om zijn/haar werk te communiceren met de docenten en medestudenten en kan zijn/haar werk ontleden en evalueren.

De student kan via artistiek onderzoek en reflectie in de vorm van schetsen, notities, maquettes, literatuur maar ook door een verdieping in en analyse van bronnenmateriaal tot een eigen artistiek concept in de vorm van een persoonlijke vraagstelling komen.

De student kan een doorgedreven onderzoek uitvoeren naar de verschillende aspecten van het medium beeldhouwkunst. Presentatie, mogelijkheden, materiaalonderzoek en constructiemogelijkheden, kleur en vorm maken hier deel van uit.

De student kan relevante referenties om het eigen artistiek werk te omkaderen onderzoeken.

De student kan kritisch over het eigen artistieke werk.

De student kan in discussie met zijn docenten en medestudenten over de inhoud en vorm van zijn/haar artistieke project treden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een kunsteditie/ portfolio/kunstenaarsboek met een reeks van beelden realiseren.
De student communiceert via beeldtaal met publiek. (creatie)
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student heeft een kritische houding tegenover eigen werk. (onderzoek)
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan zich positioneren binnen het brede veld van formele, esthetische, kritische artistieke posities.
De student kan in zijn praktijk de diverse verworven vaardigheden en inzichten synthetiseren en integreren.
De student kan op basis van eigen onderzoek zijn eigen beeldtaal uitdiepen.
De student kan zelfkritisch reflecteren over zijn autonoom werk.
De student heeft een kritische houding tegenover eigen werk. (onderzoek)
De student onderzoekt de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de presentatie van zijn plastisch werk.
De student kan zijn werk ontleden en evalueren, en verbanden leggen tussen zijn individuele werken.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
De student kan schriftelijk en mondeling communiceren over driedimensionele beelden, daarbij gebruik makende van het daartoe geëigende jargon.
De student kan zijn kennis en begrip van hedendaagse beeldhouwkunst verrijken met een persoonlijk standpunt en in verband brengen met het eigen werk.
De student heeft een eigen beeldtaal ontwikkeld.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan een specifiek en persoonlijk ‘artist statement’ formuleren.
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan een persoonlijke vraagstelling plastisch omzetten.

Leerinhoud

De student zoekt zelfstandig naar een eigen artistieke attitude en beeldtaal met aandacht voor materiaal keuze, materiaal gebruik, schaal en het statuut van het gematerialiseerde werk.

De student wordt gevraagd het werk in verschillende contexten te plaatsen: de context van een groepstentoonstelling met medestudenten, de context van een studio bezoek waarin de student de medestudenten in het atelier ontvangt en de context van meerdere evaluaties.

Tijdens meerdere evaluaties en in de context van de klassikale studio bezoeken wordt de student gevraagd zich in zijn/haar eigen woorden uit te drukken. Alsook het werk van anderen kritisch te benaderen en zich te positioneren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk120,00 uren
 • Opmerking: - De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
  - De student neemt deel in projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma: projectweken, tentoonstellingen, studiereizen, lezingen en andere projecten die relevant zijn voor het programma.
Werktijd buiten de contacturen384,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar.