Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Artistic Practice Beeldhouwkunst37400/3080/2324/1/59
Studiegids

Artistic Practice Beeldhouwkunst

37400/3080/2324/1/59
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baeyens Nicolas
Andere co-titularis(sen): Colson Vaast, Cotteleer Anton, Jacobs Sven, Merregaert Nadia, Van Dijck Bart
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Beschikken over de competenties van de bacheloropleiding beeldende kunsten. Student heeft een breed belangstellingsterrein en heeft interesse voor het ruimere culturele klimaat.

Leerinhoud

De student verwerft de vaardigheden die nodig zijn voor het professionele veld door middel van een programma aangeboden door de titularis van dit opleidingsonderdeel en/of een door de student zelf voorgesteld en gemotiveerd programma dat door de titularis is goedgekeurd. Voorstellen vanwege de student voor een individueel programma, indien toegelaten door de titularis, dienen voor 15 oktober bij de titularis ingediend te worden.

Volgende aspecten kunnen in het programma aan bod komen:

Internationalisering: deelname aan workshop(s), stage, internationale uitwisseling, lezing(en), bezoeken aan (internationale) tentoonstellingen, studiereizen, beurzen, …

Presentatie/communicatie/portfolio: het opstellen van een portfolio, deelname aan tentoonstellingen, deelname aan workshops, …

Stage/Werkveldervaring: in een museum, galerie of andere kunstinstelling, instelling voor podiumkunsten, atelier van een kunstenaar of van een designer, ...

Professionalisering: een vast lessenpakket aan de hand waarvan de student zich leert te positioneren binnen het professionele veld, eventueel aangevuld met contacten met andere kunstenaars, galeries, critici, culturele instellingen, samenwerkingen met derden, deelname aan beurzen, workshops, lezingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie de afspraken vastgelegd in het door de titularis goedgekeurde programma

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk225,00 uren
Werktijd buiten de contacturen225,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie op basis van toon- en controlemomenten doorheen het hele academiejaar.

De student presenteert zijn werk en werkproces. Dit kan in één van de volgende vormen, dan wel via een combinatie hiervan zijn: (mondelinge of beeldende) presentatie, geschreven verslag/reflectie, 2D/3D-werkresultaat, ... Naargelang het programma, kan er een andere presentatievorm worden ingezet. 

De vorm van de presentatie wordt vastgelegd in het door de titularis samengestelde/goedgekeurde programma. In dit programma worden door de titularis ook de gewichten van de diverse te evalueren aspecten beschreven.

De data voor het indienen van de werkstukken/toonmomenten/eindpresentatie worden via e-mail op voorhand, afhankelijk van het soort te evalueren activiteit, kenbaar gemaakt aan de student.

Regelmatige ongewettigde afwezigheden kunnen de studievoortgang in het gedrang brengen. Deadlines voor opdrachten dienen gerespecteerd te worden.