Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Drums 2 (jazz)160/3029/2324/1/09
Studiegids

Drums 2 (jazz)

160/3029/2324/1/09
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Drums (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: de Haas Jan
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els, Verbruggen Teun
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Drums 1 (jazz).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Individuele/groeps lessen - Collectieve momenten - Optreden - Workshops en masterclasses

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van 'Drums 1 (jazz)'.

Eindcompetenties (tekst)

Algemene doelstelling: enerzijds het ontwikkelen van technische, stilistische en muzikale vaardigheden en anderzijds via het bestuderen van een zo breed mogelijke waaier van stijlen en stromingen specifieke vaardigheden m.b.t. ‘performance’ en improvisatie ontwikkelen.

B2: de student heeft een elementaire beheersing van het repertoire en de vocabulaire van de beboptraditie. In de improvisaties vormen motiefontwikkeling en frasering de belangrijkste aandachtspunten

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student is in staat om standaard akkoordenschema’s uit te voeren bv. blues, standards, rythm changes,…
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student is in staat om eenvoudige en standaard akkoordenschema’s stilistisch correct uit te voeren
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student is in staat om tonaal te improviseren over standaard akkoordenschema’s waarbij motiefontwikkeling en frasering belangrijke aandachtspunten vormen
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student beheerst technieken om de muzikale vaardigheden (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …) te verbeteren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kent de instrumentgebonden technieken ( plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, syncopation, legato-staccatospel).
De student toont een goeie lichaamshouding
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student maakt kennis met de technische middelen binnen zijn vakgebied.
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student kan zelf een band samenstellen en een sturende rol vervullen

Leerinhoud

* Begeleidingstechniek
* tempovastheid
* timing
* klank
* improvisatie
* stijlvariatie
* vreemde maatsoorten
* legato - staccatospel
* verschillende tempi
* ‘outside playing’
* motiefontwikkeling
*  frasering
* ritmische variatie
* articulatie
* interpretatie
* auditieve geheugentraining
* harmonische gehoorvorming (akkoorden horen en herkennen, ...).
* expressiviteit
* vormbeheersing
* muzikaal leiderschap
* persoonlijke stijlontwikkeling
* houding
* analytisch denkvermogen
* stressbeheersing

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Partituren
Jazzrepertoire
CD’s
Studieboeken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De student stelt op eigen initiatief een ensemble samen en speelt gedurende een bepaalde tijdsduur en volgens een opgegeven repertoire zijn/haar voordracht examen.
De keuze van het repertoire gebeurt in overleg met de hoofdvakdocent. Het examen wordt afgelegd in juni.

Aantal stukken / Tijdsduur: B2: 4 stukken, 20 à 25 min.
Inhoud: variatie in vorm, tempo, stijl...
1x expositie thema (solo), minimaal 2 solo’s van enkele chorussen, 1 ballad, 1 swingstuk, 1 binair stuk
Jury: de jury bestaat uit een min. drie personen waaronder de hoofdvakdocent, de docent(en) van dezelfde instrumentgroep, een voorzitter.

Evaluatienormen: Volgende criteria worden bij de beoordeling in acht genomen:
* beheersing
* timing
* samenspel 
*  improvisatie
* gehoor 
 * stijlvariatie
* houding
* techniek
* communicatie met het publiek
* analytisch denkvermogen
* stilistiek
* frasering
* kennis basisharmonie
* repertoirekennis
* artistieke gedrevenheid
* persoonlijkheid
* potentieel
* autonomie
* expressiviteit
* creativiteit
* stressbestendigheid

De student moet een duidelijke vooruitgang hebben geboekt in vergelijking met het niveau bij zijn aantreden in de school.