Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Drums-techniek 338035/3029/2324/1/84
Studiegids

Drums-techniek 3

38035/3029/2324/1/84
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Drums (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Verbruggen Teun
Andere co-titularis(sen): de Haas Jan, Lambert Anton, Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Drums: techniek 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

* Individuele lessen * Groepslessen * Collectieve momenten (examen) * Workshops * Prima vista * Luisterlessen

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Drums: techniek 2.

Eindcompetenties (tekst)

Het onderricht in techniek is erop gericht een doorgedreven instrumentbeheersing te ontwikkelen waardoor de student in staat is tot muzikale expressie, interpretatie en improvisatie in functie van de (jazz)muziekpraktijk met kennis van het basisrepertoire.

B3: het verder ontwikkelen van technische capaciteiten en vaardigheden in functie van muzikaliteit, improvisatietechnieken en persoonlijke stijlontwikkeling. Zelfstandig kunnen studeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een efficiënte studieplanning opmaken en deze volgen.
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan complexere solo’s analyseren
De student kan op zicht een complexer stuk spelen en erover soleren.
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst de instrumentgebonden technieken ( Plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, vingerzettingen, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, syncopation).
De student heeft controle over zijn frasering.
De student heeft controle over zijn intonatie (behalve piano/drums)
De student heeft controle over zijn klank
De student kan arpeggio’s (twee- drie en vierklanken) uitvoeren met omkeringen, inclusief variaties hierop (bv. leid- en dubbelleidtonen, omspelingen,…)
De student kan complexe toonladders uitvoeren.
De student kan complexere melodieën harmoniseren (pianisten en gitaristen).
De student kan complexere technische etudes uitvoeren.
De student kan complexere thema’s en schema’s transponeren (uitgezonderd drums).
De student kan transcripties maken van complexere solo’s via auditieve assimilatie en reproductie

Leerinhoud

* Technische etudes
* Transcripties van solo’s: directe en indirecte auditieve assimilatie en reproducties
* Brushtechniek
* Syncopatische oefeningen
* Onafhankelijkheid, stokvoering
* Articulatiestudies
* Prima Vista

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Partituren
* Technische studieboeken
* CD’s en opnames
* Meespeelplaten
* Computer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen165,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Het examen techniek wordt individueel afgenomen, een kleine twee maanden voor het instrumentexamen. Het technisch examen kan bestaan uit volgende onderdelen:
* Vreemde maatsoorten: een blues of rhytmchange in 5 en 7 kunnen spelen (cfr Brad Meldau)
* Gary Chaffee: techniek patterns (groepen, basdrumcontrol,…)
* 4 transcripties waarvan 1 opgelegd (al meer moderne dingen zoals Brian Blade, Joey Baron, … )
* Fast Swing onafhankelijkheid plus soleren.
* Gary Chaffee: Rhytm and Meter (5tolen, 7tolen, timetable, metrische modulaties)
* Brushes: moeilijker patterns plus een solo kunnen opbouwen.
* Prima Vista: meespeelcd (bijvoorbeeld Vienna art orchestra)

De student is geslaagd als hij/zij de verschillende technische onderdelen beheerst en in staat is deze technische vaardigheden aan te wenden in de muziekpraktijk. De verhouding tussen techniek/prima vista bedraagt 70/30. Als een student op één van de twee onderdelen een 9 (op 20) of minder behaalt, geldt dit laagste cijfer als eindtotaal voor het opleidingsonderdeel techniek. De student is geslaagd wanneer hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt.