Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Drums 1 (jazz)159/3029/2324/1/72
Studiegids

Drums 1 (jazz)

159/3029/2324/1/72
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Drums (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: de Haas Jan
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton, Smedts Els, Verbruggen Teun
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Individuele/groeps lessen - Collectieve momenten - Optreden - Workshops en masterclasses

Begincompetenties (tekst)

Beginniveau: De student heeft bij voorkeur een van de volgende opleidingen gevolgd of heeft via zelfstudie gelijkaardig niveau bereikt:
* opleiding DKO (richting klassiek of jazz & lichte muziek / min. middelbare graad )
* kunsthumaniora
* voorbereidingsjaar kunsthumaniora (7de jaar)
* jazzstudio-opleiding

De kandidaat moet voldoende basis verworven hebben op het gebied van solistisch spel en getuigen van grote motivatie, een zekere creativiteit en muzikaliteit. Tevens moeten er voldoende aanwijzingen zijn dat de kandidaat in staat is om zich in vijf jaar te ontwikkelen tot een professioneel musicus.

Toelatingsproef: De kandidaat bereid 3 stukken uit het jazzrepertoire voor, waarbij de stukken zich onderscheiden op het vlak van tempo, stijl, en ondersteunt bij elk stuk de melodie (thema),begeleidt de solist(en) en speelt een improvisatie. Daarnaast een technische etude die hij één week op voorhand krijgt en een zichtlezing met 5 minuten voorbereidingstijd.
 
Volgende beoordelingscriteria worden in acht genomen:
* elementaire ontwikkeling van instrumentbeheersing (toonvorming, intonatie, techniek)
* elementaire ontwikkeling van de vocabulaire m.b.t. de jazzmuziek
* affiniteit met het genre
* aanleg op het gebied van improvisatie
* timing
* vormgevoel
* interactie
* muzikaliteit
* creativiteit
* gehoor
* geheugen
* prima vista

Eindcompetenties (tekst)

 
Algemene doelstelling: enerzijds het ontwikkelen van technische, stilistische en muzikale vaardigheden en anderzijds via het bestuderen van een zo breed mogelijke waaier van stijlen en stromingen specifieke vaardigheden m.b.t. ‘performance’ en improvisatie ontwikkelen.

B1: de student is in staat om eenvoudige ‘standards’ te spelen (melodie, vorm, soleren)

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student is in staat om eenvoudige akkoordenschema’s uit te voeren bv. blues, eenvoudige standards,…
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student is in staat tonaal te improviseren over eenvoudige akkoordenschema’s
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student hanteert technieken om de muzikale vaardigheden (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …) te verbeteren
De student is in staat om eenvoudige akkoordenschema’s uit te voeren bv. blues, eenvoudige standards,…
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student hanteert technieken om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student exploreert de instrumentgebonden technieken ( Plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, vingerzettingen, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, syncopation).
De student schenkt aandacht aan zijn lichaamshouding
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student kan zelf een band samenstellen

Leerinhoud

* Begeleidingstechniek
* tempovastheid
* timing
* klank
* improvisatie
* stijlvariatie
* vreemde maatsoorten
* legato - staccatospel
* verschillende tempi
* ‘outside playing’
* motiefontwikkeling
*  frasering
* ritmische variatie
* articulatie
* interpretatie
* auditieve geheugentraining
* harmonische gehoorvorming (akkoorden horen en herkennen, ...).
* expressiviteit
* vormbeheersing
* muzikaal leiderschap
* persoonlijke stijlontwikkeling
* houding
* analytisch denkvermogen
* stressbeheersing

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Partituren
Jazzrepertoire
CD’s
Studieboeken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De student stelt op eigen initiatief een ensemble samen en speelt gedurende een bepaalde tijdsduur en volgens een opgegeven repertoire zijn/haar voordracht examen.

De keuze van het repertoire gebeurt in overleg met de hoofdvakdocent.
Het examen wordt afgelegd in juni.

Aantal stukken / Tijdsduur: B1: 3 stukken, 15 à 20 min.
Inhoud: variatie in vorm, tempo, stijl... (bijv.: 4/4, ¾, Blues, ballad, Swing, Binair...)
4x4 of 8x8 solo van minimaal 1 chorus

Jury: de jury bestaat uit min. drie personen waaronder de hoofdvakdocent, de docent(en) van dezelfde instrumentgroep en een voorzitter.

Evaluatienormen: Volgende criteria worden bij de beoordeling in acht genomen:
* beheersing
* timing
* samenspel
* improvisatie
* gehoor
* stijlvariatie
* houding
* techniek
* communicatie met het publiek
* analytisch denkvermogen
* stilistiek * frasering
* kennis basisharmonie
* repertoirekennis
* artistieke gedrevenheid
* persoonlijkheid
* potentieel
* autonomie
* expressiviteit
* creativiteit
* stressbestendigheid

Specifieke criteria per studiejaar: de student moet blijk geven te beschikken over voldoende muzikaal potentieel. De student is geslaagd als hij/zij 50% van de punten behaalt.