Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziek en literatuur 1348/3029/2324/1/96
Studiegids

Muziek en literatuur 1

348/3029/2324/1/96
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
  • Schakelprogramma muziek - zang
In andere opleidingen:
  • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Muziek en literatuur 1
  • Master in de muziek als Muziek en literatuur 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Bollen Koen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

activerend college met voorbereidende opdrachten
bespreking van luister- en beeldfragmenten

Begincompetenties (tekst)

De student dient een algemeen inzicht te hebben in de relatie tussen tekst en muziek en een algemene voorkennis van literatuur- en muziekgeschiedenis te hebben.

Eindcompetenties (tekst)

Doelstelling is de student vertrouwd te maken met de analyse van teksten die in muzikale composities gebruikt worden zodat hij/zij zelfstandig en beargumenteerd een lied- of operatekst of operavoorstelling kan analyseren, interpreteren en deze in relatie te brengen tot de muziek en dit met het oog op de voordracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student kan lied- en operateksten in relatie brengen tot de muziek met het oog op uitvoering van de producties dit academiejaar
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student heeft kennis van de theoretische achtergrond van opera's en liederen die behandeld worden dit academiejaar
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
de student kan zelf lied- en operateksten (die dit academiejaar behandeld worden) analyseren, interpreteren en formuleren aan een groep
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student heeft kennis van de historische achtergrond van opera en lied (die dit academiejaar behandeld worden.
De student kan de teksten uit het lied- en operarepertoire (die dit academiejaar behandeld worden) plaatsen in een algemeen-cultuurhistorische context
De student kan de teksten uit het muziekrepertoire vergelijken met de literaire bron.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Aan de hand van één of meerdere specifieke casussen worden lied- of operateksten of een operavoorstelling geanalyseerd en in relatie gebracht tot de muziek.

De studenten worden aan de hand van concrete voorbeelden van kruisbestuivingen tussen muziek en literatuur verder ingewijd in de interpretatie en duiding van literaire teksten die de basis vormen voor een compositie.

Er wordt getracht na te gaan op welke wijze muziek en literatuur correleren. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het Lied en de Opera. Teksten worden in een algemeen cultuurhistorisch kader geplaatst en gezamenlijk geanalyseerd. Voor de poëtische teksten worden sleutels aangereikt voor de vertaling, analyse en interpretatie. Bij opera-libretti worden de verschuivingen nagegaan met de literaire bron; de tekst wordt dramaturgisch geanalyseerd; geïnterpreteerd met het oog op enscenering.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De verplichte literatuur wordt tijdens de eerste les meegedeeld.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Eigen notities. Materiaal (copies) ter beschikking gesteld door de docent. Toegevoegde literatuur wordt gerelateerd aan het onderwerp tijdens de lessen bekend gemaakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student moet in staat zijn zelfstandig een lied- of operatekst/voorstelling te analyseren en hem in relatie te brengen tot de muziek.

Evaluatievormen:
De evaluatie bestaat uit een persoonlijke, gedetailleerde analyse van een opgegeven thema.
Voor de analyse wordt een schema aangereikt.

Evaluatienormen:
De student is geslaagd wanneer hij in zijn paper en de verdediging blijk geeft van een persoonlijk verwoorde interpretatie van de muziek en de tekst. De analyse moet op de praktijk van de voordracht en het spel gericht zijn.