Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrument-techniek en research 137999/3029/2324/1/24
Studiegids

Instrument-techniek en research 1

37999/3029/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Drums (jazz) binnen jazz
    • Instrument (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Braeckman Hendrik, de Haas Jan, Erbstösser Christoph, Lambert Anton, Thys Nicolas, Van Herck Kurt, Verbruggen Teun, Vermeulen Erik, Wouters Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De kandidaat bewijst creativiteit, muzikaliteit en artistieke aanleg. Tevens moeten er voldoende aanwijzingen zijn dat de kandidaat in staat is om zich in vijf jaar te ontwikkelen tot een professioneel musicus. De student moet over voldoende technische capaciteiten (bvb. Op het vlak van houding en motoriek) beschikken om de studie aan te vangen. Instrumentaal-technisch moet de student reeds aan een zeker niveau beantwoorden of moet er tijdens de toelatingsproef blijk gegeven worden van voldoende muzikaliteit, talent en groeipotentieel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student heeft technieken geleerd om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan op zicht een eenvoudig stuk spelen en erover soleren.
De student kan transcripties van eenvoudige solo’s maken en ruwweg analyseren.
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student exploreert de instrumentgebonden technieken ( Plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, vingerzettingen, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, syncopation).
De student hanteert technieken om zijn frasering te verbeteren.
De student hanteert technieken om zijn intonatie te verbeteren (behalve piano/drums)
De student hanteert technieken om zijn klank te verbeteren
De student kan arpeggio’s (twee- drie en vierklanken) uitvoeren
De student kan de basistoonladders uitvoeren
De student kan eenvoudige melodieën harmoniseren (pianisten en gitaristen).
De student kan eenvoudige technische etudes uitvoeren.
De student kan eenvoudige thema’s en schema’s transponeren (uitgezonderd drums).
De student kan transcripties maken van eenvoudige solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
De student kan verkeerd aangeleerde technieken corrigeren.
De student schenkt aandacht aan zijn lichaamshouding.
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan transcripties maken van eenvoudige solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
De student kan eenvoudige thema’s en schema’s transponeren (uitgezonderd drums).
4.2 De student bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten.
De student kan zijn gedachten ordenen
De student kan informatie opzoeken
De student maakt kennis met een muzieknotatieprogramma
De student kan de gemaakte transcripties becommentariëren
De student kan zijn problemen grotendeels benoemen en een werkplan opstellen
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan de gemaakte transcripties becommentariëren
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student kan zijn problemen grotendeels benoemen en een werkplan opstellen

Leerdoelen

1 2.2 boekt vooruitgang door zelfstudie
De student heeft technieken geleerd om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
 
2.3 leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan transcripties van eenvoudige solo’s maken en ruwweg analyseren.
De student kan op zicht een eenvoudig stuk spelen en erover soleren.

2.4 herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan transcripties maken van eenvoudige solo’s via auditieve assimilatie en reproductie
De student kan eenvoudige thema’s en schema’s transponeren (uitgezonderd drums).

2.5 beheerst de juiste speeltechnieken en –houdingen
De student kan verkeerd aangeleerde technieken corrigeren.
De student kan de basistoonladders uitvoeren
De student kan arpeggio’s (twee- drie en vierklanken) uitvoeren
De student kan eenvoudige technische etudes uitvoeren.
De student kan eenvoudige melodieën harmoniseren (pianisten en gitaristen).
De student exploreert de instrumentgebonden technieken ( Plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, vingerzettingen, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, sycopation).
De student schenkt aandacht aan zijn lichaamshouding
De student hanteert technieken om zijn intonatie te verbeteren (behalve piano/drums)
De student hanteert technieken om zijn klank te verbeteren De student hanteert technieken om zijn frasering te verbeteren.

4.2 bezit de juiste tools om onderzoek te verrichten
De student kan zijn gedachten ordenen
De student kan informatie opzoeken
De student maakt kennis met een muzieknotatieprogramma

4.3 reflecteert kristisch over zichzelf en zijn omgeving
De student kan de gemaakte transcripties becommentariëren
4.5 gaat probleemoplossend en planmatig te werk
De student kan zijn problemen grotendeels benoemen en een werkplan opstellen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen165,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00