Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Spelproject 235221/3028/2324/1/57
Studiegids

Spelproject 2

35221/3028/2324/1/57
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Spelproject 1.

Korte omschrijving

Docenten
Louis Janssens
en gastdocenten

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
ontwikkelt een eigen zegging en eigen theatrale tekens
ontwikkelt een eigen visie met betrekking op het (tekst)materiaal
gebruikt de dialoog als bron van creatie
onderzoekt de mogelijke manifestatie van een dramatisch persona, een personage
onderzoekt stijltechnieken die de docent aanreikt
diept de verworvenheden van Spelproject 1 verder uit
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
onderzoekt al spelend afstandelijke betrokkenheid tegenover de tekst
knipt en schakelt tijdens het spelen tussen verschillende interpretaties
analyseert (tekst)materiaal in functie van het spelen ervan
analyseert een toneelstuk, bedrijf, scène in functie van het spelen ervan
analyseert een rol in functie van het spelen ervan
Spreekt verstaanbaar
3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
ontwikkelt een eigen artistieke visie in relatie tot het podiumkunstenveld en vertaalt deze in theatrale tekens
5. De bachelor in het drama vindt de eigen kunstenaarsstem in verbinding met de verscheidenheid die de samenleving binnen en buiten de school biedt.
onderzoekt hoe een tekst gespeeld kan worden ifv wat de toneelspelers willen vertellen in de wereld vandaag
verkent dialoogmateriaal buiten de geijkte paden van het westerse toneelrepertoire
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
reflecteert mondeling en schriftelijk over het eigen artistieke parcours
doet aan peerfeedback
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
maakt in aanwezigheid van publiek inhoudelijke spelkeuzes op de scène (levende dramaturgie)
maakt in aanwezigheid van publiek ruimtelijke keuzes op de scène (levende enscenering)
speelt samen voor publiek
Onderzoekt de interactie met het publiek
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
onderzoekt het collectieve werken samen met de medespelers en de docent

Leerinhoud

In het tweede jaar verschuift de aandacht naar de analyse en het spelen van een volledig stuk. Samen met diens medestudenten gaat de speler in wording verder met het ontwikkelen van de speelvaardig-heid en vervolgt die het onderzoek naar wat die als speler op het theater wil meedelen. De student leert op zoek te gaan naar zichzelf en naar de theatrale verbeelding in een toneelstuk, zowel vanuit de interpretatie van de tekst als vanuit de eigen persoonlijke binding met de tekst.
Aan de hand van repertoireteksten uit de toneelliteratuur leert de student een tekstgevoeligheid die zichzelf in staat stelt het begin, het eind en een verloop van een tekst, maar ook een bedrijf of een scène, te onderscheiden. De student leert lezen, onderzoekt de betekenis van de tekst ingegeven door de auteur en maakt de tekst tot het eigen werkmateriaal waarmee die aan de slag gaat om zijn eigen verhaal te vertellen. Omdat de acteur niet moet spelen wat het publiek al in de tekst kan lezen en opdat het verhaal van de auteur het verhaal van de acteur wordt, wordt daartoe een nieuw niet-letterkundig bouwwerk gemaakt. 

De student leert nu dat meningsverschillen met de medespelers over de tekst de voedingsbodem zijn voor het spel. Er wordt niet gestreefd naar eensgezindheid maar naar vertrouwen en respect voor verschillen. In een open en respectvolle sfeer worden tijdens de repetitie uiteenlopende standpunten over de tekst gedeeld om op de scène de grondstof te worden voor het dramatische conflict. De aspirant-toneelspeler leert naast het vertrouwen in zichzelf als scheppend kunstenaar nu ook te vertrouwen op de creatie van de medespeler.

De student leert dat die zich grondig moet voorbereiden op het spelen van een stuk maar dat die zover moet komen dat die voorbereiding ook weer vergeten kan worden. To learn and to forget. Dit resulteert in de vrijheid van de toneelspeler op de scène en wordt mee bereikt door intensieve oefening van alle ondersteunende disciplines: beweging, stem en theorie.
 
De docent staat de individuele student bij in diens onderzoek naar eigen verbeelding en emoties, en begeleidt die samen met zijn collegastudenten in het opzetten van een nieuwe bouwwerk. Aan tafel en op de vloer helpt de docent de speler om zich te openen door de student bewust te maken van de relatie tot zichzelf, de medespelers, de toneeltekst en de wereld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk360,00 uren
Werktijd buiten de contacturen360,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Op het toonmoment, aan het eind van ieder spelblok, presenteert de student samen diens medestudenten scènes of een voorstelling aan een jury en een beperkt publiek. De evaluatie gebeurt na ieder toonmoment en legt de nadruk op weliswaar onverbloemde maar steeds constructieve feedback of feedforward. De student krijgt de kans in een sfeer van vertrouwen de eigen artistieke ziel te ontwikkelen en zich te ontplooien als toneelspeler/acteur.