Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziektheorie 135228/3028/2324/1/04
Studiegids

Muziektheorie 1

35228/3028/2324/1/04
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Regelmatige contactmomenten met de docent
- Toetsen van de opgedane kennis in andere lessen (zanglessen, songtraining, pianoles & muziekprojecten)

Begincompetenties (tekst)

- Er is geen basiskennis vereist maar wel gewenst.
- Motivatie om de “muziektaal” te leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
heeft begrip over structuurterminologie, dynamische termen en Italiaanse benamingen
herkent mineur- en majeurakkoorden en kan ze zingen
herkent prime, secunde, tertsen en octaven in gehoortrainingsoefeningen
kan akkoordsymbolen herkennen, zingen en noteren
kan basic leesoefeningen in solsleutel uitvoeren
kan basic ritmische patronen herkennen en noteren
kan eenvoudige popsongs decoderen en uitvoeren
kan intervallen benoemen en de inhoud en hoedanigheid duiden
kan ritmische oefeningen met hele, halve, vierde, achtste, zestiende noten spelen (klappen)

Leerinhoud

Muziektheorie steunt op 2 pijlers: notenleer en muziekproductie.
Op basis begincompetenties wordt een niveau-indeling gemaakt. Naargelang deze indeling worden de pijlers inleidend, uitdiepend of gespecialiseerd behandeld:

Notenleer
- Zichtlezen in solsleutel
Dit gebeurt aan de hand van specifieke lees en zangoefeningen en bestaand liedmateriaal.
Hiervoor wordt het systeem van Flor Alpaerts gebruikt.

- Gehoortraining
Zowel intervallen als harmonische formules komen aan bod. Het herkennen van harmonische formules en de functie van akkoorden binnen een mineur of majeurtoonaard is een belangrijk item voor de toekomstige songwriter. De link van “horen” naar uitvoeren dient voortdurend gelegd.

- Overzicht van de muziektheorie
De verschillende toonladders, intervallen, de in lichte muziek gebruikte akkoordsymbolen, harmonie, en transpositie worden aangeraakt.

Muziektheorie richt zich niet uitsluitend meer op het lezen van noten, maar zal daarnaast meer nadruk leggen op meer hedendaagse notities van composities en systemen voor songwriting. De student wordt ook een theoretisch kader aangeboden dat de populaire muziekstijlen van de 20e eeuw in kaart brengt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)75,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
- Praktisch examen: decodeer een ongekend lied.
- Schriftelijke proef betreffende kennis van de theorie.
- Gehoortest over de geziene leerstof.

Evaluatienormen:
- Wie slaagt op alle onderdelen gaat naar het volgende niveau.