Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziektheorie 235229/3028/2324/1/38
Studiegids

Muziektheorie 2

35229/3028/2324/1/38
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Muziektheorie 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Regelmatige contactmomenten met de docent
- Toetsen van de opgedane kennis in andere lessen (zanglessen, songtraining, pianoles & muziekprojecten)

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
diept de verworvenheden uit Muziektheorie 1 verder uit
is bekend met de begrippen uit de synthesise
heeft theoretisch inzicht in alle akkoordsymbolen hierboven
herkent de I-II-IV-V-VI functies binnen één toonaard
herkent intervallen (prime, secunde, terts, kwart, kwint en octaaf) in gehoortrainings
kan een eenvoudige popsong harmonische en structureel analyseren
kan leesoefeningen in sol- en fasleutel uitvoeren
kan matig moeilijke ritmische oefeningen binnen reguliere en samengestelde maatsoorten uitvoeren
kan repertoirestukken en popsongs decoderen en uitvoeren
kan ritmische patronen herkennen en noteren
kan pentatoniek, bluestoonladders, grote- en kleine tertstoonladders duiden

Leerinhoud

Het vak Muziektheorie steunt op 2 pijlers: notenleer en muziekproductie.

Notenleer
Op basis begincompetenties wordt een niveau-indeling gemaakt. Naargelang deze indeling worden de pijlers inleidend, uitdiepend of gespecialiseerd behandeld:

- Zichtlezen in sol-,en fasleutel
Dit gebeurt aan de hand van specifieke lees en zangoefeningen en bestaand liedmateriaal. Het liedmateriaal bestaat uit singer-songwriters, chansons, jazz-standards en degelijke pop-songs. Hierbij wordt aandacht besteed aan de vorm, structuur en de inhoud van de songs. Na het instuderen volgt interpretatie met gebruik van frasering en timing.

- Gehoortraining
Zowel intervallen als harmonische formules komen aan bod. Het herkennen van harmonische formules en de functie van akkoorden binnen een mineur of majeurtoonaard is een belangrijk item voor de toekomstige songwriter. De link van “horen” naar uitvoeren dient voortdurend gelegd.

- Overzicht van de muziektheorie
De verschillende toonladders, intervallen, de in lichte muziek gebruikte akkoordsymbolen, harmonie, en transpositie komen uitgebreid aan bod.

Muziektheorie richt zich niet uitsluitend meer op het lezen van noten, maar zal daarnaast meer nadruk leggen op meer hedendaagse notities van composities en systemen voor songwriting.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)75,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
- Praktisch examen: decodeer een ongekend lied.
- Schriftelijke proef betreffende kennis van de theorie.
- Gehoortest over de geziene leerstof.

Evaluatienormen:
- Wie slaagt op alle onderdelen gaat naar het volgende niveau.