Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
ASS en ontwikkeling32671/3032/2324/1/47
Studiegids

ASS en ontwikkeling

32671/3032/2324/1/47
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Turpyn Vera
Andere co-titularis(sen): Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 80,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een goede interpretatie van ASS en daarmee samengaand gedrag, evenals het uitwerken van een aanpak op maat, kan enkel plaatsvinden mits er een goede kennis van een neurotypische ontwikkeling aanwezig is. Binnen dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan de diverse ontwikkelingen van baby tot en met adolescent (neurotypische taal- en communicatieontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling) en worden samenhangen belicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met ASS in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student herkent in een casus, bijzonder gedrag als ‘leeftijdsadequaat’ versus autistisch gedrag.
De student benoemt de gedragverschillen bij autistische jongens/mannen en meisjes/vrouwen.
De student heeft zicht over het verloop van de normale ontwikkeling en op de ontwikkelingstaken per leeftijdsfase.
De student omschrijft het concept ontwikkelingsstoornis en op welke vlakken en hoe de ontwikkeling bij ASS anders verloopt.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student formuleert een haalbaar en leeftijdsadequaat functioneel ontwikkelingsdoel binnen een opgegeven levensdomein op basis van een werkhypothese.

Leerinhoud

- Kennis over de normale ontwikkeling
- Invloed van ontwikkeling op ASS en omgekeerd
- Genderverschillen in combinatie met de ontwikkelingsfase

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiemateriaal aangeboden op het elektronisch leerplatform Digitap.

- Vignero, G. (2020). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van kinderen thuis, op school en daarbuiten (3e druk). Antwerpen: Garant.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Toetsvorm (eerste examenkans/tweede examenkans):

1. Korte omschrijving van de toets:
Deze toets bestaat uit een examen waarin we kennis en vaardigheden hands-off gaan toetsen : we meten enerzijds de kennis en het inzicht in de leerstof en anderzijds de cognitieve component van vaardigheden. M.a.w. de student past theoretische kaders toe, formuleert leeftijdsadequate ontwikkkelingsdoelen en evalueert of een plan van aanpak afgestemd is op de ontwikkelingsfase van een welomschreven casus.
2. Toetsmethode: open vragen + casus
3. Bron: gesloten boek 
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Beoordelaar: lector