Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Vakdidactiek instrument8325/3138/2324/1/18
Studiegids

Vakdidactiek instrument

8325/3138/2324/1/18
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 1-2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rens Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden voor de Specifieke Lerarenopleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kan op de juiste wijze lichaamshouding bij de artistieke beoefening en de functie ervan benoemen en aanwenden.
Stelt een individueel jaarplan op voor de leerling in relatie tot het algemene gevolgde leerplan, met oog voor diens interesses en capaciteiten.
Kan via observatie inschatten welke keuzes er in een les gemaakt moeten worden.
Kan door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden.
Toont een open en communicatieve houding en is empathisch.
Draagt zorg voor het algemeen welbevinden van leerlingen en spoort hen aan tot eigen initiatief en mondigheid.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.
Kan, zonder eigenheid te verliezen, functioneren in teamverband.
Kan een voor de leerlingen gelijktijdige of opeenvolgende activiteit gestructureerd laten verlopen. De student kan een timing opstellen, respecteren en indien nodig aanpassen.
Kan flexibel gebruik maken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden bij het voorbereiden en uitvoeren van een leeractiviteit, zowel uit de lessen vakdidactiek als uit de eigen artistieke praktijk.  
Kan verbanden leggen tussen de verschillende vakken en kan via vakoverschrijdende projecten ontwikkelingsprocessen opzetten.
Kan via oefeningen en feedback de fysiologisch gezonde speelwijze van het instrument bevorderen.
Is alert voor diversiteit van de leergroep.
Past de leeromgeving aan aan de belangstelling en capaciteiten van de leerling(en).
Kan leerlingen een gepaste studiemethodiek aanbrengen en het leert hen deze oefenen

Leerinhoud

Methodes Leerplannen (DKO, ... )
Jaarplan opbouwen
Lesvoorbereidingen maken
Doelstellingen bepalen en formuleren
Observeren en evalueren van leerlingen 
Zelfevaluatie
Bepalen van de beginsituatie
Lesinhouden structureren 
Werkvormen (demonstreren, leergesprekken, improvisatie, spel, ...)
Muziekkeuze, ritme ontwikkeling, begeleiding
Repertoire/repertoireopbouw
Improvisatie
Stijlen 
Leermiddelen
Proeflessen maken/uitvoeren
Inspeel- gehoor- ritmische-, creatieve … oefeningen maken 
Etudes, toonladders, drieklanken, technische oefeningen rangschikken en aanpassen
Vormgevoel opbouwen 
Organisatievormen, o.a. groepsgericht lesgeven
Omgaan met leerlingen van verschillende leeftijden en in verschillende contexten
Oog krijgen voor de houding van leerlingen tijdens het spelen en voorkomen van lichamelijke letsels

Studiematerialen (tekst): Verplicht

DVD, video, CD, minidisk, computer, internet, bord, handboeken, eigen syllabus, leerplannen DKO,  partituren, studieboeken, instrument
Sportkledij voor de lessen van Magda Thielemans

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Tom de Vree; “ de didaktiek van de instrumentale en vocale muziekles”
Cds en DVDs van opnames en liveconcerten
De studenten kunnen regelmatig de catalogus van Advance Music (www.advancemusic.com) raadplegen voor nieuwe uitgaven e.d. van studiemateriaal

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie + examen: mondeling examen (specifiek instrument) + schriftelijk examen (overkoepelende vakdidactiek) + taak (lichamelijk bewustzijn voor docenten) .
Verdeling van de punten over de 3 onderdelen:
Vakdidactiek specifiek instrument: 70%
Overkoepelende vakdidactiek: 20%
Lichamelijk bewustzijn voor docenten: 10%
Binnen elk onderdeel staat 40% van de punten op permanente evaluatie en 60% op het afsluitend examen en/of de taak (1ste examenperiode).


Aanwezigheidsregels SLO dans, drama en muziek
De ongewettigde afwezigheden van een student bij onderwijsactiviteiten worden als volgt verrekend in de quotering voor Procestoets Permanent:
Afwezig Aanwezig Maximum te behalen
0% 100% 20/20
10% 90% 18/20
20% 80% 16/20
30% 70% 14/20
40% 60% 12/20
50% 50% 10/20
De aanwezigheden worden door de docent genoteerd in de lessen. De puntenberekening gebeurt op basis van de effectieve aanwezigheden en gewettigde afwezigheden t.o.v. het aantal effectief gegeven lessen per academiejaar. Als gewettigde afwezigheid wordt beschouwd:
– een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
– een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het departementshoofd of zijn afgevaardigde.

De student moet slagen voor elke deelproef van het opleidingsonderdeel om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt het laagste cijfer van de deelproef het cijfer van het hele opleidingsonderdeel en wordt de student voor het hele opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode.