Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Onderzoeksmethodiek32728/3143/2324/1/44
Studiegids

Onderzoeksmethodiek

32728/3143/2324/1/44
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Schakelprogramma dans
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cassiers Edith
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus Onderzoeksmethodiek leert de dansstudent hoe hij een onderzoek moet uitvoeren. Het biedt een inleiding tot het brede veld van theoretische perspectieven om kunst in het algemeen en dans in het bijzonder te bekijken en te analyseren.

Begincompetenties (tekst)

  • Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kan een onderzoeksgebied definiëren en verkennen door middel van zowel theoretische als artistieke processen;
Kan een (theoretisch) onderzoek uitvoeren door het formuleren en volgen van een onderzoeksvraag, hypothese en strategie;
Kan verschillende informatiebronnen over een onderwerp in de kunsten raadplegen, gebruiken, interpreteren en kritisch evalueren;
Kan onderzoeksresultaten communiceren door middel van verschillende vormen, zoals een onderzoeksdocument, essay, enz.
Kent verschillende methodologieën en theorieën om kunst in het algemeen en dans in het bijzonder te analyseren;

Leerinhoud

De cursus Onderzoeksmethodiek leert dansstudenten hoe ze een onderzoek moeten uitvoeren. Het geeft een inleiding in het brede scala van theoretische perspectieven om kunst in het algemeen en dans in het bijzonder te bekijken en te analyseren. We behandelen verschillende benaderingen, hun convergenties en divergenties, hun sterktes en (potentiële) problemen.

De studenten leren een onderzoeksvraag, -hypothese en -strategie te ontwikkelen en te formuleren.
De studenten zullen in staat zijn om verschillende onderzoeksmethodologieën (in de kunsten) te onderscheiden en te gebruiken.
Deze cursus behandelt het zoeken naar informatie over een onderwerp in de kunsten via verschillende soorten informatiebronnen zoals naslagwerken, bibliografieën, monografieën, (wetenschappelijke) tijdschriften, dissertaties, elektronische databanken en audiovisuele bronnen.
De studenten leren de verschillende methoden en onderzoekstechnieken toe te passen voor het opsporen en hanteren van primaire en secundaire gegevens die beschikbaar zijn in bibliotheekcatalogi en classificatiesystemen.
De cursus behandelt ook hoe informatie te verzamelen via veldwerk met behulp van technieken zoals (etnografische) observatie en interviews.
De studenten zullen leren hoe informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp, deze informatie te analyseren, te evalueren en te selecteren op bruikbaarheid voor verschillende vormen van onderzoek.
De studenten leren dit onderzoek op verschillende manieren te communiceren (via bijvoorbeeld een research paper, een essay, een webpagina, etc.) en hoe ze hun bronnen correct en consequent kunnen gebruiken en ernaar kunnen verwijzen.
Via individuele en groepsopdrachten worden de studenten vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van onderzoek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)
  • Zie Trotter (studiegids)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen230,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor de cursus bestaat uit twee delen:
- 80% Projectopdracht
- 20% Permanente evaluatie

Het onderdeel 'projectopdracht' (80%) bestaat uit vier opdrachten:
- 30% Onderzoekspaper
- 20% Veldwerk
- 20% Alternatieve onderzoeks-output
- 10% Onderzoeksopzet

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid

• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid