Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Exploratiestage29483/3113/2324/1/19
Studiegids

Exploratiestage

29483/3113/2324/1/19
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smajli Emine
Andere co-titularis(sen): Arnhem Stéphanie, Belmans Eline, Bettens Sofie, Claessens Hanne, Costermans Benthe, Deglein Linde, Dendoncker Fenne, De Vroede Tine, Elst Lieve, Forment Leen, Gastmans Stephanie, Geerts Inneke, Havermaet Diede, Jansen Ann, Lahaye Michel, Moons Ilka, Peeters Kim, Schoenmakers Annelies, Selleslaghs Davina, Smaers Karolien, Spegelaere An, Staels Eva, Stevens Caroline, Tilkin-Franssens Eleonora, Van Dingenen Arno, Vanhille Rosa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar) of 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 300,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Werkveldoriëntatie EN geslaagd voor Professioneel handelen 1 EN geslaagd voor Algemene psychologie EN geslaagd voor Sociale psychologie EN geslaagd voor Persoonlijkheidspsychologie EN geslaagd voor Levenslooppsychologie EN geslaagd voor Psychodiagnostisch werken 1 EN geslaagd voor Psychodiagnostisch werken 2 EN geslaagd voor Communicatie EN geslaagd voor Mens en werk 1 EN geslaagd voor Mens en leren 1 EN geslaagd voor Mens en gezondheid 1 EN geslaagd voor Gedragsverandering EN simultaan te volgen met Mens en werk 2 EN simultaan te volgen met Mens en leren 2 EN simultaan te volgen met Mens en gezondheid 2 EN simultaan te volgen met Coaching en counseling EN simultaan te volgen met Geïntegreerd psychodiagnostisch werken EN simultaan te volgen met Professioneel handelen 2.

Korte omschrijving

Dit olod wordt standaard ingericht als jaarolod. Inschrijving voor dit olod als semester 1 of semester 2 olod kan enkel na goedkeuring van de toelatingscommissie. De student doet hiervoor tijdig een aanvraag bij de toelatingscommissie.

De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de stage zijn te raadplegen in de stagebrochure en het stagereglement (zie Digitap).

De eerste stage in de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie is de Exploratiestage. Je loopt 280 uur stage in één van de werkvelden van de toegepaste psychologie, gespreid over 9 stageweken (zie academische kalender). De stage-ervaringen worden ondersteund door 3 supervisiegesprekken, waarin je het leren uit de stage zal verbreden en verdiepen. Tijdens de exploratiestage krijg je de kans je competenties verder te ontwikkelen in en af te toetsen aan het werkveld. Tijdens deze stage voer je deeltaken uit onder begeleiding van de stagementor. Ook ligt een grote nadruk op het (verder) ontwikkelen van je professionele basishouding.

Voor studenten van de avondopleiding worden specifieke faciliteiten voorzien. Hiervoor verwijzen we naar de stagebrochure en het stagereglement op Digitap.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
gemotiveerde voorstellen doen om de motivatie om de vooropgestelde doelen te bereiken en/of het zelfinzicht van de cliënt in het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings, zorg- of preventieplan) en de implicaties ervan te verhogen
Plan van aanpak
(deelaspecten van) een plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) kritisch beoordelen
het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) mondeling en/of schriftelijk overbrengen aan leden van het multidisciplinaire team
deelaspecten van het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) implementeren
suggesties doen voor bijsturing van deelaspecten van het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) op basis van de evaluatie ervan, met het oog op de optimalisatie en het bereiken van de vooropgestelde doelen
Professioneel handelen
handelen vanuit de basishouding en het attitudeprofiel van de psychologisch consulent binnen een multidisciplinair team en/of zorgnetwerk in de context van de exploratiestage
Psychodiagnostiek
een eenvoudige psychosociale vraagstelling exploreren in overleg met de cliënt
relevante informatie verzamelen in functie van de eenvoudige psychosociale vraagstelling
de verzamelde informatie analyseren in functie van de eenvoudige psychosociale vraagstelling
in functie van de eenvoudige geïdentificeerde psychosociale vraagstelling toetsbare hypothesen opstellen
gemotiveerde voorstellen doen rond methode(n) om de vooropgestelde hypothesen te toetsen
een door de stagementor geselecteerde methode(n) om de hypothesen te toetsen correct uitvoeren
hypotheses beoordelen op basis van de analyse van de verkregen gegevens
een advies formuleren aansluitend op de eenvoudige psychosociale vraagstelling

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- stagebrochure en stagereglement (zie Digitap)
- schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)9,00 uren
  • Omschrijving: 9h groepssupervisie
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)280,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)11,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)9,00 uren
  • Omschrijving: 9h groepssupervisie
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)280,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)11,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Zie toetsing tekst. Zie stagebrochure en stagereglement op Digitap
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Zie toetsing tekst. Zie stagebrochure en stagereglement op Digitap

Toetsing (tekst)

De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de stage zijn te raadplegen in de stagebrochure en het stagereglement (zie Digitap).

Let op: Dit olod wordt standaard ingericht als jaarolod. Inschrijving voor dit olod als semester 1 of semester 2 olod kan enkel na goedkeuring van de toelatingscommissie. De student doet hiervoor tijdig een aanvraag bij de toelatingscommissie.

Bepaling m.b.t. het toekennen van een stageplaats (dagopleiding)
Indien de student de bevraging m.b.t. de voorkeur voor een stageplaats niet of na de deadline invult, wordt er vanuit de opleiding geen stageplaats voorzien voor de student. In dit geval zoekt de student zelf een stageplaats. Hij volgt hierbij de procedure om zelf een stageplaats voor te stellen.

Indien de eerste door de opleiding toegekende stageplaats de student na het sollicitatiegesprek niet aanvaardt als stagiair omwille van overmacht, ontvangt de student vanuit de opleiding een nieuwe potentiële stageplaats.

Indien de tweede potentiële stageplaats de student niet aanvaardt als stagiair, zoekt de student zelfstandig een stageplaats. Hij dient zijn voorkeur(en) in via e-mail naar stage.tp@ap.be.
Indien de student op uiterlijk 15 januari 2024 (maandag van week 3) de volledige stageprocedure (i.e., stap 1 t/m 7) niet gefinaliseerd heeft, kan hij geen stage meer lopen tijdens het huidige academiejaar. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden en indien het inrichten van een nieuwe stage organisatorisch mogelijk is.

Bepaling m.b.t. het zelfstandig zoeken van een stageplaats (dagopleiding)
Indien de student zelf een stageplaats voorstelt, en deze stageplaats de student weigert als stagiair (ongeacht de reden), zoekt de student zelfstandig een andere stageplaats. Hij dient zijn mogelijke stageplaatsen in via e-mail naar stage.tp@ap.be. De student neemt tijdig contact op met de stagecoördinatoren wanneer het niet lukt om een stageplaats te vinden. De stagecoördinatoren bekijken hoe ze de student verder kunnen begeleiden in zijn zoektocht naar een stageplaats, waarbij de verantwoordelijkheid van de zoektocht bij de student blijft.

Indien de student op uiterlijk 15 januari 2024 (maandag van week 3) de volledige stageprocedure (i.e., stap 1 t/m 7) niet gefinaliseerd heeft, kan hij geen stage meer lopen tijdens het huidige academiejaar. Dit kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Bepaling m.b.t. het zelfstandig zoeken van een stageplaats (avondopleiding)

Indien de student op uiterlijk 15 januari 2024 (maandag van week 3) de volledige stageprocedure (i.e., stap 1 t/m 7) niet gefinaliseerd heeft, kan hij geen stage meer lopen tijdens het huidige academiejaar.
Dit kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Bepaling m.b.t. het toekennen van een stageplaats (avondopleiding)
Indien de student de bevraging m.b.t. de voorkeur voor een stageplaats niet of na de deadline invult, wordt er vanuit de opleiding geen stageplaats voorzien voor de student. In dit geval zoekt de student zelf een stageplaats. Hij volgt hierbij de procedure om zelf een stageplaats voor te stellen.

Indien de eerste door de opleiding toegekende stageplaats de student na het sollicitatiegesprek niet aanvaardt als stagiair omwille van overmacht, ontvangt de student vanuit de opleiding een nieuwe potentiële stageplaats.

Indien de tweede potentiële stageplaats de student niet aanvaardt als stagiair, zoekt de student zelfstandig een stageplaats. Hij dient zijn voorkeur(en) in via e-mail naar stage.tp@ap.be. Indien de student op uiterlijk 15 januari 2024 (maandag van week 3) de volledige stageprocedure (i.e., stap 1 t/m 7) niet gefinaliseerd heeft, kan hij geen stage meer lopen tijdens het huidige academiejaar. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden en indien het inrichten van een nieuwe stage organisatorisch mogelijk is.

Bepalingen m.b.t. het indienen van het stagevoorstel
Indien de student het stagevoorstel na de deadline indient, worden twee punten van de totaalscore voor het olod afgetrokken. Indien de student meer dan 15 werkdagen na deze deadline een stagevoorstel indient, kan hij geen stage meer lopen tijdens het lopende academiejaar. Dit kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Wanneer het stagevoorstel moet worden aangepast, dan dient de student een nieuw stagevoorstel in via Digitap met de verwerking van de feedback ten laatste 15 werkdagen na het ontvangen van de feedback. Indien de student het herwerkte stagevoorstel indient na deze deadline, worden twee punten van de totaalscore op het olod afgetrokken.

Indien de student 15 werkdagen of meer na de deadline voor het indienen van het herwerkte stagevoorstel geen herwerkt stagevoorstel heeft ingediend, kan hij geen stage meer lopen tijdens het lopende academiejaar. Dit kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Indien het herwerkte stagevoorstel niet wordt goedgekeurd na het verwerken van de feedback, wordt het proces stopgezet, en kan dit leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Let op: de stage kan slechts starten wanneer alle documenten correct ingevuld, door alle partijen ondertekend, op papier bezorgd zijn aan de stagecoördinatoren. Wanneer de student voor dit moment toch al startte op de stageplek, worden deze dagen en uren niet als stage-uren meegeteld.

Bepalingen m.b.t. het vroegtijdig beëindigen van de stage
Indien overwogen wordt de stage vroegtijdig te beëindigen, volgt de student en/of de stagementor de procedure zoals opgenomen in het stagereglement (zie Digitap) en in de stageovereenkomst. Bij vroegtijdige beëindiging van de stage kan de student geen nieuwe stage aanvatten tijdens het lopende academiejaar. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden en indien het inrichten van een nieuwe stage organisatorisch mogelijk is.

Bepalingen m.b.t. de supervisie:
De student is verplicht aanwezig op de 3 supervisiegesprekken in groep.

Bij gewettigde afwezigheid, zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement, volgt de student de procedure voor het melden en wettigen van afwezigheid zoals aangegeven in het onderwijs- en examenreglement en verwittigt hij de supervisor via e-mail ten laatste de dag van de supervisie.

In geval van een ongewettigde afwezigheid op een supervisiegesprek worden 2 punten van de totaalscore op het olod afgetrokken. In geval de student ongewettigd afwezig is op alle (drie) supervisiegesprekken, behaalt hij een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

In geval van afwezigheid dient de student wel een reflectieverslag in, waarbij hij ingaat op het geleerde tijdens de stage.

Let op: Het niet volledig presteren van de stage-uren kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel, tenzij het opleidingshoofd hier vanwege uitzonderlijke omstandigheden van afwijkt.

Let op: Elke ongewettigde afwezigheid op de stage kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

Let op: De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op Digitap moet worden nageleefd.

Een tweede examenkans is niet mogelijk voor dit olod.

Bepaling van de eindscore:
De eindscore op de exploratiestage wordt bepaald in drie stappen:
Stap 1: In een eerste stap wordt een score bepaald op basis van de beoordeling van de OLR’s Psychodiagnostiek, Plan van Aanpak en Interventies. Hierbij wordt de score per leerdoel automatisch bepaald op basis van de beoordeling gegeven in het digitaal beoordelingsformulier. Op deze wijze behoudt de opleiding de eindverantwoordelijkheid van de scoring.
Hierbij telt:
• De score op de leerdoelen gekoppeld aan de OLR Psychodiagnostiek mee voor 35%;
• De score op de leerdoelen gekoppeld aan de OLR Plan van Aanpak mee voor 35%;
• De score op de leerdoelen gekoppeld aan de OLR Interventies mee 30%.
Stap 2: In de exploratiestage wordt de nadruk gelegd op de professionele basishouding, gezien het belang hiervan in de professionele praktijk en voor de verdere ontwikkeling van de student. In een tweede stap wordt daarom de score, behaald na stap 1, aangepast op basis van de beoordeling van de OLR Professioneel handelen (zie beoordelingsdocument). Specifiek: indien de stagementor en de stagebegeleider oordelen dat de student:
• Voldoet aan de professionele basishouding (zie beoordelingsdocument), wordt een half punt bij de score, zoals bepaald in stap 1 geteld, met een maximale score van 20/20 (twintig op twintig)
• Niet voldoet aan de professionele basishouding (zie beoordelingsdocument), worden 5 punten van de score, zoals bepaald in stap 1, afgetrokken, met een minimale score van 0/20 (nul op twintig).
Stap 3: In een derde stap, wordt het eventuele puntenverlies n.a.v. het niet naleven van de bepalingen, zoals opgenomen in deze brochure, afgetrokken van de score zoals behaald na stap 2. Indien de student aan alle bepalingen voldoet, vormt de score zoals behaald na stap 2 de eindscore.