Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Bachelorproef29583/3113/2324/1/24
Studiegids

Bachelorproef

29583/3113/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hellemans Yannick
Andere co-titularis(sen): Arnhem St├ęphanie, Cielen Fia, Deglein Linde, De Vroede Tine, Gastmans Stephanie, Jacquemyn Yves, Keemink Petra, Lahaye Michel, Moons Ilka, Naessens Birgitt, Pazmany Els, Peeters Kim, Schoenmakers Annelies, Smaers Karolien, Stevens Caroline, Van Dingenen Arno, Verhaeghe Ivan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Statistiek 2 EN geslaagd voor Mens en werk 2 EN geslaagd voor Mens en leren 2 EN geslaagd voor Mens en gezondheid 2 EN geslaagd voor Geïntegreerd psychodiagnostisch werken EN geslaagd voor Praktijkonderzoek EN geslaagd voor Coaching en counseling EN geslaagd voor Exploratiestage EN geslaagd voor Professioneel handelen 2 EN simultaan te volgen met Psycho-educatie en training EN simultaan te volgen met Professioneel handelen 3.

Korte omschrijving

De bachelorproef neemt de vorm aan van een praktijkgericht onderzoek. Je doorloopt zelfstandig de verschillende fasen van het praktijkonderzoek. In samenspraak met de opdrachtgever formuleer je een onderzoeksvraag die je theoretisch kadert. Je ontwerpt een onderzoeksplan dat je vervolgens uitvoert. Je analyseert en interpreteert de resultaten zodat je een antwoord kan formuleren op de onderzoeksvraag. Je verwerkt je praktijkonderzoek in een rapport dat je opstelt volgens de principes van een wetenschappelijk artikel. Tijdens de mondelinge verdediging ga je dieper in op je praktijkonderzoek en de inzichten die je opdeed, en verantwoord je de keuzes die je maakte.

De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de bachelorproef zijn te raadplegen in de bachelorproefbrochure (zie Digitap).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
De aanleiding van een complex praktijkonderzoek verwoorden
Zelfstandig een complexe probleemanalyse formuleren
Een uitgebreide literatuurstudie voeren, gebruik makend van recente, relevante en wetenschappenlijke bronnen
Op basis van de complexe probleemanalyse en de literatuurstudie zelfstandig een uitgebreide probleembeschrijvig opstellen
De onderzoeksdoelen en subdoelen in lijn met de probleembeschrijving formuleren
Op basis van de onderzoeksdoelen, de subdoelen en de probleembeschrijving de complexe onderzoeksvragen en subvragen zelstandig formuleren
In functie van de complexe onderzoeksvragen en het onderzoeksdoel zelfstandig een onderzoeksplan opstellen
Het onderzoeksplan zelfstandig uitvoeren
Data met de gepaste technieken analyseren in functie van de complexe onderzoeksvragen en subvragen
De resultaten van de data-analyse interpreteren in functie van de complexe onderzoeksvragen, subvragen en de literatuurstudie
Gemotiveerde antwoorden op de complexe onderzoeksvragen en subvragen formuleren op basis van de interpretatie van de data-analyse
Op basis van het gevoerde complexe praktijkonderzoek haalbare en relevante suggesties voor vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de praktijk formuleren
Op basis van de principes van wetenschappelijke verslaggeving schriftelijk rapporteren over het gevoerde praktijkonderzoek
De sterktes en beperkingen van het gevoerde praktijkonderzoek kritisch formuleren
Het gevoerde praktijkonderzoek en onderzoeksproces correct mondeling toelichten
Professioneel handelen
Handelen vanuit de basishouding en het attitudeprofiel van de psychologisch consulent in de context van de bachelorproef

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- bachelorproefbrochure
- schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)16,00 uren
  • Omschrijving: minimaal 16h project- en werkvergadering
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)284,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)16,00 uren
  • Omschrijving: minimaal 16h project- en werkvergadering
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)284,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Zie toetsing tekst.
Zie bachelorproefbrochure op Digitap.
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Zie toetsing tekst
Zie bachelorproefbrochure op Digitap.

Toetsing (tekst)

Bepalingen m.b.t. het vroegtijdig beëindigen van de bachelorproef

Indien de opleiding en/of de student beslist de bachelorproef stop te zetten, kan er geen nieuwe bachelorproef worden aangevat in het lopende academiejaar. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden en indien het inrichten van een nieuwe bachelorproef organisatorisch mogelijk is.

Bepalingen m.b.t. het toekennen van een bachelorproefonderwerp en samenstellen van de projectgroep (dagopleiding)

Indien de student de online bevraging niet uiterlijk op de deadline heeft ingevuld, wordt er geen onderwerp door de opleiding toegekend. De student gaat dan zelf op zoek naar een bachelorproefonderwerp en opdrachtgever.
Indien de student in week 38 geen bachelorproefonderwerp en projectgroep heeft, kan de bachelorproef niet meer aangevat worden tijdens het huidige academiejaar.
Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, via deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Bepalingen m.b.t. het zelfstandig zoeken van een bachelorproefonderwerp en samenstellen van de projectgroep (dagopleiding)

Indien de student uiterlijk in week 38 geen bachelorproefonderwerp en projectgroep heeft, kan de bachelorproef niet meer aangevat worden tijdens het huidige academiejaar.
Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, via deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Bepalingen m.b.t. het zelfstandig zoeken van een bachelorproefonderwerp en samenstellen van de projectgroep (avondopleiding)

Enkel indien de student de online bevraging uiterlijk op de deadline heeft ingevuld, wordt er een onderwerp en projectgroep door de opleiding toegekend. Indien de student de bevraging niet uiterlijk op de deadline invult, zoekt hij zelfstandig een bachelorproefonderwerp en opdrachtgever.

Indien de student uiterlijk in week 38 geen bachelorproefonderwerp en (indien de bachelorproef in groep gemaakt wordt) projectgroep heeft, kan de bachelorproef niet meer aangevat worden tijdens het huidige academiejaar. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, via deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Bepalingen m.b.t. de werk- en projectvergaderingen

De student is verplicht aanwezig op de werkvergaderingen en op de projectvergaderingen, zoals geroosterd op Webuntis of na overleg met de bachelorproefbegeleider en opdrachtgever. Tijdens deze gesprekken levert hij een actieve bijdrage. Na elk gesprek vult hij het logboek aan.

Bij gewettigde afwezigheid, zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement, volgt de student de procedure voor het melden en wettigen van afwezigheid zoals aangegeven in het onderwijs- en examenreglement en verwittigt hij de bachelorproefbegeleider en zijn medestudenten via e-mail ten laatste de dag van de werk- of projectvergadering. In geval van gewettigde afwezigheid, wordt de student op de hoogte gebracht van feedback door zijn medestudenten.

In geval van een ongewettigde afwezigheid op een werk- of projectvergadering worden 2 punten van de totaalscore op het olod afgetrokken. In geval de student ongewettigd afwezig is op alle werk- en projectvergaderingen, behaalt hij een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Bepalingen m.b.t. plagiaat

Elk rapport wordt na indiening door de opleiding gecontroleerd op plagiaat (definitie: zie schrijf- en presenteerwijzer) via TurnItIn op Digitap. Plagiaat wordt beschouwd als examenfraude conform het onderwijs- en examenreglement. Indien na deze controle een vermoeden van plagiaat ontstaat, start de procedure rond examenfraude conform het onderwijs- en examenreglement.

Bepalingen m.b.t. het indienen van het rapport

Bij het te laat indienen van het rapport, kan de student nog maar maximum 50% van de maximale score op het rapport behalen. Indien een rapport twee weken na de deadline of later wordt ingediend, wordt sowieso de score nul (0) toegekend voor het opleidingsonderdeel.

Indien het rapport niet tijdig op papier en/of via Digitap wordt ingediend, kan geen presentatie worden georganiseerd. De student behaalt dan de score nul (0) op de presentatie.Bepaling van de eindscore: 

Rapport: 60%, waarvan:
Externe lezer: 20%
Interne lezer: 40%, waarvan 20% individuele score (10% methode, 10% resultaten) 20% groepsscore (10% abstract en inleiding, 10% discussie en conclusies)

Posterpresentatie: 40% individuele score, waarvan:
Externe lezer: 15%
Interne lezer: 25%

Professionele basishouding: individuele beoordeling door opdrachtgever en bachelorproefbegeleider
Indien student aan de professionele basishouding voldoet: +0,5 punten op totale score (met een maximale score van 20/20)
Indien student niet aan de professionele basishouding voldoet:
-5 punten op totale score (met een minimale score van 0/20)

Een tweede examenkans is mogelijk voor dit olod. De toetsing in de tweede examenkans bestaat uit een beoordeling van de herwerking van het rapport uit de eerste examenperiode en de posterpresentatie.