Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Projectwerk36917/3113/2324/1/90
Studiegids

Projectwerk

36917/3113/2324/1/90
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vroede Tine
Andere co-titularis(sen): Lamers Lex
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Statistiek 2 EN geslaagd voor Mens en werk 2 EN geslaagd voor Mens en leren 2 EN geslaagd voor Mens en gezondheid 2 EN geslaagd voor Geïntegreerd psychodiagnostisch werken EN geslaagd voor Coaching en counseling EN geslaagd voor Exploratiestage EN geslaagd voor Professioneel handelen 2 EN simultaan te volgen met Psycho-educatie en training EN simultaan te volgen met Professioneel handelen 3.

Korte omschrijving

Als psychologisch consulent word je met verschillende praktijkvragen geconfronteerd. Om je hier grondig op voor te bereiden krijg je in dit olod de kans om met een reële praktijkvraag van een cliënt aan de slag te gaan. Dit doe je door alle stappen van de diagnostische cyclus te volgen: intake, hulpvraag bepalen, hypothesevorming en –toetsing, advies, … Daarnaast initieer je ook een kort begeleidingstraject, waarna je het proces afrondt met de cliënt. Gedurende dit traject schenk je ook aandacht aan deontologische aspecten en het bijhouden van een dossier.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
Een adviesgesprek of afrondend gesprek voeren
Plan van aanpak
Op basis van het advies en het geïntegreerd beeld een plan van aanpak opstellen
Het plan van aanpak uitvoeren
Professioneel handelen
Het elektronisch patiëntendossier inzetten rekening houdend met de voorwaarden van de kwaliteitswet zorg
Handelen vanuit de basishouding en het attitudeprofiel van de psychologisch consulent binnen een multidisciplinair team en/of zorgnetwerk in de context van projectwerk
Psychodiagnostiek
Een intakegesprek voorbereiden in de vorm van een semigestructureerd interview
Op basis van een intakegesprek de werkbare hulpvraag formuleren
Op basis van de hulpvraag op een gemotiveerde wijze het onderzoeksopzet formuleren (hypotheses, probleemsamenhang, testbatterij, ...)
Op basis van de verzamelde gegevens een geïntegreerd beeld opstellen
Op basis van de verzamelde gegevens een advies formuleren
Een correct en voor de bedoelde ontvanger begrijpbaar verslag schrijven op basis van het doorlopen van de diagnostische cyclus

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)36,00 uren
  • Omschrijving: 36h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)264,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
  • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)252,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, peers